Obchodné podmienky

Zmluvné podmienky poskytovania služieb Signi platné od 1. apríla 2022

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Obchodné podmienky upravujú poskytovanie Služieb a s tým súvisiace plnenie Poskytovateľa Zákazníkovi.

2.            VYMEDZENIE POJMOV

2.1 Pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v týchto Podmienkach majú význam uvedený v týchto Podmienkach, v Zmluve alebo v iných dokumentoch, na ktoré tieto Podmienky výslovne odkazujú.

2.2 Tieto Podmienky definujú nasledujúce pojmy:

(a) Identifikácia 2FA: identifikácia založená na kombinácii e-mailovej adresy Používateľa alebo Podpisujúcej osobya, na ktorú je zaslaný jedinečný odkaz alebo ktorá slúži na prihlásenie do Služby, a jednorazovo vygenerovaného štvormiestneho hesla (tzv. OTP), ktoré je zaslané na telefónne číslo Používateľa alebo Podpisujúcej osobya.

b) Administrátor zákazníka: Používateľ s rozšírenými právami podľa odseku 4.3 týchto Podmienok.

c) Identifikácia Podpisovateľa: identifikácia Podpisovateľa s použitím vybraných postupov podľa Zákona AML.

d) AML zákon: zákon č. 253/2008 Z. z. o niektorých opatreniach proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu v znení neskorších predpisov.

e) Aplikácia: cloudová aplikácia Signi prevádzkovaná Poskytovateľom na webovom sídle www.signi.com, alebo vo forme On premise na serveri alebo v prostredí Objednávateľa.

f) Podpisový nástroj Signi: desktopová alebo mobilná aplikácia Signi na podpisovanie certifikátom, ktorá zabezpečuje elektronické podpísanie Dokumentu prostredníctvom certifikátu uloženého vo Vašom zariadení alebo prostriedku na vytváranie elektronických podpisov pripojeného k Vášmu zariadeniu.

g) BankID: Bankovní identita, a.s., so sídlom Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 09513817, DIČ: CZ09513817, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 25672.

h) Identifikácia BankID: identifikácia na základe overenia totožnosti Podpisovateľa pomocou elektronického identifikačného zariadenia vydaného bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v rámci systému elektronickej bankovej identifikácie.

(i) BankID SIGN: služba BankID umožňujúca zaručený elektronický podpis dokumentu Podpisovateľom prostredníctvom elektronickej bankovej identity.

j) Implementačný poplatok: jednorazová nevratná platba za prípravné práce na integráciu Služieb do interných procesov Klienta, ktorej výška je uvedená v Zmluve.

k) Cenník: príloha Zmluvy, v ktorej sú uvedené ceny Služieb a cena Rozšírenej podpory, zverejnená na internetovej stránke https://signi.com/kompletni-cenik/.

l) Centrum podpory: kontaktné miesto Poskytovateľa, kde môžu Užívatelia požiadať o Základnú podporu a Rozšírenú podporu.

m) Faktúra: daňový doklad, ktorý je v súlade s príslušnými daňovými a účtovnými predpismi Slovenskej republiky.

n) Fakturačné obdobie: obdobie, za ktoré je vystavená Faktúra za poskytnuté Služby. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Fakturačným obdobím je jeden kalendárny mesiac.

o) GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

p) On premise: Aplikácia je nainštalovaná a následne prevádzkovaná v prostredí zákazníka.

q) Osobné údaje: osobné údaje v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia GDPR.

r) OZ: zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

s) Podpísaná osoba: osoba, ktorá uzatvára zmluvu alebo podpisuje iný dokument prostredníctvom Aplikácie bez toho, aby bola Zákazníkom alebo Používateľom.

t) Obchodné podmienky: tieto Obchodné podmienky pre poskytovanie Služieb Signi.

u) Poskytovateľ: Digital factory, s.r.o., so sídlom Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 06988377, DIČ: CZ06988377, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 111647.

v) Pracovný deň: ktorýkoľvek deň od pondelka do piatku, s výnimkou dní pracovného pokoja v Českej republike.

w)      Pracovný čas: obdobie od 8:00 do 18:00 hod. stredoeurópskeho času / CET v pracovný deň.

x) Prostredie Zákazníka: serverová infraštruktúra vlastnená a prevádzkovaná Zákazníkom, na ktorej je Prevádzkovaná Aplikácia v režime On premise.

y) Rozšírená podpora: odborné poradenstvo spočívajúce vo vybavovaní požiadaviek Zákazníka v stanovenom reakčnom čase, ktorého varianty a cena sú uvedené v Cenníku.

z) Služby: služby vytvárania, správy, uzatvárania a uchovávania zmlúv a iných dokumentov v elektronickej podobe poskytované prostredníctvom Aplikácie a ďalšie služby Poskytovateľa definované v Cenníku.

aa) Zmluva: zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, ktorá odkazuje na tieto Obchodné podmienky.

bb) Zmluvné strany: Poskytovateľ aj Zákazník spoločne; pojem Zmluvná strana sa vzťahuje na Poskytovateľa a Zákazníka alebo na ktorúkoľvek z nich podľa kontextu ustanovenia.

cc) Používateľ: fyzická osoba určená Zákazníkom, ktorá je oprávnená na prístup k Aplikácii.

dd) Vzor: vzor zmluvy alebo iného dokumentu, ktorý možno upraviť a elektronicky podpísať v aplikácii.

ee) Zákazník: osoba, ktorá uzatvára zmluvu s poskytovateľom.

ff) Základná podpora: bezplatná podpora spočívajúca v odpovedaní na otázky Zákazníka a Používateľa bez záruky dostupnosti podpory a času odozvy.

gg) Zapísaná ochranná známka: označenie zapísané v registri ochranných známok, ktoré spĺňa znaky ochrannej známky podľa § 1a zákona č. 441/2003 Z. z. o ochranných známkach a o zmene a doplnení zákona č. 6/2002 Z. z. o súdoch, sudcoch, prísediacich a štátnej správe súdov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (zákon o súdoch a sudcoch) v znení neskorších predpisov (zákon o ochranných známkach).

(hh) Metadáta: obsahujú súbor informácií, ktoré umožňujú spätne identifikovať podpisovateľa, spôsob, čas a zariadenie, na ktorom boli podpisy vyhotovené.

(ii) Rozhodné právo: právo Českej republiky a právo Európskej únie. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sem patrí aj právo členského štátu EÚ, v ktorom sa uskutočnil zber osobných údajov alebo v ktorom sa spracúvajú osobné údaje.

3.            PREDMET ZMLUVY

3.1. Na základe Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje:

(a) sprístupní Zákazníkovi Aplikáciu;

b) poskytuje Zákazníkovi Služby dohodnuté prostredníctvom Aplikácie alebo v Zmluve a

c) poskytovať Zákazníkovi Rozšírenú podporu, ak si ju Zákazník dohodol v Aplikácii alebo v Zmluve.

3.2 Na základe Zmluvy je Zákazník povinný:

(a) zaplatí Cenu za implementáciu, ak je implementácia Služieb dohodnutá, a

b) zaplatiť dohodnutú odmenu podľa Zmluvy a Cenníka za Služby a Rozšírenú podporu poskytovanú Poskytovateľom;

3.3 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si vzájomnú súčinnosť potrebnú na riadne plnenie Zmluvy a súvisiacich zmluvných a zákonných povinností.

4.            ZAČIATOK POSKYTOVANIA SLUŽIEB

4.1. Zmluva medzi Poskytovateľom a Zákazníkom môže byť uzatvorená:

(a) ako samostatný dokument k týmto Podmienkam alebo

b) registráciou Používateľa v Aplikácii a súhlasom s týmito Podmienkami.

4.2. Poskytovateľ sprístupní Aplikáciu Zákazníkovi po uzavretí Zmluvy do:

a) vytvorením používateľského účtu v Aplikácii pre jedného Administrátora Zákazníka pod

e-mailovou adresou uvedenou v Zmluve, na ktorú následne zašle prístupové údaje do Aplikácie, ak v Aplikácii neexistuje používateľský účet pod e-mailovou adresou uvedenou v Zmluve, alebo

b) zriadi práva Zákazníckeho administrátora pre používateľský účet pod e-mailovou adresou uvedenou v Zmluve, ak pod touto e-mailovou adresou uvedenou v Zmluve existuje používateľský účet v Aplikácii.

c) v prípade režimu On premise najprv nainštaluje Aplikáciu do vopred pripraveného prostredia Zákazníka, vykoná potrebné nastavenia a integruje Aplikáciu do interného systému Zákazníka.

4.3. Administrátor Zákazníka môže prideľovať oprávnenia ostatným Používateľom v Aplikácii. Zákazník zodpovedá za všetky činnosti Používateľov a Správcov Zákazníka v Aplikácii a je nimi viazaný.

4.4. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby Používatelia, Administrátori Zákazníka, zamestnanci Zákazníka a všetky ďalšie osoby, ktoré sa budú podieľať na využívaní Služieb, využívali Služby a Aplikáciu v súlade so Zmluvou, týmito Podmienkami a pokynmi, ktoré Poskytovateľ preukázateľne sprístupní Zákazníkovi, a to aj prostredníctvom Aplikácie.

5.            SLUŽBY A PODPORA

5.1. Základná verzia Služby spočíva v umožnení elektronického podpísania dokumentu na základe identifikácie 2FA.

5.2 Rozšírené varianty Služby podľa bodu 5.1 týchto Podmienok sú Služby založené na:

(a) identifikácii BankID;

b) identifikácii Signi;

c) BankID SIGN;

d) Podpis certifikátu.

5.3 Ďalšie Služby poskytované Poskytovateľom Zákazníkovi môžu spočívať v:

(a) uchovávanie podpísaných dokumentov a kópií dokladov totožnosti po dlhšiu dobu, ako je uvedené v týchto Obchodných podmienkach;

b) sprístupnenie Vzoriek poskytovaných advokátskou kanceláriou alebo

c) iné plnenie definované v Cenníku alebo v Zmluve.

5.4 Poskytovateľ je povinný poskytnúť Používateľom prostredníctvom Centra podpory

a) základnú podporu a

b) rozšírenú podporu, ak je to dohodnuté.

5.5. Rozšírenú podporu, ak nie je dohodnutá v Zmluve, je možné dohodnúť po uzatvorení Zmluvy na základe samostatného dodatku k Zmluve uzatvoreného formou e-mailovej komunikácie.

5.6 Centrum podpory je prístupné prostredníctvom

e-mailovej adresy uvedenej na webovej stránke www.signi.com.

PODMIENKY POUŽÍVANIA APLIKÁCIE

6.1 Zákazník a Používatelia sú povinní pri používaní Služby dodržiavať platné právne predpisy a tieto Podmienky.

6.2 Pri používaní Služby a Aplikácie sú Zákazník a Používatelia povinní najmä:

(a) nepoužívať Služby spôsobom, ktorý by akýmkoľvek spôsobom porušoval práva Poskytovateľa, tieto Podmienky alebo iné dojednania uvedené v týchto Podmienkach alebo ktorý by bol v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi;

b) nepoužívať Služby spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, zhoršiť alebo nadmerne zaťažovať poskytovanie Služieb alebo Aplikácie alebo inak poškodzovať alebo obmedzovať ostatných zákazníkov Poskytovateľa;

c) nešíriť prostredníctvom Aplikácie akýkoľvek, aj keď len prípadne škodlivý alebo inak protiprávny softvér alebo iný kód obsahujúci počítačový vírus, spyware alebo malware, ani inak nenahrávať súbory alebo iné programy akýmkoľvek spôsobom alebo pod akýmkoľvek iným názvom, ktoré môžu poškodiť, monitorovať alebo zmeniť prevádzku siete alebo zariadení v majetku Poskytovateľa alebo v majetku tretej osoby;

d) nepokúšať sa prerušiť alebo narušiť bezpečnosť Služby a Aplikácie, ich vzhľad, integritu alebo dostupnosť, alebo inak poškodiť Službu, Aplikáciu, administrátorské účty Poskytovateľa, prístupové heslá, servery alebo sieťové prvky;

(e) nepokúšať sa získať neoprávnený prístup k Službe, Aplikácii a iným počítačovým systémom, najmä prostredníctvom hackingu alebo phishingu;

f) bezodkladne informovať Poskytovateľa o technických, bezpečnostných, právnych a iných problémoch súvisiacich s poskytovaním Služieb, ak Zákazník alebo Používateľ takéto problémy zistí, a poskytnúť Poskytovateľovi primeranú súčinnosť pri ich analýze a odstraňovaní.

g) Zákazník je plne zodpovedný za zabezpečenie primeranej úrovne kybernetickej bezpečnosti, dodržiavanie predpísaných postupov a dodržiavanie všetkých právnych požiadaviek súvisiacich s využívaním zariadení a služieb tretích strán v súvislosti s využívaním Služieb poskytovaných DF (a jeho dodávateľmi). To znamená, že ak Zákazník pri využívaní služieb Signi.com a iných služieb DF využíva služby a technológie poskytované tretími stranami (napr. pripojenie čítačiek čipových kariet, využívanie vlastného IT vybavenia, využívanie nástroja kybernetickej bezpečnosti, využívanie externých a iných úložísk a podobne), je plne zodpovedný za všetky škody a iné následky spôsobené DF a inými stranami a zodpovednosť DF za škody, neposkytnutie služieb alebo iné následky je týmto vylúčená.

 

6.3. Poskytovateľ nezodpovedá za neposkytnutie služby alebo za nedodržanie parametrov alebo inak zníženú kvalitu služby v prípade porušenia povinnosti podľa bodu 6.2. týchto Obchodných podmienok zo strany Zákazníka alebo Používateľa.

7.      PODPISOVANIE DOKUMENTOV

7.1. Podpisovanie dokumentov Zákazníkom alebo Podpísanými osobami, ktoré využívajú Aplikáciu, sa vykonáva prostredníctvom

(a) Používateľ vloží do Aplikácie vlastný dokument zo svojho počítača alebo úložiska alebo zvolí Vzor;

b) Používateľ upraví vlastný dokument alebo Vzor v Aplikácii a vytvorí návrh dokumentu na podpis;

c) po vložení vlastného dokumentu alebo výbere Vzoru Používateľ zadá názov dokumentu, stanoví termín podpisu takto vytvoreného návrhu dokumentu, zadá ďalšie parametre dostupné v Aplikácii a podpíše dokument podľa postupu ponúkaného v Aplikácii;

d) Používateľ odošle návrh dokumentu na podpis ostatným podpisovateľom prostredníctvom aplikácie;

e) Podpísaní vykonajú identifikáciu na základe identifikácie 2FA, identifikácie BankID alebo identifikácie Signi podľa predchádzajúceho výberu spôsobu identifikácie Používateľa;

f) Podpísaní podpíšu zmluvu alebo dokument podľa pokynov uvedených v doručenom e-maile alebo v Aplikácii jedným z týchto 5 spôsobov: 1. vytvorením podpisu graficky v rámci Aplikácie; 2. vytvorením podpisu certifikátom v rámci Aplikácie (Poskytovateľ vytvorí certifikát pre Používateľa) 3. vytvorením podpisu certifikátom v rámci Aplikácie (Poskytovateľ vytvorí certifikát pre Používateľa) certifikátom v nástroji na podpisovanie Signi (certifikát poskytuje Používateľ) 4. certifikátom v inom nástroji na vytváranie elektronického podpisu na základe certifikátu (certifikát poskytuje Používateľ); alebo 5. prostredníctvom služby BankID SIGN;

g) po podpísaní všetkými Zmluvnými stranami sa vytvorí jedinečný PDF dokument s elektronickými podpismi a uznávanou elektronickou pečaťou Poskytovateľa, ktorý sa zašle Zmluvným stranám e-mailom alebo sa uloží v rámci účtu Klienta v Aplikácii.

7.2. Poskytovateľ zabezpečí, aby podpísaný dokument bol uchovávaný a prístupný Zákazníkovi v Aplikácii po dobu 6 mesiacov odo dňa podpisu, s ohľadom na dobu trvania Zmluvy. V prípade ukončenia Zmluvy nie je Poskytovateľ povinný podpísaný dokument ďalej uchovávať.

7.3. Objednávateľ si môže dohodnúť predĺženie doby uchovávania a prístupu k dokumentu v súlade s bodom 5.3 písm. a) týchto Obchodných podmienok. V takom prípade Poskytovateľ zabezpečí uchovávanie dokumentu až po dobu 30 rokov odo dňa jeho podpísania, a to aj v prípade ukončenia Zmluvy.

 

7.4. Najneskôr v posledný deň lehoty na uloženie a sprístupnenie podpísaného dokumentu v aplikácii podľa bodu 7.2. týchto Obchodných podmienok zašle Poskytovateľ Zákazníkovi e-mailom oznámenie o uplynutí tejto lehoty spolu s informáciou o možnosti dohodnúť si predĺženie lehoty na uloženie a sprístupnenie dokumentu podľa bodu 5.3. písm. a) týchto Obchodných podmienok.

7.5. Ak si Zákazník ani po e-mailovom upozornení podľa odseku 7.4. týchto Obchodných podmienok nedohodne predĺženú dobu uchovávania a sprístupnenia dokumentu, dokumenty budú skryté a Zákazníkovi bude následne zaslané ďalšie e-mailové upozornenie o trvalom vymazaní dokumentov spolu s dátumom, kedy budú dokumenty vymazané.

7.6 Poskytovateľ zabezpečí aj uchovávanie metadát podpísaného dokumentu po dobu až 15 rokov odo dňa podpisu a na základe písomnej žiadosti poskytne Objednávateľovi metadáta podpísaného dokumentu do 15 dní odo dňa žiadosti.

7.7. V prípade úhrady ceny Služieb formou jednorazového nákupu balíka dokumentov podľa bodu 10.3. týchto Obchodných podmienok sa konto dokumentov Zákazníka zníži o 1 dokument v čase vytvorenia návrhu dokumentu podľa bodu 7.1. písm. b) týchto Obchodných podmienok. V prípade, že dokument nepodpíšu všetky strany, zostatok na účte dokumentov zostáva znížený.

7.8 Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb v prípade, že

(a) dôjde k porušeniu podmienok poskytovania Služby uvedených v článku 6 týchto Obchodných podmienok alebo

b) Zákazník poruší obmedzenia uvedené v článku 9 týchto Podmienok.

7.9 Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie všetkých Služieb a Rozšírenej podpory v prípade, ak je Zákazník v omeškaní s úhradou Faktúry o viac ako 10 dní a túto skutočnosť nenapraví ani po písomnom upozornení s dodatočnou lehotou 15 dní alebo je zrejmé, že Zákazník nie je schopný plniť svoje platobné záväzky voči Poskytovateľovi.

8.      BANKID IDENTIFIKÁCIA A BANKID SIGN, SIGNIFIKÁCIA

8.1. Ak s tým Objednávateľ súhlasí, Poskytovateľ môže Objednávateľovi umožniť vykonať v Aplikácii BankID Identifikáciu podpisujúceho alebo podpis pomocou BankID SIGN, a to tak, že

(a) Poskytovateľ zriadi Zákazníkovi v správe BankID pod účtom Poskytovateľa Aplikáciu; na účely BankID identifikácie Poskytovateľ nastaví v Aplikácii dohodnutú úroveň služby BankID identifikácie a

b) Poskytovateľ zapne identifikáciu BankID alebo BankID SIGN na pracovnom priestore Zákazníka a v nastaveniach pracovného priestoru nastaví údaje o pripojení k aplikácii (URL spätného volania, klientske tajomstvo, klientske id), ktoré Zákazník získal od BankID.

8.2. Ak s tým Zákazník súhlasí, môže Poskytovateľ umožniť Zákazníkovi vykonať BankID Identifikáciu podpisovateľa alebo podpis pomocou BankID SIGN v aplikácii tak, že

(a) Zákazník sám uzavrie zmluvu s BankID alebo Poskytovateľ sprostredkuje uzavretie zmluvy;

b) Poskytovateľ povolí Identifikáciu BankID alebo BankID SIGN na dohodnutom pracovnom priestore Zákazníka, čím sprístupní nastavenia BankID;

c) Zákazník si v administrácii BankID vytvorí aplikáciu pod účtom svojej organizácie; pre účely identifikácie BankID Zákazník v aplikácii nastaví požadovanú úroveň služby identifikácie BankID a

d) Zákazník nastaví údaje o pripojení aplikácie v nastaveniach pracovného priestoru.

8.3. V rozsahu poskytovania služieb BankID Identifikácia a BankID SIGN podľa bodu 8.1. sa poskytovanie týchto služieb v rozsahu neupravenom Zmluvou a týmito Obchodnými podmienkami riadi Dokumentáciou k obchodnej zmluve, ktorá je sprístupnená na webovom sídle BankID: https://www.bankid.cz/smluvni-dokumentace-pro-firmy. Poskytovateľ je povinný každú zmenu tejto zmluvnej dokumentácie oznámiť Klientovi e-mailom najmenej 1 mesiac pred jej účinnosťou. Zákazník má právo vypovedať Zmluvu podľa bodu 17.2 týchto Obchodných podmienok. V prípade poskytovania služieb BankID Identifikácia a BankID SIGN podľa bodu 8.2 sa ich poskytovanie riadi zmluvou medzi Klientom a BankID v rozsahu neupravenom Zmluvou a týmito Obchodnými podmienkami.

8.4. Ak s tým Zákazník súhlasí, Poskytovateľ môže umožniť Zákazníkovi vykonať Identifikáciu podpisov v Aplikácii postupom podľa § 11 ods. 7 AML zákona.

8.5 Poskytovateľ týmto vyhlasuje a Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je povinnou osobou podľa § 2 AML zákona a nezodpovedá za súlad Signifikácie vykonanej Zákazníkom prostredníctvom Aplikácie s AML zákonom, ale len za tieto úkony:

(a) prijatie 2 dokladov, ktoré Podpisujúca osoba označí ako doklady totožnosti Podpisujúcej osoby a primerané overenie, že ide o doklady totožnosti;

(b) primerané overenie, že kamera zariadenia Podpisujúcej osoby sníma tvár osoby;

(c) primerané overenie, že tvár zachytená kamerou zariadenia podpisovateľa sa zhoduje s fotografiami na dokladoch totožnosti, ktoré podpisovateľ predložil;

d) hodnoverné overenie existencie platobného účtu vedeného na meno Podpisujúcej osoby v úverovej inštitúcii alebo zahraničnej úverovej inštitúcii pôsobiacej na území členského štátu Európskej únie alebo štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor a prijatie platby vykonanej podpisujúcou osobou  z tohto platobného účtu.

(e) že po vykonaní týchto úkonov Poskytovateľ, s výnimkou kópií dokumentov podľa článku 8.8, nebude uchovávať údaje podľa článku 8.5 písm. a) až d) a tieto údaje bezodkladne po ich odoslaní Klientovi vymaže a o tomto vymazaní bude viesť záznam v denníku vymazaných osobných údajov po dobu 4 rokov.

8.6. Prijatie alebo odmietnutie identifikácie Signi vykonané v súlade s postupom uvedeným v odseku 8.5 týchto podmienok vo vzťahu k príslušnej Podpisujúcej osobe je výlučne na rozhodnutí Zákazníka. Poskytovateľ nezodpovedá za nesúlad Signifikácie so Zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v prípade, ak Zákazník Signifikáciu akceptuje, aj keď bol Poskytovateľom v Žiadosti informovaný o tom, že niektorý z krokov uvedených v odseku 8.5 týchto Obchodných podmienok nebol zo strany Podpisovateľa splnený.

8.7. V prípade vykonania Signifikácie prostredníctvom Aplikácie je Zákazník zodpovedný za splnenie požiadaviek vyplývajúcich zo Zákona AML, najmä za

(a) overenie a zaznamenanie údajov o Podpisujúcej osobe a ich uchovávanie po dobu stanovenú zákonom;

b) uchovávanie kópií identifikačných dokladov Podpisovateľa na vlastnom dátovom úložisku a ich uchovávanie po dobu stanovenú zákonom, ak nie je dohodnuté uchovávanie podľa bodu 5.3 písm. a) týchto Obchodných podmienok;

c) referencovanie prvej overovacej platby Podpisovateľa ako platby podľa Zmluvy;

d) overenie informácií podľa § 11 ods. 7 písm. g) AML zákona;

e) prijatie vhodných krokov a opatrení v prípade, že nie sú splnené podmienky podľa § 11 ods. 7 AML zákona, najmä v prípade, ak má Klient pochybnosti o totožnosti Podpisovateľa.

8.8 Poskytovateľ uchováva kópie dokladov totožnosti Podpisovateľa po dobu 6 mesiacov od vykonania identifikácie Podpisovateľa. Objednávateľ si môže dohodnúť predĺženie doby uchovávania kópií dokladov totožnosti v súlade s bodom 5.3 písm. a) týchto Podmienok. V takom prípade Poskytovateľ zabezpečí uchovávanie kópií dokladov totožnosti po dobu 10 rokov odo dňa vykonania Identifikácie podpisujúceho, a to aj v prípade ukončenia Zmluvy.

8.9. Poskytovateľ zodpovedá za zabezpečenie technického riešenia Identifikácie Signifikanta v Aplikácii len v rozsahu uvedenom v bode 8.5. týchto Podmienok. Poskytovateľ nezodpovedá za vhodnosť výberu spôsobu Signi Identifikácie pre konkrétny prípad využívania Služby Zákazníkom, za nevykonanie Signi Identifikácie v prípadoch, kedy to vyžaduje AML zákon, ani za nesprávne posúdenie splnenia požiadaviek AML zákona Zákazníkom.

8.10 Poskytovateľ zobrazí Zákazníkovi v Aplikácii vo vzťahu k Podpisujúcemu informáciu, že v posledných dvoch rokoch bola vykonaná Signifikácia Podpisujúceho v súlade s bodom 8.5 týchto Podmienok. Zákazník berie na vedomie, že informácia o Signifikácii vykonaná podľa tohto odseku 8.10 Obchodných podmienok má len informatívny charakter a rozhodnutie o tom, či sa Signifikácia Podpísanej osoby vykoná, je výlučne na Zákazníkovi.

9.      OBMEDZENIA

9.1. Zákazník nie je oprávnený poskytovať alebo ďalej predávať Služby alebo ich výstupy tretím osobám, či už v ich pôvodnej alebo upravenej podobe, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

9.2. Zákazník nie je oprávnený poskytovať tretím osobám na základe údajov získaných prostredníctvom Služieb plnenia obdobné Službám podľa týchto Podmienok, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Na účely tohto odseku sa tretie strany nepovažujú za Používateľov alebo Podpisujúce osoby.

10.    CENA A FAKTURÁCIA

10.1 Cena Služieb a Rozšírenej podpory je uvedená v Cenníku. V Cenníku sú uvedené ceny vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Výška Ceny za Implementáciu je uvedená v Zmluve.

10.2. Zákazník si môže zvoliť spôsob úhrady za Služby formou jednorazového nákupu balíka dokumentov alebo formou predplatného. Spôsob platby si Zákazník určí dohodou v Zmluve alebo nastavením v Aplikácii.

10.3 V prípade platby formou jednorazového nákupu sa cena Služieb určí podľa ceny balíka dokumentov uvedenej v Cenníku.

10.4 V prípade platby formou predplatného sa cena Služieb za Zúčtovacie obdobie určí podľa variantu zakúpeného predplatného podľa ceny uvedenej v Cenníku.

10.5 Cena za poskytovanie Rozšírenej podpory za Zúčtovacie obdobie sa určí podľa zakúpeného variantu Rozšírenej podpory za cenu stanovenú v Cenníku.

10.6 Cena za služby BankID Identifikácia a BankID SIGN poskytované podľa bodu 8.1 týchto Obchodných podmienok je stanovená v Cenníku služieb BankID, ktorý je zverejnený na webovom sídle BankID: https://www.bankid.cz/smluvni-dokumentace-pro-firmy. Cena je fakturovaná Poskytovateľom.

10.7 Cenu za službu BankID Identifikácia podľa bodu 8.2 týchto Obchodných podmienok fakturuje priamo BankID.

10.8 Cena za rozšírené uchovávanie a prístup k dokumentom podľa odseku 5.3 písm. a) a odseku 7.3 týchto podmienok sa určí podľa rozhodnutia zákazníka v závislosti od toho, či má zákazník záujem o uchovávanie celého balíka dokumentov alebo len jedného dokumentu. Na uchovávanie dokumentu v rámci balíka sa vzťahuje zľavnená cena v porovnaní s cenou za uchovávanie jednotlivého dokumentu. Ceny za uchovávanie dokumentov v rámci balíka a jednotlivých dokumentov sú uvedené v Cenníku.

10.9. V Zmluve môže byť stanovená iná cena za balík dokumentov, sadzba predplatného a cena za rozšírenú podporu.

10.10 V prípade ukončenia tejto Zmluvy počas trvania Predplatného podľa bodu 10.4 týchto Podmienok alebo počas trvania Rozšírenej podpory podľa bodu 10.5 týchto Podmienok sa cena za dané Predplatné alebo Rozšírenú podporu za dané Zúčtovacie obdobie nevracia.

10.11 V prípade ročného predplatného Poskytovateľ oznámi Zákazníkovi, pre ktorého bolo predplatné dohodnuté, jeho ukončenie e-mailom najmenej 15 dní pred jeho ukončením. Ak Zákazník neoznámi Poskytovateľovi e-mailom, že už nemá záujem o poskytovanie Služieb alebo v tejto lehote nezruší predplatné v Aplikácii, táto Zmluva sa automaticky obnoví a poskytovanie Služieb hradených formou predplatného bude fakturované v súlade s bodom 10.15 týchto Obchodných podmienok.

10.12 Poskytovateľ má nárok na úhradu Poplatku za implementáciu v čase uzatvorenia Zmluvy. Do zaplatenia Implementačného poplatku nie je Poskytovateľ povinný sprístupniť Služby a poskytovať ich Zákazníkovi.

10.13 Cena za poskytnutie Služby sa účtuje odo dňa poskytnutia Služby Zákazníkovi.

10.14 Cena za Rozšírenú podporu je stanovená ako paušálna sadzba za Zúčtovacie obdobie.

10.15 Faktúry za poskytovanie Služieb hradené formou jednorazového nákupu sa vystavujú v čase objednania Služieb v Aplikácii. Faktúry za poskytovanie Služieb hradených formou predplatného a Rozšírenej podpory sa vystavujú vopred za Služby a Rozšírenú podporu poskytované v nadchádzajúcom Zúčtovacom období, spravidla do 15. dňa predchádzajúceho Zúčtovacieho obdobia.

10.16 Všetky Faktúry sú splatné do 14 dní od ich vystavenia Poskytovateľom.

10.17 Fakturácia bude prebiehať elektronicky a Poskytovateľ vystavené Faktúry bezodkladne sprístupní Objednávateľovi prostredníctvom Aplikácie a zašle ich aj e-mailom prostredníctvom adries Zmluvných strán uvedených v Zmluve.

10.18 Všetky platby podľa Zmluvy sa uhrádzajú bankovým prevodom na bankový účet Poskytovateľa uvedený na Faktúre.

10.19 Sumy sa považujú za uhradené okamihom ich pripísania na bankový účet uvedený na Faktúre.

10.20 V prípade, že Objednávateľ po vystavení Faktúry zistí nesúlad medzi hodnotou objemu poskytnutých Služieb a hodnotou uvedenou vo Faktúre, je Objednávateľ oprávnený na tento nesúlad upozorniť Poskytovateľa prostredníctvom Aplikácie bez zbytočného odkladu.

10.21 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou Faktúry má Poskytovateľ právo na zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

10.22 Cena Služieb a Rozšírenej podpory sa môže meniť na základe zmeny Cenníka podľa článku 17 týchto Podmienok. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť Cenník oznámením zaslaným e-mailom najmenej 1 mesiac vopred.

10.23 Cenu Identifikácie BankID podľa bodu 8.1 a 10.6 týchto Podmienok môže Poskytovateľ zmeniť na základe zmeny Cenníka vykonanej BankID. Takúto zmenu oznámi Poskytovateľ e-mailom najmenej 1 mesiac vopred. Klient má právo vypovedať Zmluvu podľa bodu 17.2 týchto Obchodných podmienok.

11.    OCHRANA ÚDAJOV A OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Poskytovateľ bude pre Zákazníka pri plnení Zmluvy spracúvať nasledujúce kategórie osobných údajov (vrátane automatizovaného spracúvania) len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie nasledujúcich účelov:

(a) identifikácia Používateľov a umožnenie používania Aplikácie; na tento účel sa spracúvajú Osobné údaje podľa odseku 11.2 písm. a) a b) týchto Podmienok;

b) vyplnenie hlavičiek vytvorených a uzavretých dokumentov; na tento účel sa spracúvajú Osobné údaje podľa odseku 11.2 písm. a), b) a c) týchto Podmienok;

c) identifikácia Používateľov a Signatárov a podpisovanie dokumentov; na tento účel sa spracúvajú Osobné údaje podľa odseku 11.2 písm. a), b), c) a d) týchto Podmienok;

d) archivácia dokumentov a iných údajov pre Zákazníka; na tento účel sa spracúvajú Osobné údaje podľa odseku 11.2 písm. a), b), c) a d) týchto Podmienok.

11.2 Kategórie Osobných údajov sú:

(a) identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo alebo číslo občianskeho preukazu;

b) kontaktné údaje, najmä e-mailová alebo doručovacia adresa;

c) údaje o bankovom účte, najmä číslo účtu alebo údaje o platobnej karte; a

d) osobné údaje obsiahnuté v dokumentoch, ktoré sa majú podpísať.

vždy podľa povahy využívaných služieb a v minimálnom nevyhnutnom rozsahu.

11.3. Dotknutými osobami sú Používatelia, Podpisovatelia alebo iné osoby, ktorých Osobné údaje sú obsiahnuté v Podpisovaných dokumentoch.

11.4. Objednávateľ vystupuje ako prevádzkovateľ Osobných údajov a Poskytovateľ ako spracovateľ Osobných údajov.

11. 5. Poskytovateľ spracúva Osobné údaje výlučne na základe pokynov Zákazníka uvedených v týchto Podmienkach a prostredníctvom Aplikácie jej používaním, a to aj v súvislosti s prenosom Osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, pokiaľ takéto spracúvanie už nevyžaduje právo Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Poskytovateľa vzťahuje; v takom prípade Poskytovateľ informuje Zákazníka o tejto právnej požiadavke pred spracovaním, pokiaľ takáto legislatíva nezakazuje takéto informovanie z dôležitých dôvodov verejného záujmu; pre vylúčenie pochybností, Zákazník týmto dáva Poskytovateľovi pokyn na spracovanie Osobných údajov v súlade s touto Zmluvou.

11.6. Poskytovateľ zabezpečí, aby jeho zamestnanci alebo iné osoby oprávnené spracúvať Osobné údaje boli vyškolení o povinnostiach Poskytovateľa a zaviaže ich k mlčanlivosti vo vzťahu k Osobným údajom.

11.7 Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje:

(a) s prihliadnutím na povahu spracúvania pomáhať Objednávateľovi prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, ak je to možné, pri plnení povinnosti Objednávateľa reagovať na žiadosti o výkon práv Dotknutých osôb;

b) pomáhať Objednávateľovi pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami Objednávateľa, zabezpečiť úroveň bezpečnosti spracúvania, ohlasovať porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu a prípadne dotknutým osobám, posúdiť vplyv na ochranu osobných údajov a uskutočniť predchádzajúcu konzultáciu s dozorným orgánom, pričom zohľadní povahu spracúvania a informácie, ktoré má Poskytovateľ k dispozícii;

c) umožniť objednávateľovi vykonať audit technických a organizačných opatrení zavedených poskytovateľom na zabezpečenie osobných údajov, a to najviac raz za kalendárny rok v trvaní najviac 2 osobodní;

11.8 Za poskytnutie súčinnosti podľa bodu 11.7 má Poskytovateľ nárok na úhradu za strávený čas v hodinovej sadzbe 2 500 Kč bez DPH.

11.9 Zoznam ďalších sprostredkovateľov, ktorých Poskytovateľ využíva na spracovanie osobných údajov pre Objednávateľa, je dostupný na webovom sídle Poskytovateľa. Zákazník udeľuje Poskytovateľovi všeobecný súhlas na zapojenie ďalších ďalších spracovateľov.

11.10 V prípade uvedenom v bode 11.9 týchto Podmienok sa Poskytovateľ zaväzuje informovať Zákazníka o všetkých zamýšľaných zmenách týkajúcich sa zapojenia ďalších sprostredkovateľov a poskytnúť Zákazníkovi možnosť vzniesť námietky proti takýmto zmenám. Poskytovateľ je povinný informovať Objednávateľa o zamýšľaných zmenách alebo nahradení ďalších spracovateľov spôsobom uvedeným v bode 17.1 týchto Podmienok a Objednávateľ má rovnaké práva ako v prípade zmien Podmienok na uplatnenie svojho práva namietať voči zapojeniu takýchto spracovateľov. Na každého ďalšieho sprostredkovateľa sa budú vzťahovať rovnaké povinnosti ochrany osobných údajov, ako sú uvedené v týchto Podmienkach, najmä poskytnúť dostatočné záruky na zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie bolo v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov

11.11 V prípade ukončenia Zmluvy je Poskytovateľ povinný vymazať všetky Osobné údaje v elektronickej forme, ktoré spracúva pre Zákazníka, a to v primeranej lehote po ukončení Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Poskytovateľ nie je povinný zlikvidovať Osobné údaje, ak právo Únie alebo členského štátu vyžaduje uchovávanie predmetných Osobných údajov, o čom Poskytovateľ bezodkladne informuje Zákazníka. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že povinnosť zlikvidovať Osobné údaje podľa tohto odseku sa neuplatní, ak má Poskytovateľ vo vzťahu k takýmto Osobným údajom iný právny dôvod na spracúvanie.

11.12 Poskytovateľ vyhlasuje, že na základe svojich povinností vyplývajúcich z Právnych predpisov o ochrane osobných údajov prijal a bude udržiavať primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti Osobných údajov, aby sa zabránilo neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Osobným údajom, ich náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo neoprávnenému zverejneniu, a to podľa vlastného uváženia a s prihliadnutím na stav techniky.

11.13 Poskytovateľ prijal a udržiava najmä nasledujúce opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti:

(a) zabezpečenie toho, aby fyzické osoby oprávnené používať systémy na automatizované spracúvanie Osobných údajov mali prístup len k Osobným údajom zodpovedajúcim oprávneniu týchto osôb, a to na základe užívateľského oprávnenia zriadeného výlučne pre tieto osoby;

(b) zavedenie šifrovania a/alebo anonymizácie Osobných údajov;

(c) schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracúvania;

(d) schopnosť obnoviť dostupnosť Osobných údajov;

(e) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti zavedených opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania;

(f) schopnosť zabezpečiť ochranu integrity komunikačných sietí;

(g) antivírusovú ochranu a kontrolu neoprávneného prístupu;

(h) bezpečný prenos údajov;

(i) prístup k osobným údajom je obmedzený na oprávnené osoby Poskytovateľa;

j) zabezpečenie fyzickej bezpečnosti spracúvaných a uchovávaných Osobných údajov.

11.14. Objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s opatreniami uvedenými v tomto článku a že vzhľadom na stav techniky, náklady na realizáciu, povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj rôzne pravdepodobné a rôzne závažné riziká pre práva a slobody Dotknutých osôb, predstavujú tieto opatrenia dostatočné záruky primerané príslušným rizikám.

11.15 V prípade, že sa Poskytovateľ dozvie o porušení bezpečnosti Osobných údajov, oznámi to Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 36 hodín. Poskytovateľ je tiež povinný viesť záznamy o každom porušení ochrany Osobných údajov a prijatých nápravných opatreniach.

11.16 Poskytovateľ môže ako nezávislý prevádzkovateľ spracúvať Osobné údaje Užívateľov, Signatárov alebo iných osôb na strane Zákazníka aj na vlastné účely. Ide najmä o udržiavanie a správu profilu Používateľa, zabezpečenie funkčnosti, stability a rozvoja Aplikácie, vedenie internej evidencie a správu databázy profilov Používateľov, zasielanie servisných a marketingových oznámení a ochranu práv Poskytovateľa. Poskytovateľ spracúva Osobné údaje na tieto účely len na základe dostatočného právneho základu a plní aj ďalšie povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.    TENDERNOSŤ

12.1 Zmluvné strany týmto vyhlasujú a berú na vedomie, že informácie obsiahnuté v Zmluve, v týchto Podmienkach a akékoľvek iné technické a obchodné informácie získané od druhej zmluvnej strany alebo spolupracujúcich tretích strán v súvislosti s plnením Zmluvy, či už počas plnenia Zmluvy, pred uzavretím Zmluvy alebo po jej ukončení, majú dôverný charakter, a preto sú zmluvné strany povinné zachovávať mlčanlivosť o týchto informáciách a nesmú ich zverejniť ani sprístupniť žiadnej tretej strane.

12.2. Bez ohľadu na formu, v ktorej sú informácie vyjadrené, dôverné informácie zahŕňajú všetky informácie poskytnuté zmluvnými stranami, ktoré sa týkajú Zmluvy a jej plnenia alebo ktorejkoľvek zo zmluvných strán, najmä

(a) informácie o svojom podnikaní, finančnej situácii, produktoch, službách a vyhliadkach, technické údaje, postupy a metodiky, najmä bezpečnostné postupy a metodiky, alebo personál;

(b) informácie, ktoré sú chránené všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ako obchodné tajomstvo alebo duševné vlastníctvo;

(c) informácie, ktoré zmluvná strana označí za dôverné, a

(d) informácie, ktoré by v prípade ich zverejnenia alebo iného sprístupnenia tretím stranám neoprávneným spôsobom mohli poškodiť stranu, ktorá tieto informácie poskytuje.

12.3 Zmluvná strana môže použiť dôverné informácie druhej zmluvnej strany a sprístupniť ich tretím osobám, ktoré používa pri plnení Zmluvy, alebo svojim právnym zástupcom, zamestnancom, orgánom spoločností alebo ich členom za predpokladu, že osoba alebo subjekt, ktorému majú byť dôverné informácie sprístupnené, je vo vzťahu k sprístupneným informáciám viazaná dostatočnou zmluvnou alebo zákonnou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť aspoň v rozsahu, v akom je zmluvná strana viazaná týmito Podmienkami, a povinnosťou používať ich len na účely stanovené v týchto Podmienkach.

12.4 Každá zo zmluvných strán sa vo vzťahu k dôverným informáciám zaväzuje najmä

(a) chrániť všetky Dôverné informácie druhej Strany, o ktorých vie;

(b) nepoužívať Dôverné informácie vo svoj prospech alebo v prospech tretej strany;

(c) zaobchádzať so všetkými dátovými nosičmi obsahujúcimi Dôverné informácie tak, aby sa zabránilo úniku Dôverných informácií v nich obsiahnutých, a na tento účel prijať vhodné technické a organizačné opatrenia;

(d) upozorniť druhú zmluvnú stranu na skutočnosti naznačujúce možný únik Dôverných informácií alebo na nedostatočné opatrenia na zaistenie bezpečnosti takýchto informácií.

12.5. Ochrana informácií sa neuplatňuje, ak

(a) zmluvná strana preukáže, že informácie sú verejne prístupné bez toho, aby takúto prístupnosť spôsobila sama zmluvná strana;

b) zmluvná strana preukáže, že mala prístup k takýmto dôverným informáciám predtým, ako ich dostala od druhej zmluvnej strany, aj keď to bolo pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody, a že prístup k príslušným informáciám nezískala nezákonným spôsobom;

(c) zmluvná strana získa písomný súhlas druhej zmluvnej strany, ktorej sa príslušné informácie týkajú, so zverejnením týchto informácií, alebo

(d) zverejnenie takýchto dôverných informácií sa vyžaduje na základe zákona alebo záväzného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci. V takom prípade zmluvná strana, ktorá informácie zverejňuje, informuje druhú zmluvnú stranu,

že dôverné informácie majú byť alebo boli zverejnené, pokiaľ tomu nebráni zákonná povinnosť alebo záväzné rozhodnutie oprávneného orgánu.

12.6 Povinnosť zachovávať dôvernosť informácií v zmysle tohto článku 12 týchto Podmienok trvá aj po ukončení Zmluvy a trvá po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia Zmluvy.

12.7 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto článku 12 týchto Podmienok je Poskytovateľ oprávnený uvádzať ako svoj odkaz na poskytovanie Služieb Objednávateľovi v rozsahu názvu, loga a rozsahu poskytovaných Služieb.

13. KOMUNIKÁCIA A POSKYTOVANIE ÚDAJOV

13.1. Po uzatvorení Zmluvy a sprístupnení Aplikácie Zákazníkovi môže komunikácia medzi Zmluvnými stranami prebiehať elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy Poskytovateľa uvedenej na webovej stránke www.signi.com a e-mailovej adresy Zákazníka uvedenej v Zmluve alebo pri registrácii v Aplikácii.

13.2. Zmluvné strany si budú navzájom oznamovať každú zmenu kontaktných osôb alebo ich kontaktných údajov prostredníctvom týchto kontaktných osôb alebo Centra podpory.

13.3 Zmluvné strany budú komunikovať a Základnú podporu, Rozšírenú podporu a Služby poskytovať v českom a anglickom jazyku.

14. ZODPOVEDNOSŤ A NÁHRADA ŠKODY

14.1 Každá Zmluvná strana nahradí druhej Zmluvnej strane akúkoľvek škodu, ktorú jej spôsobí, a to v rámci platných právnych predpisov a Zmluvy.

Obe Strany sa zaväzujú vynaložiť maximálne úsilie na predchádzanie škodám a minimalizáciu vzniknutých škôd.

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednosť zmluvnej strany za akúkoľvek škodu vyplývajúcu z porušenia Zmluvy zmluvnou stranou je obmedzená na sumu rovnajúcu sa 100 % súm zaplatených Zákazníkom počas predchádzajúcich 12 mesiacov platnosti Zmluvy (alebo 100 % súm zaplatených počas platnosti Zmluvy, ak Zmluva platila menej ako 12 mesiacov), maximálne však 200. 000 Kč, a že celková zodpovednosť Zmluvnej strany za škodu vzniknutú zo všetkých porušení Zmluvy Zmluvnou stranou je obmedzená na 100 % súm zaplatených Zákazníkom počas účinnosti Zmluvy, maximálne však na 200 000 Kč.

14.3. Poskytovateľ nezodpovedá za správny výber Služieb zo svojho portfólia, vhodnosť príslušných Služieb pre Objednávateľa, vhodnosť týchto Služieb pre potreby Objednávateľa, vhodnosť Služieb pre účely zamýšľané Objednávateľom alebo splnenie požiadaviek alebo očakávaní Objednávateľa.

14.4 Poskytovateľ nezodpovedá za:

(a) obsahovú a formálnu správnosť dokumentov nahraných Zákazníkom alebo Používateľom do Aplikácie;

b) obsah Šablón, ktoré je Zákazník vždy povinný samostatne skontrolovať a overiť ich vhodnosť;

c) vhodnosť a správnosť úpravy Šablón Používateľom, ani za to, že Používateľ použije Šablónu adekvátnu obchodnému prípadu;

d) za informácie obsiahnuté v importovaných dokumentoch a za akékoľvek informácie, ktoré Používateľ do Šablón doplnil, alebo za akékoľvek zmeny, ktoré Používateľ v Šablónach vykonal;

e) za správnosť Vzorov integrovaných do Aplikácie na výslovnú žiadosť Používateľa a dodaných Používateľom Poskytovateľovi;

f) spôsobilosť Používateľa uzavrieť akúkoľvek zmluvu s protistranou alebo za spôsobilosť Používateľa podpísať dokument, pričom Používateľ berie na vedomie, že pred uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo podpísaním dokumentu si dostatočne overí spôsobilosť druhej strany uzavrieť takúto zmluvu alebo podpísať takýto dokument.

14.5. Poskytovateľ nezodpovedá za dosiahnutie iných výkonov, výstupov alebo výsledkov Služby, ako sú výslovne dohodnuté v Zmluve alebo v týchto Podmienkach. Poskytovateľ nemá ani žiadne záväzky voči Objednávateľovi alebo akejkoľvek tretej zúčastnenej osobe na strane Objednávateľa, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v Zmluve alebo v týchto Podmienkach.

14.6 Zmluvné strany si navzájom nezodpovedajú za ušlý zisk, nemajetkovú ujmu alebo stratu príjmov.

14.7 Obmedzenia uvedené v bodoch 14.2 až 14.6 týchto Podmienok sa nevzťahujú na škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti, ako aj na škody spôsobené na prirodzených právach.

14.8 Žiadna zo zmluvných strán nie je povinná nahradiť škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ak jej v ich splnení bránila niektorá z prekážok vylučujúcich povinnosť nahradiť škodu v zmysle § 2913 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

14.9 Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu oznámiť druhej Zmluvnej strane vznik prekážok vylučujúcich povinnosť nahradiť škodu brániacich riadnemu plneniu Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie na zamedzenie a prekonanie prekážok brániacich povinnosti nahradiť škodu.

15. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY

15.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu poslednou Zmluvnou stranou.

15.2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

15.3. Zmluvné strany môžu Zmluvu vypovedať bez udania dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

15.4 Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy len v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Objednávateľa, najmä ak

a) Poskytovateľ pozastaví poskytovanie Služby podľa bodu 7.6 týchto Podmienok a dôvody takéhoto pozastavenia nepominú do 15 dní;

b) Zákazník je v omeškaní s úhradou svojich splatných záväzkov dlhšie ako 30 dní alebo

c) vyhlásenie Zákazníka urobené podľa odseku 18.6 týchto Podmienok je nepravdivé alebo je porušený záväzok Zákazníka uvedený v odseku 18.7 týchto Podmienok.

15.5. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy len v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Poskytovateľa za predpokladu, že Objednávateľ vyzve Poskytovateľa na odstránenie porušenia a k odstráneniu porušenia nedôjde do 30 dní od doručenia tejto výzvy.

15.6 Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 1978 ods. 2 OZ, podľa ktorého márne uplynutie dodatočnej lehoty určenej na plnenie má za následok odstúpenie od Zmluvy bez ďalšieho.

15.7 Ukončenie Zmluvy nezbavuje žiadnu zo Zmluvných strán povinnosti vyrovnať svoje záväzky vyplývajúce z nesplnenia povinností a záväzky vzniknuté počas trvania Zmluvy.

16.

16.1 V prípade porušenia obmedzení uvedených v článku 9 týchto Podmienok zo strany Objednávateľa má Poskytovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 000,- Sk za každé jednotlivé porušenie takejto povinnosti.

 

16.2 V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti jednou zo zmluvných strán podľa článku 12 tejto zmluvy má druhá zmluvná strana nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200 000,- Sk za každé porušenie tejto povinnosti.

16.3 Zmluvné pokuty a/alebo úroky z omeškania sú splatné 15. deň odo dňa doručenia písomnej výzvy na zaplatenie povinnej zmluvnej strane, ak vo výzve nie je uvedená dlhšia lehota.

16.4 Ak nie je ďalej uvedené inak, zaplatenie akejkoľvek dohodnutej zmluvnej pokuty nezbavuje povinnú stranu povinnosti splniť svoje záväzky vrátane povinnosti nahradiť škodu.

17. ZMENY ROZSAHU SLUŽIEB A ZMLUVY

17.1. Poskytovateľ má právo aktualizovať alebo meniť tieto zmluvné podmienky a všetky ostatné prílohy zmluvy. Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi takéto zmeny, vrátane dátumu účinnosti týchto zmien, e-mailom najneskôr 1 mesiac pred účinnosťou zmeny.

17.2. Ak Objednávateľ nesúhlasí so zmenou Podmienok alebo dokumentu uvedeného v týchto Podmienkach, ktorá nie je odôvodnená príslušnou zmenou právnych predpisov, ku ktorej došlo počas trvania Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený ukončiť poskytovanie Služieb, ktorých sa takáto zmena týka; takéto ukončenie je účinné dňom nadobudnutia účinnosti zmeny podľa odseku 17.1 vyššie, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Ak Zákazník riadne neoznámi Poskytovateľovi svoj nesúhlas so zmenou, ktorá mu bola riadne oznámená, Zákazník svojím nekonaním zmenu akceptuje.

17.3. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť Aplikáciu. Poskytovateľ je povinný informovať Zákazníka o zmenách v rozhraní Služieb.

18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1. Doba uchovávania podpísaného dokumentu v Aplikácii podľa bodu 7.2. týchto Obchodných podmienok sa uplatňuje od 1. septembra 2021. V prípade Zmlúv uzatvorených pred účinnosťou týchto Obchodných podmienok a podpísaných transakcií vykonaných pred 1. septembrom 2021 sa uplatňuje dvojročná doba uchovávania podpísaných dokumentov v Aplikácii.

18.2. Zákazník vyhlasuje, že ak je fyzickou osobou, uzatvára Zmluvu v súvislosti so svojím podnikaním.

18.3. Akékoľvek zmeny a dodatky k Zmluve nad rámec

článku 17 týchto Podmienok je možné vykonať až po dosiahnutí úplnej dohody o obsahu zmeny alebo doplnenia. Zmluvné strany vylučujú možnosť uzatvorenia dodatku bez dohody o všetkých náležitostiach podľa § 1726 Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany zároveň vylučujú aplikáciu ustanovení § 1740 ods. 3 OZ a § 1757 ods. 2 OZ.

18.4. Zmluva a všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo s ňou súvisiace sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

18.5 V prípade, že Zmluva, tieto Podmienky a akýkoľvek iný dokument, na ktorý Zmluva alebo tieto Podmienky odkazujú, sú v akomkoľvek rozsahu v rozpore, potom platí nasledujúce poradie priority dokumentov:

  1. Zmluva;
  2. tieto Podmienky;
  3. ostatné dokumenty.

18.6. Zákazník vyhlasuje, že ku dňu uzavretia Zmluvy nie je v konkurze, v likvidácii ani v konkurznom konaní.

18.7. Objednávateľ je povinný informovať Poskytovateľa o svojom úpadku alebo hroziacom úpadku, o začatí konkurzného konania voči nemu, o exekúcii alebo súdnom výkone rozhodnutia nariadenom na jeho majetok alebo o hrozbe takéhoto stavu (vydanie rozhodnutia, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou nebude Objednávateľom splnené), a to do 5 dní od okamihu, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel alebo mohol dozvedieť.

18.8 Zmluva je záväzná pre obe zmluvné strany a ich právnych nástupcov.

18.9 Zmluvné strany nie sú oprávnené postúpiť svoje pohľadávky zo Zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

18. 10. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy, týchto Podmienok alebo akéhokoľvek iného dokumentu, na ktorý Zmluva alebo tieto Podmienky odkazujú, je alebo sa v budúcnosti stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, alebo ak ho za také označí akýkoľvek príslušný orgán, zostávajú ostatné ustanovenia v platnosti a účinnosti, pokiaľ to nevyplýva z povahy takéhoto ustanovenia alebo jeho obsahu alebo okolností, za ktorých bolo uzavreté, že ho nemožno oddeliť od ostatného obsahu Zmluvy, týchto Podmienok alebo akéhokoľvek iného dokumentu, Zmluvné strany bez zbytočného odkladu nahradia neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie iným ustanovením, ktoré svojím obsahom a účelom najviac zodpovedá pôvodnému ustanoveniu a Zmluve, týmto Podmienkam alebo inému dokumentu ako celku.