Právo & legalita
Česká republika

Česká republika je domovem aplikace Signi. Zdejší zákony jsme tedy při tvorbě aplikace měli před očima neustále.

Právo & legalita elektronického podpisu v České republice

Podle českého práva není pro platnost smlouvy nezbytně nutný písemný podpis – smlouvy jsou obecně platné, pokud se právně způsobilé strany dohodnou, ať už ústně, elektronicky nebo ve fyzické listinné podobě (§ 559 a 574 občanského zákoníku). K prokázání platné smlouvy musí strany někdy předložit důkazy u soudu. Přední řešení pro správu digitálních transakcí mohou poskytnout elektronické záznamy, které jsou přípustné jako důkaz podle § 125 občanského soudního řádu, a podpořit tak existenci, pravost a platné přijetí smlouvy.

eIDAS

Díky nařízení Evropské unie 910/2014, které je známo pod zkratkou eIDAS, jsou nejen v České republice, ale na území celé Unie elektronicky podepsané dokumenty právně závazné a vymahatelné. Tato certifikace (jíž jsme držitelem) specifikuje právní závaznost elektronické identifikace a podpisů na celém území Evropské unie. Všechny běžné smluvní dokumenty podepsané pomocí aplikace Signi jsou tak na území EU zcela legitimní a závazné. Navíc byl v podobných případech už zaznamenán rovněž velký počet soudních precedensů, které potvrdily závaznost a platnost elektronicky uzavřených dokumentů.

Typy elektronického podpisu

  • Prostý podpis pro většinu firemních dokumentů úplně stačí. Kombinujeme v něm SMS ověření a biometrický podpis. Podpis doplňuje vzdálená identifikace.
  • Zaručený podpis je založen na podpisovém certifikátu, který je vydán po předchozí identifikaci. Tento certifikát není vydán certifikační autoritou.
  • Kvalifikovaný podpis se používá při podepisování rozsáhlých smluv nebo při komunikaci se státní správou. Nejvyšší úroveň. I tento podpis Signi umí.

Případy použití elektronického právního jednání

  • obchodní smlouvy mezi podnikovými subjekty, včetně objednávek, potvrzení objednávek, jiných zadávacích dokumentů, kupních smluv, smluv o poskytování služeb.
  • spotřebitelské smlouvy, včetně prodejních podmínek, podmínek služeb, softwarových licencí, objednávek, potvrzení objednávek, dokumentace k přepravě, uživatelských příruček, zásad, avšak s výjimkou smluv o spotřebitelských půjčkách.
  • licenční smlouvy na software
  • nevýhradní licence na autorská práva, patenty a ochranné známky