Signi szolgáltatásnyújtási szerződéses feltételek

Általános szerződési feltételek 4.1.2022-től kezdődő érvényességgel

 

1.            BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1        Jelen Feltételek a Szolgáltató által az Ügyfél részére végzett szolgáltatásnyújtást és egyéb teljesítéseket szabályozzák.

2.            FOGALOMMEGHATÁROZÁS

2.1    A jelen Feltételekben használt nagybetűs kifejezések a benne, a Megállapodásban vagy más olyan dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak, amelyekre a jelen Feltételek kifejezetten hivatkoznak.

2.2    A jelen Feltételek a következő fogalmakat határozzák meg:

a)       2FA-azonosítás: a Felhasználó vagy az Aláíró e-mail címére megküldött egyedi vagy a Szolgáltatásba való bejelentkezésre szolgáló link, valamint egy a Felhasználó vagy az Aláíró telefonszámára megküldött egyszeri négyjegyű jelszó (ún. OTP) kombinációján alapuló azonosítás.

b)       Ügyfél Rendszergazda: Jelen Feltételek 4.3. bekezdése szerinti kiterjesztett jogokkal rendelkező Felhasználó.

c)       Signi személyazonosítás: az aláíró személyazonosítása a pénzmosás elleni törvény szerinti eljárások alkalmazásával.

d)       AML törvény: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 253/2008 Tt. sz. törvény.

e)       Alkalmazás: a Szolgáltató által a www.signi.com oldalon, esetleg On premise formában az Ügyfél szerverén vagy Környezetében üzemeltetett Signi felhőalkalmazás.

f)       Signi Signing Tool: a Dokumentum elektronikus aláírását az Ön eszközén tárolt tanúsítvánnyal, vagy az eszközéhez csatlakoztatott elektronikus aláírások létrehozásának eszközével történő aláírásra szolgáló Signi PC vagy mobil alkalmazás.

g)       BankID: Bankovní identita, a.s., székhelye: Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Prága 8, KSH-szám: 09513817, ADÓSZÁM: CZ09513817, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, B 25672 lajstromszámon.

h)       BankID-azonosítás: az Aláíró személyazonosságának ellenőrzésén alapuló, egy bank vagy egy külföldi bank fiókja által az elektronikus banki személyazonosító rendszer keretén belül kiadott elektronikus személyazonosító eszközzel végzett azonosítás.

i)       BankID SIGN: a dokumentum Aláíró általi garantált elektronikus aláírását elektronikus banki azonosítón keresztül lehetővé tevő BankID szolgáltatás.

j)       Implementálási ár: egyszeri, vissza nem térítendő díj a Szolgáltatásoknak az Ügyfél belső folyamataiba történő integrálását célzó előkészítő munkálatokért, melynek összege a Szerződésben kerül meghatározásra.

k)       Árlista: a Szerződés Szolgáltatások és Kiterjesztett támogatás árát tartalmazó, https://signi.com/kompletni-cenik/ weboldalon közzétett melléklete.

l)       Támogató központ: a Szolgáltató kapcsolattartási pontja, ahol a Felhasználók Alapszintű és Kiterjesztett támogatást igényelhetnek.

m)       Számla: a Cseh Köztársaság vonatkozó adó- és számviteli jogszabályainak megfelelő adóügyi dokumentum.

n)       Számlázási időszak: azon időszak, amelyre vonatkozóan a nyújtott szolgáltatásokról szóló számla kiállításra kerül. Ha a Szerződés nem rendelkezik másként, a számlázási időszak egy naptári hónap.

o)       GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

p)       On premise: Az alkalmazást az Ügyfél környezetében telepítik és működtetik.

q)       Személyes adatok: a GDPR 4. cikkének 1. pontja szerinti személyes adatok.

r)       Ptk.: hatályos szerkesztésű 89/2012 Tt. sz. Polgári Törvénykönyv.

s)       Aláíró: olyan személy, aki az Alkalmazás segítségével anélkül köt szerződést vagy ír alá más dokumentumot, hogy Ügyfél vagy Felhasználó lenne.

t)       Feltételek: jelen Signi szolgáltatásnyújtási szerződési feltételek.

u)       Szolgáltató: Digital factory, s.r.o., székhely: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, KSH-szám: 06988377, ADÓSZÁM: CZ06988377, bejegyezve a Brnoi Kerületi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz, 111647 lajstromszámon.

v)       Munkanap: hétfőtől péntekig bármelyik nap, kivéve a csehországi munkaszüneti napokat.

w)       Munkaidő: munkanapokon CET/CEST 8:00-18:00 között.

x)       Az Ügyfél környezete: az Ügyfél tulajdonában és kezelésében lévő szerver infrastruktúra, amelyen az Alkalmazás On premise üzemmódban működik.

y)       Kiterjesztett támogatás: az Ügyfél kéréseinek megadott válaszidőn belüli kezeléséből álló szakértői tanácsadás, amelynek változatait és díját az Árlista tartalmazza.

z)       Szolgáltatások: az Alkalmazás segítségével nyújtott, szerződések és egyéb dokumentumok elektronikus formában történő létrehozására, kezelésére, megkötésére és tárolására vonatkozó szolgáltatások, valamint a Szolgáltató egyéb, Árlistában meghatározott szolgáltatásai.

aa)       Szerződés:a Szolgáltató és az Ügyfél között a jelen Feltételekre hivatkozva létrejött szerződés.

bb)       Szerződő felek: a Szolgáltató és az Ügyfél együttesen; a Szerződő fél kifejezés a konkrét rendelkezés kontextusától függően a Szolgáltatóra és az Ügyfélre, vagy e kettő közül bármelyikre vonatkozik.

cc)       Felhasználó: az Ügyfél által kijelölt természetes személy, aki jogosult az Alkalmazáshoz hozzáférni.

dd)       Minta: az Alkalmazásban módosítható és elektronikusan aláírható szerződésminta vagy egyéb dokumentum.

ee)       Ügyfél: a Szolgáltatóval Szerződést kötő személy.

ff)       Alapszintű támogatás: az Ügyfél és a Felhasználó kérdéseinek megválaszolásából álló, a támogatás elérhetőségének és válaszadás idejének garantálása nélküli térítésmentes támogatás.

gg)       Lajstromozott védjegy: olyan a védjegylajstromba bejegyzett jelölés, amely megfelel a védjegyekről, valamint a bíróságokról, bírókról, ülnökökről és a bíróságok állami igazgatásáról szóló 6/2002 Tt. sz. törvény (bíróságokról és bírókról szóló törvény), illetve egyes további törvények módosításáról szóló, hatályos szerkesztésű 441/2003 Tt. sz. törvény (védjegyről szóló törvény) 1a. §-a szerinti védjegyek jellemzőinek.

hh)       Metaadatok: olyan információk összessége, amelyek lehetővé teszik az aláíró, valamint az aláírás módjának, idejének és eszközének utólagos azonosítását.

ii)       Alkalmazandó jogszabályok: a Cseh Köztársaság és az Európai Unió jogszabályi rendelkezései. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban ez annak az uniós tagállamnak a jogszabályaira is vonatkozik, amelyben a személyes adatokat gyűjtötték, vagy amelyben a személyes adatok feldolgozására sor kerül.

3.            A SZERZŐDÉS TÁRGYA

3.1    A Szerződés alapján a Szolgáltató köteles:

a)     az Alkalmazást az Ügyfél rendelkezésére bocsátani;

b)     az Ügyfél számára az Alkalmazás segítségével vagy a Megállapodásban elfogadott Szolgáltatásokat nyújtani; és

c)     Kiterjesztett támogatást nyújtani az Ügyfélnek, ha ahhoz az Ügyfél az Alkalmazásban vagy a Szerződésben hozzájárult.

3.2    Az Ügyfél a Szerződés értelmében köteles:

a)        Implementálási díjat fizetni, ha a felek megállapodtak a Szolgáltatások implementálásáról; és

b)     a Szerződésben és az Árlistában foglaltak szerinti szerződéses díjat fizetni a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokért és Kiterjesztett támogatásért;

3.3    A Szerződő Felek vállalják, hogy biztosítják a Szerződés, valamint a kapcsolódó szerződéses és jogszabályi kötelezettségek megfelelő teljesítéséhez szükséges kölcsönös együttműködést.

4.            A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS MEGKEZDÉSE

4.1    A Szolgáltató és az Ügyfél közötti Szerződés megköthető:

a) a jelen Feltételekhez csatolt külön dokumentumként; vagy

b)     a felhasználó Alkalmazásba való beregisztrálásával, és e Feltételek elfogadásával.

4.2    A Szolgáltató az Alkalmazást a Szerződés megkötését követően a következő módon bocsátja az Ügyfél rendelkezésére:

a)        létrehoz egy felhasználói fiókot az Alkalmazásban az Ügyfél Rendszergazdája számára a Szerződésben megadott e-mail címen,
amelyre ezt követően elküldi az Alkalmazás hozzáférési adatait, ha a Szerződésben megadott e-mail címen nem létezik felhasználói fiók az Alkalmazásban; vagy

b)        ha a Szerződésben megadott e-mail cím alatt létezik az Alkalmazásban felhasználói fiók, a Szerződésben megadott e-mail cím alatti felhasználói fiókhoz beállítja az Ügyfél rendszergazdai jogait.

c)        On premise üzemmód esetén először telepíti az Alkalmazást az Ügyfél előre elkészített környezetébe, elvégzi a szükséges beállításokat és integrálja az Alkalmazást az Ügyfél belső rendszerébe.

4.3    Az Ügyfél Rendszergazdája engedélyeket adhat az Alkalmazáson belül más Felhasználóknak. Az Ügyfél felel az Ügyfél felhasználóinak és rendszergazdáinak Alkalmazás keretén belül végzett minden tevékenységéért, és az Ügyfélt kötik ezek a tevékenységek.

4.4    Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy a Felhasználók, az Ügyfél Rendszergazdái, az Ügyfél alkalmazottai és bármely más, a Szolgáltatásokat használatba vevő személyek a Szolgáltatásokat és az Alkalmazást a Szerződésnek, a jelen Feltételeknek és a Szolgáltató által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott utasításoknak megfelelően használja, ideértve az Alkalmazás segítségével végzett használatot is.

5.            SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TÁMOGATÁS

5.1    A szolgáltatás dokumentum 2FA-azonosításon alapuló elektronikus aláírásának lehetővé tételén alapuló alapszintű változata.

5.2    A Szolgáltatás kibővített változatai a jelen Feltételek 5.1. pontja szerint az alábbiakon alapuló Szolgáltatások:

a)     BankID-azonosítás;

b)     Signi-azonosítás;

c)     BankID SIGN

d)     tanúsítvány alapú aláírás.

5.3    A Szolgáltató által az Ügyfélnek nyújtott egyéb Szolgáltatások a következőkből állhatnak:

a)     az aláírt dokumentumok és a személyazonosító okmányok másolatainak megőrzése a jelen Feltételekben meghatározott meghosszabbított ideig;

b)     az ügyvédi iroda által szolgáltatott minták hozzáférhetővé tétele; vagy

c)     az Árlistában vagy a Szerződésben meghatározott egyéb teljesítések.

5.4    A Szolgáltató a következő szolgáltatásokat nyújtja a Felhasználóknak a Támogatási Központon keresztül

a)      Alapszintű támogatás és

b)     Kiterjesztett támogatás, ha azt tartalmazza a Szerződés.

5.5    Ha a felek nem állapodtak meg a Szerződésben a Kiterjesztett támogatásról, erről a Szerződés megkötése után e-mail útján megkötött önálló függelék formájában is megállapodhatnak.

5.6    A Támogató Központ a
www.signi.com honlapon található e-mail címen érhető el.

6.            AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

6.1    Az Ügyfél és a Felhasználók kötelesek a Szolgáltatás használata során az Alkalmazandó jogszabályokat és a jelen Feltételeket betartani.

6.2    A Szolgáltatás és az Alkalmazás használata során az Ügyfél és a Felhasználók különösen:

a)     nem használhatják az Alkalmazást megsértve a Szolgáltató jogait, a jelen Feltételeket vagy a jelen Feltételekben említett bármely más megállapodást, illetve az Alkalmazandó jogszabályokat vagy a jó erkölcsöt;

b)     nem használhatják a Szolgáltatást úgy, hogy azt károsítja, letiltsa vagy túlterhelje a szolgáltatásnyújtást vagy az Alkalmazást, sem semmilyen más módon nem károsíthatnak meg vagy korlátozhatnak más felhasználókat;

c)     nem terjeszthetnek az Alkalmazás segítségével rosszindulatú vagy más módon jogellenes, számítógépes vírust, kémprogramot vagy rosszindulatú programot tartalmazó szoftvert vagy egyéb kódot, illetve nem tölthetnek fel más módon vagy más néven olyan fájlokat vagy egyéb programokat, amelyek károsíthatják, megfigyelhetik vagy megváltoztathatják a Szolgáltató vagy harmadik fél tulajdonában lévő bármely hálózat vagy berendezés működését;

d)     nem kísérelhetik meg megszakítani vagy veszélyeztetni az Alkalmazás biztonságát, megjelenését, integritását vagy elérhetőségét, sem más módon nem károsíthatják az Alkalmazást, a rendszergazdai fiókokat, a hozzáférési jelszavakat, a szervereket vagy a hálózati elemeket; és

e)     nem kísérelhetnek meg jogosulatlan hozzáférést szerezni a Szolgáltatáshoz, az Alkalmazáshoz és más számítógépes rendszerekhez, különösen meghackelés vagy adathalászat útján;

f)     kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos műszaki, biztonsági, jogi és egyéb problémákról, amennyiben az Ügyfél vagy a Felhasználó ilyen problémákat észlel, és ésszerű segítséget nyújt a Szolgáltatónak azok elemzéséhez és kijavításához.

6.3    Amennyiben az Ügyfél vagy a Felhasználó megszegi a jelen Feltételek 6.2. pontja szerinti kötelezettségeit, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás nyújtásának elmaradásáért, a paraméterek nem teljesítéséért vagy a Szolgáltatás egyébként csökkentett minőségéért.

7.      DOKUMENTUMOK ALÁÍRÁSA

7.1    A dokumentumok Ügyfél vagy az Alkalmazást használó Aláírók által aláírása a következő módon történik:

a)     A felhasználó saját dokumentumot illeszt be a számítógépéről vagy tárhelyéről az alkalmazásba, vagy kiválaszt egy Sablont;

b)     A felhasználó saját dokumentumot vagy Sablont szerkeszt az Alkalmazásban, amivel aláírandó dokumentumtervezetet hoz létre;

c)     az egyéni dokumentum beillesztése vagy egy Sablon kiválasztása után a Felhasználó megadja a dokumentum nevét, beállítja az így létrehozott dokumentumtervezet aláírásának határidejét, megadja az Alkalmazásban elérhető egyéb paramétereket, és az Alkalmazásban felkínált eljárás szerint aláírja a dokumentumot;

d)     A Felhasználó az Alkalmazáson keresztül elküldi a dokumentumtervezetet a többi Aláírónak aláírásra;

e)     Az Aláírók a Felhasználó által korábban választott hitelesítési módszernek megfelelően 2FA-azonosítás, BankID-azonosítás vagy Signi-azonosítás alapján végzik el a hitelesítést;

f)     Az Aláírók a szerződést vagy dokumentumot a kapott e-mailben vagy a kérelemben foglalt utasításoknak megfelelően írják alá, éspedig az alábbi 5 mód egyikén: 1. Alkalmazáson belüli grafikus aláírás létrehozásával; 2. Alkalmazáson belüli, tanúsítvány alapú aláírással (a tanúsítványt a Szolgáltató hozza létre a Felhasználó számára); 3. a Signing Tool-ban található tanúsítvánnyal (a tanúsítványt a Felhasználó biztosítja); 4. tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás létrehozására szolgáló más eszköz biztosította tanúsítvány segítségével (a tanúsítványt a Felhasználó biztosítja); vagy 5. a BankID SIGN segítségével;

g)    az összes Szerződő fél általi aláírást követően egy egyedi PDF dokumentum jön létre elektronikus aláírásokkal és a Szolgáltató elismert elektronikus bélyegzőjével, amelyet a szerződő felek e-mailben kapnak meg, vagy az Ügyfél Alkalmazásban található fiókjában tárolnak.

7.2    A Szolgáltató biztosítja, hogy az aláírt dokumentumot az Ügyfél az alkalmazásban az aláírástól számított 6 hónapig tárolhatja és érheti el, feltéve, hogy a Szerződés ez időtartama alatt érvényes. A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató nem köteles az aláírt dokumentumot tovább megőrizni.

7.3    Az Ügyfél a jelen Feltételek 5.3. bekezdésének a) pontja szerint meghosszabbíthatja a dokumentum megőrzési és hozzáférési idejét. Ez esetben a Szolgáltató a dokumentum megőrzését az aláírástól számított 30 évig köteles biztosítani, éspedig a Szerződés megszűnése esetén is.

7.4    Legkésőbb az aláírt dokumentum Alkalmazásban történő megőrzésére és hozzáférésére a jelen Feltételek 7.2. pontja szerint rendelkezésre álló határidő letelte előtti utolsó napon a Szolgáltató e-mailben figyelmezteti az Ügyfelet a határidő közelgő leteltéről, valamint tájékoztatja arról, hogy e Feltételek 5.3. bek. a) alpontja értelmében a dokumentum megőrzési és hozzáférési időtartamának meghosszabbításról tárgyalás folytatható.

7.5    Ha az Ügyfél a jelen Feltételek 7.4. bekezdése szerinti e-mailes értesítést követően sem járul hozzá meghosszabbított dokumentum-megőrzési és hozzáférési időtartamhoz, a dokumentumok elrejtésre kerülnek, és ezt követően az Ügyfél újabb e-mailes értesítést kap a dokumentumok végleges törléséről, valamint ennek időpontjáról.

7.6    A Szolgáltató továbbá biztosítja, hogy az aláírt dokumentum metaadatait az aláírástól számított 15 évig megőrzi, illetve hogy az Ügyfélnek az aláírt dokumentum metaadatait annak írásbeli kérésének benyújtásától számított 15 napon belül átadja.

7.7    Amennyiben a Szolgáltatások árát a jelen Feltételek 10.3. bekezdése szerinti dokumentumcsomag egyszeri megvásárlásával fizeti ki, a jelen Feltételek 7.1. pontjának b) alpontja szerinti dokumentumjavaslat létrehozásának pillanatában az Ügyfél dokumentumszámlája 1 dokumentummal csökken. Amennyiben a dokumentumot nem írja alá minden Szerződő fél, a dokumentumszámla állapota csökkentett marad.

7.8    A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni akkor, ha:

a)       a szolgáltatásnyújtás jelen Feltételek 6. cikke szerinti feltételeinek megsértésére kerülne sor; vagy

b)       az Ügyfél megsértené a jelen Feltételek 9. cikkében meghatározott korlátozásokat.

7.9    A Szolgáltató jogosult minden Szolgáltatás és Kiterjesztett Támogatás nyújtását felfüggeszteni, amennyiben az Ügyfél a számla kifizetésével 10 napot meghaladó késedelembe esik, és e tényt írásbeli felszólítás ellenére 15 napos póthatáridővel sem orvosolja, vagy amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy az Ügyfél nem képes teljesíteni a Szolgáltatóval szembeni fizetési kötelezettségeit.

8.      BANKID AZONOSÍTÁS ÉS BANKID SIGN, SIGNI AZONOSÍTÁS

8.1    Amennyiben az Ügyfél ehhez hozzájárul, a Szolgáltató lehetővé teheti az Ügyfél számára az Aláíró Alkalmazáson belüli BankID-azonosítását vagy BankID SIGN alapú aláírás azonosítását oly módon, hogy:

a)     A Szolgáltató a BankID adminisztrációban a Szolgáltató fiókja alatt létrehoz egy alkalmazást az Ügyfél számára; a BankID azonosításhoz a Szolgáltató az alkalmazásban beállítja a BankID azonosítási szolgáltatás megállapodás szerinti szintjét; és

b)     a Szolgáltató engedélyezi a BankID azonosítást vagy a BankID SIGN-t az Ügyfél munkaterületén, és beállítja a munkaterület beállításaiban az alkalmazás csatlakozási adatait (callback URL, client secret, client id), amelyeket az ügyfél a BankID-tól kapott.

8.2    Amennyiben az Ügyfél ehhez hozzájárul, a Szolgáltató lehetővé teheti az Ügyfél számára az Aláíró Alkalmazáson belüli BankID-azonosítását vagy BankID SIGN alapú aláírás azonosítását oly módon, hogy:

a)     Az Ügyfél maga köti meg a szerződést a BankID-vel, vagy a Szolgáltató közvetíti azt a számára;

b)     A Szolgáltató a BankID beállítások elérhetővé tételével engedélyezi a BankID azonosítást vagy a BankID SIGN-t az Ügyfél megállapodás szerinti munkaterületén;

c)     Az Ügyfél a BankID adminisztrációban a saját szervezeti fiókja alatt saját alkalmazást hoz létre; BankID azonosítás céljából az Ügyfél beállítja az alkalmazásban a BankID azonosítási szolgáltatás kívánt szintjét; és

d)     az Ügyfél a munkaterület beállításaiban beállítja az alkalmazás csatlakozási adatait.

8.3    Amennyiben a BankID-azonosítási és a BankID SIGN szolgáltatások nyújtására a 8.1. pont szerint kerül sor, azok nyújtására – a Szerződésben és a jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott mértékben – a BankID: https://www.bankid.cz/smluvni-dokumentace-pro-firmy weboldalán elérhető, vállalatokra vonatkozó szerződéses dokumentáció vonatkozik. A Szolgáltató a jelen szerződéses dokumentáció változásáról legalább 1 hónappal annak hatályba lépése előtt e-mailben értesíti az Ügyfelet. Az Ügyfélnek joga van a Szerződést a jelen Általános Szerződési Feltételek 17.2. bekezdése szerint felmondani. Amennyiben a BankID-azonosítási és a BankID SIGN szolgáltatások nyújtására a 8.2. bekezdés alapján kerül sor, ezek nyújtására a Szerződés és a jelen Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott mértékben az Ügyfél és a BankID közötti megállapodás az irányadó.

8.4    Amennyiben az Ügyfél ehhez hozzájárul, a Szolgáltató lehetővé teheti az Ügyfél számára, hogy az Aláíró Alkalmazáson belüli Signi-azonosítását az AML törvény 11. § (7) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően végezze el.

8.5    A Szolgáltató ezúton kijelenti, és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem minősül az AML törvény 2. §-a szerinti kötelezettnek, és az Ügyfél által az Alkalmazás segítségével végzett Signi-azonosítás AML törvénynek való megfeleléséért nem, ellenben kizárólag az alábbi cselekményekért felel:

a)     2 olyan dokumentum elfogadása, amelyet az Aláíró az Aláíró személyazonosító okmányaként azonosít, valamint annak ésszerű ellenőrzése, hogy ezek személyazonosító okmányok;

b)     megfelelő hitelesítése azon ténynek, hogy az Aláíró készülékének kamerája rögzíti-e a személy arcát;

c)     az Aláíró készülékének kamerája által rögzített arc és az Aláíró által bemutatott személyazonosító okmányokon szereplő fényképek egyezőségének ésszerű ellenőrzése;

d)     az Aláíró nevén az Európai Unió valamely tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térséget alkotó államnak a területén működő hitelintézetnél vagy külföldi hitelintézetnél vezetett fizetési számla létezésének hiteles igazolása, valamint az Aláíró által e fizetési számláról teljesített fizetés beérkezése.

e)     hogy a fenti lépések végrehajtását követően a Szolgáltató – a 8.8. cikk szerinti dokumentummásolatok kivételével – nem őrzi meg a 8.5. a)-d) pont szerinti adatokat, és az adatokat az Ügyfélnek történő átadásukat követően haladéktalanul törli, amely tényt a személyes adatok törléséről szóló jegyzőkönyvben 4 évig nyilvántartja.

8.6    A Signi-azonosítás elfogadása vagy elutasítása a jelen Feltételek 8.5. bekezdése szerint egy adott Aláíró vonatkozásában kizárólag az Ügyfél belátása szerint történik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Signi-azonosítás AML törvénynek való meg nem feleléséért abban az esetben, ha az Ügyfél annak ellenére elfogadja a Signi-azonosítást, hogy a Szolgáltató az Alkalmazásban tájékoztatta arról a tényről, hogy a jelen Feltételek 8.5. bekezdésében meghatározott lépések bármelyikét az Alulírott nem teljesítette.

8.7    Az Alkalmazás segítségével történő Signi-azonosítás esetén az Ügyfél felel az AML törvényből eredő követelmények betartásáért, különösen a következőkért:

a)     az Aláíró adatainak ellenőrzése és rögzítése, valamint azok megőrzése a jogszabályban előírt ideig;

b)     az Aláíró személyazonosító okmányai másolatainak tárolása az Ügyfél saját adattárolóján, valamint azok megőrzése a jogszabályban meghatározott ideig, kivéve, ha a tárolásukról e Feltételek 5.3. bekezdésének a) pontja szerint állapodtak meg;

c)     az Aláíró első ellenőrző kifizetésének megkötésre került szerződés alapján végzett kifizetésként kezeléséért;

d)     pénzmosás elleni törvény 11. § (7) bekezdésének g) pontja szerinti információ-ellenőrzés;

e)     megfelelő lépések és intézkedések megtétele abban az esetben, ha a pénzmosás elleni törvény 11. §–ának (7) bekezdése szerinti feltételek nem teljesülnek, különösen abban az esetben, ha az Ügyfélnek kétségei vannak az Aláíró személyazonosságát illetően.

8.8    A Szolgáltató az Aláíró személyazonosító okmányainak másolatát az Aláíró Signi-azonosítását követő 6 hónapig archiválja. Személyazonossági okmányai másolataira vonatkozóan az Ügyfél a jelen Feltételek 5.3. bekezdésének a) pontjával összhangban hosszabbított archiválásról is megállapodhat. Ez esetben a Szolgáltató még a Szerződés megszűnése esetén is az Aláíró Signi-azonosítást követő 10 éven át biztosítja a személyazonosító okmányok másolatának megőrzését.

8.9    A Szolgáltató kizárólag a Signi-azonosítás műszaki megoldásának Alkalmazás keretén belüli, jelen Feltételek 8.5. pontjában foglaltak szerinti biztosításáért felel. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a kiválasztott Signi-azonosítási módszer alkalmas az Ügyfél által igénybe vett Szolgáltatás konkrét esetére, sem a Signi-azonosítás elmulasztásáért az AML törvény által előírt esetekben, sem az AML törvény követelményeinek való megfelelés helytelen kiértékeléséért.

8.10   A Szolgáltató az Alkalmazásban az Alulírottal kapcsolatban megjeleníti az Ügyfél részére azt az információt, hogy az elmúlt két évben sor került az Alulírott jelen Feltételek 8.5. pontja szerinti Signi-azonosításra. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Feltételek jelen 8.10. pontja alapján elvégzett Signi-azonosításra vonatkozó információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és az aláíró Signi-azonosítás elvégzésére vonatkozó döntés joga kizárólag az Ügyfélé.

9.      KORLÁTOZÁSOK

9.1    Az Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatásokat vagy azok eredményeit – akár eredeti, akár módosított formában – harmadik félnek nyújtani vagy továbbértékesíteni, kivéve, ha a Szerződő felek másként állapodnak meg.

9.2    Az Ügyfél nem jogosult arra, hogy a Szolgáltatások segítségével szerzett adatok alapján harmadik személyeknek a jelen Feltételek szerinti Szolgáltatásokhoz hasonló teljesítményt nyújtson, kivéve, ha a Szerződő felek másként állapodnak meg. E bekezdés alkalmazásában sem a Felhasználók, sem az Aláírók nem tekinthetők harmadik félnek.

10.    ÁRAK ÉS SZÁMLÁZÁS

10.1   A Szolgáltatások és a Kiterjesztett támogatás árát az Árlista tartalmazza. Az Árlista az árakat általános forgalmi adóval (ÁFA) együtt tartalmazza. Az implementáció díját a Szerződés tartalmazza.

10.2   Az Ügyfél választhat, hogy a Szolgáltatásokért egyszeri dokumentumcsomag vásárlással, vagy előfizetés formájában fizet. A fizetési módot a Szerződésben vagy az Alkalmazásban beállítva az Ügyfél határozza meg.

10.3   Egyszeri vásárlás formájában történő fizetés esetén a Szolgáltatások árát az Árlistában meghatározott dokumentum csomagár alapján kell meghatározni.

10.4   Előfizetéssel történő fizetés esetén a Szolgáltatások ára a számlázási időszakra vonatkozóan az árlistában meghatározott áron megvásárolt előfizetési változat szerint kerül meghatározásra.

10.5   A Kiterjesztett támogatás nyújtásának Számlázási időszakra vonatkozó ára a megvásárolt Kiterjesztett támogatás árlistában meghatározott változat szerint kerül meghatározásra.

10.6   A jelen Általános Szerződési Feltételek 8.1. pontja alapján nyújtott BankID-azonosítási és BankID SIGN szolgáltatások árát a BankID https://www.bankid.cz/smluvni-dokumentace-pro-firmy weboldalán található BankID árjegyzék tartalmazza. Az árat a Szolgáltató számlázza ki.

10.7   A BankID-azonosítás díját a jelen Általános Szerződési Feltételek 8.2. pontja szerint közvetlenül a BankID számlázza ki.

10.8   A meghosszabbított megőrzési időszak és a dokumentumokhoz való hozzáférés díját a jelen Általános Szerződési Feltételek 5.3. pontjának a) alpontja és 7.3. pontja szerint az Ügyfél arra vonatkozó preferenciái alapján kell meghatározni, hogy teljes dokumentumcsomagot vagy csak egyetlen dokumentumot kíván-e megőrizni. Egyetlen dokumentum csomag részeként történő megőrzésére az egyedi dokumentum megőrzésének árához viszonyítva kedvezményes ár vonatkozik. A dokumentumok csomagon belüli tárolásának és az egyedi dokumentumok tárolásának árait az Árjegyzék tartalmazza.

10.9   A Szerződés dokumentumcsomagonként eltérő árat, előfizetési díjat és Kiterjesztett támogatás árat írhat elő.

10.10 Jelen Szerződés e Feltételek 10.4. bekezdése szerinti előfizetés, vagy 10.5. bekezdése szerinti Kiterjesztett támogatás időtartama alatti felmondása esetén az Előfizetés vagy a Kiterjesztett támogatás adott számlázási időszakra vonatkozó ára nem kerül visszatérítésre.

10.11 Éves előfizetés esetén a Szolgáltató legalább 15 nappal annak megszűnése előtt e-mailben értesíti az Ügyfelet, akire az előfizetés megkötésre került. Amennyiben az Ügyfél nem értesíti a Szolgáltatót arról, hogy a továbbiakban nem érdekelt a Szolgáltatások nyújtásában, vagy e határidő letelte előtt nem szünteti meg az Alkalmazásban az előfizetést, jelen Szerződés automatikusan megújul, és az előfizetés útján fizetett Szolgáltatások nyújtásáról a jelen Feltételek 10.15. bekezdésének rendelkezéseivel összhangban számlát állít ki.

10.12 Az Implementálási díjra a Szolgáltatónak a Szerződés megkötésének időpontjában keletkezik joga. Az Implementálási díj kifizetéséig a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatásokat az Ügyfél rendelkezésére bocsátani és biztosítani.

10.13 A szolgáltatásnyújtási díj attól a naptól kezdődően kerül felszámításra, amikor az Ügyfél megrendeli a Szolgáltatást.

10.14 A Kiterjesztett támogatás ára számlázási időszakonként átalánydíj formájában kerül megállapításra.

10.15 Az egyszeri vásárlással kifizetett Szolgáltatások nyújtásáról szóló számlák a Szolgáltatás Alkalmazás segítségével végzett megrendelése időpontjában kerülnek kiállításra. A következő számlázási időszakban nyújtandó Szolgáltatásokra és Kiterjesztett támogatásra vonatkozóan az előfizetett Szolgáltatások és a Kiterjesztett támogatás ellenében kiállított Számlák általában az előző számlázási időszak 15. napjáig kerülnek kiállításra.

10.16 Minden Számla a Szolgáltató általi kiállításától számított 14 napon belül esedékes.

10.17 A számlázás elektronikus úton történik, és a Szolgáltató a kiállított számlákat az Alkalmazáson keresztül haladéktalanul elérhetővé teszi az Ügyfél számára, valamint ezzel egyidejűleg e-mailben megküldi azokat a Szerződő felek Szerződésben meghatározott címeire.

10.18 A Szerződés szerinti valamennyi kifizetést banki átutalással kell teljesíteni a Szolgáltató Számlán feltüntetett bankszámlájára.

10.19 Az összegek a Számlán feltüntetett bankszámlán történő jóváírás pillanatától számítanak kifizetettnek.

10.20 Abban az esetben, ha a Számla kiállítását követően az Ügyfél eltérést tapasztal a nyújtott Szolgáltatások értéke és a Számlán feltüntetett érték között, az Ügyfél jogosult erről a Szolgáltatót az Alkalmazás segítségével haladéktalanul tájékoztatni.

10.21 Abban az esetben, ha az Ügyfél késedelembe esik a Számla kifizetésével, a Szolgáltató a késedelem minden egyes napjára a ki nem fizetett összeg 0,05%-ának megfelelő mértékű késedelmi kamatra jogosult.

10.22 A Szolgáltatások és a Kiterjesztett támogatás ára a jelen Feltételek 17. cikke szerinti Árlista módosítás alapján megváltozhat. A Szolgáltató jogosult az árlistát legalább 1 hónappal előre küldött értesítés alapján e-mailben módosítani.

10.23 A BankID-azonosítás jelen Általános Szerződési Feltételek 8.1. és 10.6. pontja szerinti árát a Szolgáltató a BankID által készített árlista módosítása alapján módosíthatja. Az ilyen változásról a Szolgáltató legkevesebb 1 hónappal korábban köteles e-mailben tájékoztatást adni. Az Ügyfélnek joga van a Szerződést a jelen Általános Szerződési Feltételek 17.2. bekezdése szerint felmondani.

11.    ADATOK ÉS SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

11.1   A Szerződés teljesítése során a Szolgáltató az Ügyfél számára a személyes adatok alábbi kategóriáit kizárólag az alábbi célok eléréséhez szükséges mértékben dolgozza fel (beleértve az automatizált feldolgozást is):

a)     a Felhasználók azonosítása és az Alkalmazás használatának lehetővé tétele; e célból a személyes adatok a jelen Feltételek 11.2 bekezdésének (a) és (b) pontja szerint kerülnek feldolgozásra;

b)     a létrehozott és lezárt dokumentumok fejlécének kitöltése; e célból a személyes adatok e Feltételek 11.2 a) b) c) bekezdése szerint kerülnek feldolgozásra;

c)     Felhasználók és Aláírók azonosítása, valamint dokumentumok aláírása; a személyes adatok e célból végzett feldolgozására jelen Feltételek 11.2. bekezdésének a), b), c) és d) pontjai alapján kerül sor;

d)     dokumentumok és egyéb adatok archiválása az Ügyfél számára; a személyes adatok e célból végzett feldolgozására jelen Feltételek 11.2. bek. a), b), c) és d) pontjai alapján kerül sor.

11.2   Személyes adatok kategóriái:

a)     személyazonosító adatok, különösen utónév, vezetéknév, születési idő, születési szám vagy KSH-szám;

b)     elérhetőségi adatok, különösen e-mail vagy levelezési cím;

c)     bankszámlaadatok, különösen számlaszám vagy hitelkártyaadatok; és

d)     Aláírt dokumentumokban szereplő személyes adatok.

mindig az igénybe vett Szolgáltatások jellegének megfelelően és a minimálisan szükséges mértékben.

11.3   Adatalanyoknak a Felhasználók, az Aláírók vagy olyan más személyek minősülnek, akik személyes adatait az aláírt dokumentumok tartalmazzák.

11.4   Az Ügyfél a személyes adatok Adatkezelőjeként, a Szolgáltató pedig Adatfeldolgozóként jár el.

11.5   A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag az Ügyfél által a jelen Feltételekben és az Alkalmazás segítségével, annak használatával adott utasítások alapján dolgozza fel, beleértve a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek történő továbbítását is, kivéve, ha az ilyen adatfeldolgozást a Szolgáltatóra vonatkozó uniós vagy tagállami jog már előírja; ilyen esetben a Szolgáltató még az adatok feldolgozása előtt tájékoztatja az Ügyfelet e jogi követelményről, kivéve, ha a szóban forgó jogszabályok fontos közérdekből tiltanák az ilyen jellegű tájékoztatást; mindennemű kétségek elkerülése érdekében az Ügyfél ezúton utasítja a Szolgáltatót, hogy az a személyes adatok feldolgozását a jelen Szerződéssel összhangban végezze.

11.6   A Szolgáltató biztosítja, hogy az alkalmazottai, illetve a személyes adatok feldolgozására jogosult más személyek megfelelő képzést kapjanak a Szolgáltató kötelezettségeiről, és a személyes adatokkal kapcsolatos titoktartásra kötelezi őket.

11.7   A Szolgáltató továbbá vállalja, hogy:

a)     az adatfeldolgozás jellegét figyelembe véve – amennyiben lehetséges – megfelelő műszaki és szervezeti intézkedésekkel segíti az Ügyfelet abban, hogy eleget tehessen az adatalanyok joggyakorlási kérelmeivel kapcsolatos válaszadási kötelezettségének;

b)     segíti az Ügyfelet az Ügyfél kötelezettségeinek teljesítésében, biztosítja az adatkezelés szükséges biztonsági szintjét, jelenti a felügyeleti szervnek és adott esetben az érintetteknek a személyes adatok megsértésének eseteit, értékeli a személyes adatok védelmére gyakorolt hatást, valamint előzetes konzultációt folytat a felügyeleti hatósággal, figyelembe véve az adatkezelés jellegét, illetve a Szolgáltató rendelkezésére álló információkat;

c)     lehetővé teszi az Ügyfél számára a Szolgáltató által a személyes adatok biztonsága érdekében végrehajtott műszaki és szervezeti intézkedések ellenőrzését, naptári évenként max. egy alkalommal, legfeljebb egy ember 2 munkanapja terjedelmében;

11.8   A 11.7. pont szerinti együttműködésért a Szolgáltató a ráfordított időért nettó 2.500 CZK óradíjra jogosult.

11.9   A Szolgáltató által az Ügyfél személyes adatainak feldolgozásához igénybe vett egyéb Adatfeldolgozók listája a Szolgáltató weboldalán érhető el. Az Ügyfél általános hozzájárulást ad a Szolgáltatónak további adatfeldolgozók bevonásához.

11.10 A jelen Feltételek 11.9. pontja szerinti esetben a Szolgáltató vállalja, hogy tájékoztatja az Ügyfelet a további adatfeldolgozók bevonásával kapcsolatosan tervezett változtatásokról, lehetőséget biztosítva így az Ügyfélnek arra, hogy kifogást emeljen a változtatásokkal szemben. A Szolgáltató a jelen Feltételek 17.1. pontjában meghatározott módon értesíti az Ügyfelet a további adatfeldolgozókkal kapcsolatosan tervezett módosításokról vagy cserékről, amelynek során az Ügyfelet a Feltételek módosítása esetén is megilleti az ilyen adatfeldolgozók bevonásával szembeni kifogás joga. Minden további adatfeldolgozóra ugyanazon adatvédelmi kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek a jelen Feltételekben szerepelnek, különösen a tekintetben, hogy megfelelő garanciát nyújtsanak az elvárt műszaki és szervezeti intézkedések végrehajtására annak biztosítása érdekében, hogy a feldolgozás megfeleljen az Alkalmazandó jogszabályok követelményeinek.

11.11 A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató köteles a Szerződés megszűnését követő ésszerű időn belül törölni minden, a Szolgáltató által az Ügyfél részére feldolgozott és elektronikus formában tárolt személyes adatot, kivéve, ha erről a Szerződő felek másként állapodnak meg. A Szolgáltató nem köteles a személyes adatokat megsemmisíteni, ha az Unió vagy valamely tagállam joga előírja a Személyes adatok tárolását, amiről a Szolgáltató köteles haladéktalanul tájékoztatni az Ügyfelet. A félreértések elkerülése végett a Szerződő felek kijelentik, hogy a személyes adatok megsemmisítésére vonatkozó, jelen bekezdés szerinti kötelezettség nem alkalmazandó, ha a Szolgáltató az ilyen személyes adatok feldolgozását más jogalappal végzi.

11.12 A Szolgáltató kijelenti, hogy a személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében az adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségeinek megfelelő, saját belátása és a műszaki lehetőségei szerinti műszaki és szervezeti intézkedéseket fogadott el és tart fenn annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan vagy véletlen hozzáférést, az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását vagy jogosulatlan hozzáférhetővé tételét.

11.13 Az adatbiztonság megfelelő szintjének biztosítása érdekében a Szolgáltató különösen a következő intézkedéseket vezette be és tartja fenn:

a)    annak biztosítása, hogy a személyes adatok automatizált feldolgozására szolgáló rendszerek használatára jogosult természetes személyek kizárólag az ilyen személyek jogosultságának megfelelő személyes adatokhoz férjenek hozzá, éspedig az ilyen személyek számára létrehozott felhasználói engedély alapján;

b)    a személyes adatok titkosítása és/vagy anonimizálása;

c)    a feldolgozó rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmasságának, integritásának, rendelkezésre állásának és rugalmasságának biztosítása;

d)    a személyes adatok hozzáférhetőségének helyreállítása;

e)    a bevezetésre került feldolgozás-biztonsági intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, értékelésére és értékelésére szolgáló eljárás;

f)     a kommunikációs hálózatok integritásának védelme;

g)    vírusvédelem és a jogosulatlan hozzáférések ellenőrzése;

h)    biztonságos adatátvitel;

i)     a személyes adatokhoz kizárólag a Szolgáltató által megbízott személyek rendelkeznek hozzáféréssel.

j)     a feldolgozott és tárolt személyes adatok biztosított fizikai védelme.

11.14 Az Ügyfél kijelenti, hogy megismerte a jelen cikkben említett intézkedéseket, és hogy – figyelembe véve a technika állását, a kivitelezés költségeit, az adatkezelés jellegét, hatályát, összefüggéseit és céljait, valamint az érintettek jogait és szabadságait érintő, eltérő valószínűségű és eltérő súlyosságú kockázatokat – ezek az intézkedések az érintett kockázatnak megfelelő garanciákat jelentenek.

11.15 Amennyiben a Szolgáltató a személyes adatok biztonságának megsértését észleli, azt haladéktalanul, legkésőbb 36 órán belül jelenti az Ügyfélnek. A Szolgáltató köteles továbbá nyilvántartást vezetni a személyes adatok megsértéseiről és a bevezetett javító célú intézkedésekről.

11.16 A Szolgáltató független adatkezelőként saját céljaira feldolgozhatja a Felhasználók, az Aláírók vagy az Ügyfél oldalán található egyéb személyek személyes adatait is. Ez különösen a felhasználói profil karbantartását és kezelését, az alkalmazás funkcionalitásának, stabilitásának és fejlesztésének biztosítását, belső nyilvántartások vezetését és a felhasználói profilok adatbázisának kezelését, szolgáltatási és marketing célú közlemények küldését, valamint a Szolgáltató jogainak védelmét foglalja magában. A Szolgáltató a személyes adatokat e célból kizárólag megfelelő jogalapon kezeli, és eleget tesz az általánosan kötelező erejű jogi szabályozásból eredő egyéb kötelezettségeknek is.

12.    TITOKTARTÁS

12.1   A Szerződő felek ezúton kijelentik és megerősítik, hogy a Szerződésben és a jelen Feltételekben foglalt információk, valamint a másik Féltől vagy együttműködő harmadik felektől a Szerződés teljesítésével kapcsolatban – akár a Szerződés teljesítése során, akár a Szerződés megkötését megelőzően vagy annak megszűnését követően – kapott bármely más műszaki és üzleti információ bizalmas jellegű, ezért a Felek kötelesek ezeket bizalmasan kezelni, valamint nem bocsátani azokat harmadik fél rendelkezésre, illetve nem hozzáférhetővé tenni azokat harmadik fél részére.

12.2   Függetlenül attól, hogy az információk milyen formában kerülnek kifejezésre, a bizalmas információk magukban foglalják a Felek által a Szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatban, illetve bármelyik Fél számára nyújtott valamennyi információt, mindenekelőtt:

a)     az üzleti tevékenységére, pénzügyi helyzetére, termékeire, szolgáltatásaira és kilátásaira, műszaki adataira, eljárásaira és módszereire, különösen biztonsági eljárásaira és módszereire, illetve alkalmazottaira vonatkozó információkat;

b)     olyan – elsősorban üzleti titkok vagy szellemi tulajdon jellegű – információkat, amelyeket általánosan kötelező erejű jogi szabályozás véd;

c)       a Szerződő fél által bizalmasnak minősített információkat; és

d)       olyan információkat, amelyek jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy más módon harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tétele hátrányos lehet az információt szolgáltató fél számára.

12.3   Az egyik Szerződő fél felhasználhatja a másik Szerződő fél bizalmas információit, és felfedheti azokat a Szerződés teljesítése során igénybe vett harmadik személyek, illetve azok ügyvédei, alkalmazottai, testületei vagy azok tagjai előtt, feltéve, hogy azt a személyt vagy szervezetet, aki előtt a bizalmas információt felfedik, a felfedett információ tekintetében legalább a Felet jelen Feltételeknek megfelelő kötelezettségével azonos mértékű szerződéses vagy törvényi titoktartási kötelezettség, valamint arra vonatkozó kötelezettség köti, hogy azokat csak a jelen Feltételekben meghatározott célokra használja fel.

12.4   A bizalmas információkkal kapcsolatban mindegyik fél kifejezetten vállalja, hogy:

a)    a másik fél minden olyan bizalmas információját védi, amelyről tudomást szerez;

b)    a bizalmas információkat nem használja fel sem saját maga, sem semmilyen harmadik fél javára;

c)    minden bizalmas információt tartalmazó adathordozót úgy kezel, hogy megakadályozza az azokon tárolt bizalmas információk kiszivárgását, és ennek érdekében megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket foganatosít;

d)    a másik fél tudomására hozza a bizalmas információk esetleges kiszivárgására vagy az ilyen információk biztonságát biztosító nem megfelelő intézkedésekre utaló tényeket.

12.5   Az információvédelem nem alkalmazandó, ha:

a)    A Szerződő Fél bizonyítja, hogy ezek az információk nyilvánosan hozzáférhetők anélkül, hogy ezt a hozzáférhetőséget maga a Szerződő Fél okozná;

b)    A Szerződő felek bizonyítják, hogy az ilyen bizalmas információkhoz a másik Szerződő féltől való átvételt megelőzően – még ha a Szerződés hatálybalépése előtt is – hozzáférhettek, és hogy az adott információkhoz nem jogellenes eszközökkel jutottak hozzá;

c)    Az egyik Szerződő Fél megszerzi azon másik Szerződő Fél írásbeli hozzájárulását, akire az információ vonatkozik, az információ nyilvánosságra hozatalához; vagy

d)    az ilyen bizalmas információk nyilvánosságra hozatalát jogszabály vagy egy illetékes közhatalmi szerv kötelező erejű határozata írja elő. Ha igen, az adatokat hozzáférhetővé tevő Szerződő fél tájékoztatja a másik Szerződő felet,
hogy a bizalmas információkat hozzáférhetővé kell tenni, vagy hozzáférhetőkké váltak, amennyiben ezt semmilyen törvényi kötelezettség sem pedig illetékes szerv kötelező erejű határozata nem akadályozza.

12.6   E Feltételek 12. cikke értelmében az információk bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség a Szerződés megszűnése után is érvényben marad, és a Szerződés megszűnésétől számított 5 évig fennáll.

12.7   A Feltételek jelen 12. cikkének bármely más rendelkezése ellenére a Szolgáltató jogosult az Ügyfélnek nyújtott Szolgáltatásokat – az Ügyfél nevére, logójára és a nyújtott Szolgáltatások körére korlátozva – referenciaként feltüntetni.

13.    KAPCSOLATTARTÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS

13.1   A Szerződés megkötését és az Alkalmazás Ügyfél számára történő hozzáférhetővé tételét követően a Felek közötti kommunikáció a Szolgáltató www.signi.com honlapján feltüntetett e-mail címén, valamint az Ügyfél Szerződésben vagy az Alkalmazásban történő regisztrációkor megadott e-mail címén keresztül elektronikus úton történhet.

13.2   A Szerződő felek a kapcsolattartók vagy elérhetőségeik változásáról a kapcsolattartókon vagy a Támogatási Központon keresztül értesítik egymást.

13.3   A Szerződő felek kommunikálnak egymással, és az Alapszintű, valamint a Kiterjesztett támogatás, illetve a Szolgáltatások nyújtására magyar, cseh és angol nyelven kerül sor.

14.    FELELŐSSÉG ÉS KÁRTÉRÍTÉS

14.1   Mindkét Szerződő Fél köteles az Alkalmazandó jogszabályok és a Szerződés keretein belül megtéríteni a másik Szerződő Félnek okozott kárt.
A Szerződő Felek vállalják, hogy maximális erőfeszítést fejtenek ki a károk létrejöttének megelőzése, valamint a létrejött károk minimalizálása érdekében.

14.2   A Szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Szerződő Fél felelőssége a Szerződés Szerződő fél általi megszegése okozta károkért a Szerződés megelőző 12 hónapja alatt az Ügyfél által kifizetett összegek 100%-ának (vagy ha a Szerződés 12 hónapnál rövidebb ideje van hatályban, a Szerződés hatályban léte alatt kifizetett összegek 100%-ának) megfelelő összegre korlátozódik, de nem haladhatja meg a 3.000.000 HUF-t, továbbá hogy a Szerződő Fél összesített felelőssége a Szerződés Szerződő Fél általi valamennyi szerződésszegéséből eredő károkért a Szerződés fennállása alatt az Ügyfél által kifizetett összegek 100%-ára, de legfeljebb 3.000.000 HUF-ra korlátozódik.

14.3   A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy az Ügyfél megfelelően választja-e ki a Szolgáltatásokat a portfóliójából, hogy az adott Szolgáltatások megfelelőek-e az Ügyfél számára, hogy az ilyen Szolgáltatások megfelelnek-e az Ügyfél igényeinek, hogy a Szolgáltatások alkalmasak-e az Ügyfél által kitűzött célok elérésére, vagy hogy teljesülnek-e az Ügyfél igényei vagy elvárásai.

14.4   A Szolgáltató nem felelős a következőkért:

a)    az Ügyfél vagy a Felhasználó által az Alkalmazásba feltöltött dokumentumok tartalma, illetve tartalmi és formai helyessége;

b)    a Sablonok tartalma, amelyeket az Ügyfél mindig köteles önállóan megvizsgálni, illetve leellenőrizni az alkalmasságukat;

c)    a Sablonok Felhasználó általi módosításának megfelelőségéért és helyességéért, sem pedig azért, hogy a Felhasználó az adott üzleti esetnek megfelelő Sablont használ;

d)    az importált dokumentumokban szereplő, valamint a Felhasználó által a Sablonokhoz hozzáadott információkért, illetve a Felhasználó által a Sablonokon végrehajtott módosításokért;

e)    az Alkalmazásba a Felhasználó kifejezett kérésére beépített és a Felhasználó által a Szolgáltatónak átadott Sablonok helyességéért;

f)     a Felhasználónak a másik féllel való megállapodás megkötésére vagy egy konkrét dokumentum aláírására vonatkozó alkalmasságáért, továbbá a Felhasználó tudomásul veszi, hogy mielőtt bármilyen szerződést kötne vagy valamilyen dokumentumot aláírna, köteles kellőképpen meggyőződnie arról, hogy alkalmas-e a másik fél az szóban forgó szerződés megkötésére vagy az adott dokumentum aláírására.

14.5   A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás Szerződésben vagy e Feltételekben kifejezetten elfogadottaktól eltérő teljesítmény-paramétereinek, kimeneteinek vagy eredményeinek eléréséért. Hasonlóképpen, a Szolgáltatónak nincsenek kötelezettségei az Ügyféllel vagy az Ügyfél által bevont bármilyen harmadik féllel szemben, kivéve, ha erről a Szerződés vagy a jelen Feltételek kifejezetten külön rendelkeznek.

14.6   A felek nem felelnek egymás felé az elmaradt haszonért, nem vagyoni jellegű károkért vagy jövedelemkiesésért.

14.7   A jelen Feltételek 14.2-14.6. pontjában foglalt korlátozások nem vonatkoznak sem a szándékosan, sem a súlyos gondatlansággal okozott károkra, illetve a természetes jogokban bekövetkezett károkra.

14.8   Egyik Fél sem köteles megtéríteni a Szerződésből eredő kötelezettségeinek megszegésével okozott kárt, ha annak teljesítésében a Ptk. 2913. § (2) bekezdése szerinti kártérítési kötelezettséget kizáró akadályok valamelyike akadályozta meg.

14.9   A Szerződő felek vállalják, hogy haladéktalanul értesítik a másik felet a Szerződés megfelelő teljesítésének minden olyan akadályáról, amely kizárja a kártérítési kötelezettséget. A Szerződő felek vállalják, hogy minden ésszerű erőfeszítést megtesznek a kártalanítási kötelezettség akadályainak elkerülése és leküzdése érdekében.

15.     IDŐTARTAM ÉS MEGSZŰNÉS

15.1   Jelen Szerződés az utolsó Szerződő Fél általi aláírással lép érvénybe és hatályba.

15.2   Jelen Szerződést a felek határozatlan időre kötik.

15.3   A Szerződést a Szerződő Felek indoklás nélkül, a felmondás másik Szerződő Félhez történő eljuttatásának hónapját követő naptári hónap első napjától számított egy hónapos felmondási idővel mondhatják fel.

15.4   A Szolgáltató csak a Szerződés Ügyfél általi súlyos megszegése esetén állhat el a Szerződéstől, különösen abban az esetben, ha:

a)    a Szolgáltató a jelen Feltételek 7.6. pontja szerint felfüggeszti a Szolgáltatás nyújtását, és a felfüggesztés okai 15 napon belül nem szűnnek meg;

b)    az ügyfél 30 napnál hosszabb ideje nem teljesíti esedékes pénzügyi kötelezettségeit; vagy

c)    az Ügyfél jelen Feltételek 18.6. pontja szerinti nyilatkozata valótlan állításokon alapul, vagy ha az Ügyfél megszegi a jelen Feltételek 18.7. pontjában meghatározott kötelezettségvállalását.

15.5   Az Ügyfél csak abban az esetben állhat el a Szerződéstől, ha a Szolgáltató súlyosan megszegi azt, feltéve, hogy az Ügyfél felszólítja a Szolgáltatót a szerződésszegés orvoslására, ám a Szolgáltató a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül sem teszi azt meg.

15.6   A Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy kizárják a Ptk. 1978. § (2) bekezdésének alkalmazását, amely szerint a póthatáridő lejárta a szerződéstől való haladéktalan elállást eredményezi.

15.7   A Szerződés felmondása egyik Szerződő felet sem mentesíti a mulasztásából eredő, illetve a Szerződés időtartama alatt felmerült kötelezettségekre vonatkozó teljesítési kötelesség alól.

16.     SZANKCIÓK

16.1   A jelen Feltételek 9. cikkében meghatározott korlátozások Ügyfél általi megszegése esetén a Szolgáltató az ilyen jellegű kötelezettségek minden egyes megszegéséért 100.000,- CZK összegű kötbérre jogosult.

16.2   A titoktartási kötelezettség egyik Fél általi, jelen Feltételek 12. cikke szerinti megszegése esetén a másik Fél az ilyen jellegű kötelezettségek minden egyes megszegéséért 200.000,- CZK összegű kötbérre jogosult.

16.3   A szerződéses kötbér és/vagy a késedelmi kamat a jogosult Szerződő Fél írásbeli fizetési felszólításának kötelezett Szerződő fél általi kézhezvételét követő 15. napon válik esedékessé, kivéve, ha a felszólításban hosszabb határidő került meghatározásra.

16.4   Ha az alábbiakban nem kerül másként meghatározásra, a megállapított kötbér kifizetése nem mentesíti a kötelezett felet kötelezettségei, beleértve a kártérítési kötelezettséget is, teljesítésére vonatkozó kötelességvállalás alól.

17.     A SZOLGÁLTATÁSOK KÖRÉNEK ÉS A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

17.1   A Szolgáltató jogosult a jelen Feltételeket és a Megállapodás bármely más mellékletét frissíteni vagy módosítani. A Szolgáltató köteles az Ügyfelet az ilyen változásokról, beleértve a változások hatálybalépésének időpontját is, legkésőbb a változás hatálybalépése előtt 1 hónappal e-mailben értesíteni.

17.2   Ha az Ügyfél nem ért egyet a Feltételek vagy a Feltételekben említett valamely dokumentum bármilyen olyan módosításával, amelyet nem indokol a Szerződés időtartama alatt bekövetkezett megfelelő jogszabályi változás, az Ügyfélnek joga van az ilyen módosítással érintett Szolgáltatásokat felmondani; a felmondás azon a napon lép hatályba, amikor a módosítás a fenti 17.1. pont szerint hatályba lép, kivéve, ha erről a Felek másként állapodnak meg. Ha az Ügyfél nem tájékoztatja megfelelően a Szolgáltatót arról, hogy nem ért egyet a vele megfelelően közölt változtatással, akkor az Ügyfél ez irányú tétlenségével elfogadja a módosítást.

17.3   A Szolgáltató jogosult az Alkalmazás módosítására. A Szolgáltatások interfész módosításairól a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet.

18.     ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18.1   Az aláírt dokumentum jelen Feltételek 7.2. pontja szerinti megőrzési ideje az Alkalmazásban 2021. szeptember 1-jétől alkalmazandó. A jelen Feltételek hatálybalépése előtt megkötött Szerződések és a 2021. szeptember 1-je előtt végrehajtott aláírt ügyletek esetében az aláírt dokumentumok az Alkalmazásban két évig kerülnek archiválásra.

18.2   Az Ügyfél kijelenti, hogy amennyiben természetes személy, a Szerződést a vállalkozásával összefüggésben köti meg.

18.3   A Szerződés bármely jelen Feltételek
17. cikkének keretét meghaladó módosítása és kiegészítése kizárólag azután hajtható végre, hogy a tartalmukkal kapcsolatban a felek teljes körű megállapodást kötöttek. A Szerződő felek kizárják annak lehetőségét, hogy a Polgári Törvénykönyv 1726. szakasza értelmében minden részletre vonatkozó megállapodás nélkül kössenek kiegészítést. A Szerződő felek kizárják a Ptk. 1740. § (3) bekezdésének és a Ptk. 1757. § (2) bekezdésének alkalmazását is.

18.4   A Szerződésre, valamint a Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos összes jogra és kötelezettségre a Cseh Köztársaság joga az irányadó.

18.5   Ha a Szerződés, valamint a jelen Feltételek és a Szerződésben vagy a jelen Feltételekben hivatkozott bármely más dokumentum bármilyen mértékben ellentmondana egymásnak, a dokumentumok elsőbbségi sorrendje a következő:

1.  Szerződés;

2.  jelen Feltételek;

3.  további dokumentumok.

18.6   Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szerződés megkötésének időpontjában nem áll csődeljárás, felszámolás vagy fizetésképtelenségi eljárás alatt.

18.7   Az Ügyfél köteles tájékoztatni a Szolgáltatót saját csődjéről vagy csődveszélyéről, ellene irányuló fizetésképtelenségi eljárás megindításáról vagy a vagyonával kapcsolatban elrendelt végrehajtásról, bírósági határozat végrehajtásáról, illetve ilyen állapot potenciális kialakulásának veszélyéről (olyan határozat kiadásáról, amelyet az Ügyfél minden valószínűség szerint nem fog teljesíteni), éspedig azon időponttól számított 5 napon belül, amikor az Ügyfél e tényről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett.

18.8   A szerződés mindkét Szerződő félre és jogutódjaikra nézve kötelező.

18.9   A Szerződő felek a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosultak a Szerződés szerinti követeléseiket harmadik személyekre engedményezni.

18.10 Ha a Szerződés, a jelen Feltételek, illetve a Szerződésben vagy a jelen Feltételekben hivatkozott más dokumentum bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan, vagy a jövőben azzá válik, illetve ha azt bármely illetékes szerv megállapítja, a fennmaradó rendelkezések továbbra is maradéktalanul hatályban maradnak, kivéve, ha e rendelkezés jellege, tartalma vagy a körülmények miatt azok a Szerződés, a jelen Feltételek vagy bármely más dokumentum egyéb tartalmától nem választhatók el, a Felek az érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezést indokolatlan késedelem nélkül egy olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely tartalmát és szándékát tekintve a leginkább megfelel az eredeti rendelkezésnek, valamint a Szerződés, a jelen Feltételek vagy bármely más dokumentum egészének.