Zásady ochrany osobných údajov

Účinnosť od 1. júla 2021

A.              Kto je správcom vašich osobných údajov?

My v spoločnosti Digital factory s.r.o., IČO: 06988377, so sídlom Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno (ďalej len „Digital factory“ alebo „my“) prevádzkujeme internetovú aplikáciu Signi dostupnú na webovej stránke www.signi.com (ďalej len „aplikácia“) a poskytujeme našim zákazníkom a používateľom (ďalej len „vy“) služby elektronického podpisovania dokumentov (ďalej len „služby“).  V rámci tejto činnosti ako prevádzkovateľ údajov určujeme, na aký účel a akým spôsobom budú vaše osobné údaje spracúvané, t. j. najmä ako budú zhromažďované, zaznamenávané, triedené a prípadne sprístupňované. Zodpovedáme aj za riadne vykonávanie takéhoto spracúvania vašich osobných údajov.

Tieto zásady opisujú spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame ako správca údajov. Vaše osobné údaje spracúvame aj ako sprostredkovateľ, a to pre našich zákazníkov v postavení prevádzkovateľa, ktorí vytvárajú dokumenty v aplikácii a ktoré podpisujete prostredníctvom aplikácie. Informácie o tom, ako vaše osobné údaje spracúvajú naši zákazníci, nájdete na webových stránkach týchto subjektov.

Tento dokument v plnom rozsahu nahrádza a nahrádza dokument „Zásady ochrany osobných údajov“ s účinnosťou od 26. októbra 2019.

B.              Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

(a) identifikačné údaje, najmä vaše meno, priezvisko, dátum narodenia alebo číslo občianskeho preukazu;

b) kontaktné údaje, najmä vašu adresu, telefónne číslo alebo e-mail;

c) prihlasovacie údaje do aplikácie, najmä vaše heslo;

d) platobné údaje, najmä číslo vášho bankového účtu;

e) údaje o vašom zariadení, najmä IP adresu vášho zariadenia;

C.              Prečo spracúvame osobné údaje a čo nás na to oprávňuje?

Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely:

(a) spracúvame vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje, prihlasovacie údaje do aplikácie a platobné údaje na účely plnenia Zmluvy o poskytovaní služieb s cieľom zriadiť, udržiavať a spravovať váš používateľský profil.

b) Vaše identifikačné údaje a kontaktné údaje spracúvame na základe plnenia Zmluvy o poskytovaní služieb na účely servisnej komunikácie s vami.

c) Vaše identifikačné údaje a kontaktné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov za účelom zdokumentovania podpisu konkrétneho dokumentu.

d) Vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje, prihlasovacie údaje do aplikácie, platobné údaje a údaje o vašom zariadení spracúvame na základe našich oprávnených záujmov na účely vedenia internej evidencie používateľov a ochrany našich práv a nárokov.

e) Vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje a údaje o prihlásení do Aplikácie spracúvame na základe našich oprávnených záujmov na zabezpečenie funkčnosti, bezpečnosti, stability a rozvoja Aplikácie.

f) Vaše identifikačné údaje a kontaktné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov s cieľom informovať vás o nových funkciách Aplikácie; na tento účel nespracúvame osobné údaje osôb, ktoré u nás nemajú používateľský účet.

g) Vaše identifikačné údaje a kontaktné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu na účely informovania o ponukách tretích strán; na tento účel nespracúvame osobné údaje osôb, ktoré u nás nemajú používateľský účet.

h) Vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje a platobné údaje spracúvame na základe zákonných povinností na účely plnenia našich zákonných povinností.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu, ktoré je podrobnejšie opísané v časti „Právo na prenosnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám sami poskytli a ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu a na účely plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli údaje na vašu žiadosť jednoducho preniesť, môže ísť len o údaje, ktoré spracúvame automaticky v našich elektronických databázach.

Právo namietať proti spracovaniu“.

D.              Ako dlho budeme vaše osobné údaje spracúvať?

Vaše osobné údaje spracúvame v celom rozsahu:

(a) počas trvania zmluvy, na základe ktorej sú vám poskytované služby, v prípade účelov podľa písm. a), b) a f) vyššie;

b) po dobu 15 rokov od poskytnutia Služieb v prípade účelu podľa písmena c) vyššie;

c) po dobu trvania premlčacej doby pre nároky vyplývajúce z poskytovania Služieb alebo v súvislosti s nimi (spravidla však nie dlhšie ako 15 rokov od ukončenia Zmluvy) v prípade účelu podľa písmena d) vyššie;

d) po dobu udeleného súhlasu, t. j. od momentu, keď nám udelíte súhlas, až do odvolania súhlasu alebo ukončenia zmluvného vzťahu s vami v prípade účelu podľa písmena g) vyššie;

e) na dobu stanovenú platnými právnymi predpismi v prípade účelu podľa písmena h) vyššie;

E.               Používanie súborov cookie

Keď navštívite aplikáciu, ukladáme a následne čítame malé súbory nazývané cookies vo vašom zariadení. Súbor cookie je malý súbor, ktorý ukladáme do vášho webového prehliadača alebo na pevný disk vášho počítača alebo mobilného telefónu. Niektoré súbory cookie nám umožňujú prepojiť vaše aktivity pri prehliadaní aplikácie od okamihu, keď otvoríte okno webového prehliadača, až po jeho zatvorenie. Tieto súbory cookie sa vymažú v okamihu, keď zatvoríte okno prehliadača. Iné zostávajú vo vašom zariadení po určitý čas a aktivujú sa pri každej návšteve webovej lokality, ktorá daný súbor cookie vytvorila. Súbory cookie neukladáme len do vášho zariadenia, ale čítame aj súbory cookie, ktoré do vášho zariadenia umiestnila naša webová lokalita. Pre zjednodušenie budeme vo zvyšku tohto dokumentu hovoriť len o ukladaní.

Niektoré súbory cookie ukladá do vášho zariadenia priamo naša webová lokalita. Tieto súbory cookie nám pomáhajú:

– identifikovať vás pri prechádzaní medzi stránkami v aplikácii a pri opakovaných návštevách;

– zaznamenať, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu alebo či ste napríklad ponúkli účasť na konkrétnom prieskume;

– zabezpečiť vašu bezpečnosť, napríklad vyšetriť, či niekto nezneužil vaše pripojenie k portálu aplikácie a nekoná namiesto vás;

– na zaznamenávanie, vyšetrovanie a odstraňovanie porúch a nefunkčných komponentov aplikácie;

– monitorovať návštevnosť Aplikácie, jej jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a správy a merať účinnosť jednotlivých ponúk;

– zobraziť vám rôzne verzie Aplikácie, keď testujeme nové funkcie,

Takéto súbory cookie a iné súbory sú potrebné na fungovanie Aplikácie. Ak tieto súbory cookie zablokujete vo svojom prehliadači, Aplikácia nemusí fungovať správne a my vám nebudeme môcť poskytovať naše služby.

F.               Z akých zdrojov získavame osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od vás a vznikajú predovšetkým pri vašej registrácii v Aplikácii a pri používaní Aplikácie a Služieb. Ďalšie osobné údaje získavame v rámci našej činnosti, ktorá sa odvíja najmä od vami poskytnutých údajov.

Ďalšie osobné údaje môžeme získať od našich zákazníkov, ktorí nám môžu poskytnúť vaše osobné údaje na účely vášho používania Služieb ako správca údajov.

G.              Kto spracúva vaše osobné údaje a komu ich odovzdávame?

Všetky vyššie uvedené osobné údaje spracúvame my ako prevádzkovateľ. To znamená, že my určujeme vyššie definované účely, na ktoré zhromažďujeme vaše osobné údaje, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za jeho riadne vykonanie.

Do spracúvania osobných údajov zapájame aj sprostredkovateľov, ktorí zabezpečujú ochranu osobných údajov prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení a sú tiež viazaní povinnosťou mlčanlivosti. Medzi takýchto sprostredkovateľov patria napr:

(a) dodávatelia IT technológií a nástrojov, ako napríklad Google, Inc; Survio s.r.o, IČO: 28300785; IMPER CZ, s.r.o, IČO: 28547888; Dáváme s.r.o, IČO: 07058497; Banzai International, Inc; Atlassian Corporation PLC;

b) dodávatelia poštových a SMS služieb, ako napríklad Mailgun Technologies, Inc; Profi SMS s.r.o., IČO: 03676307; Mautic, Inc (Acquia, Inc);

c) dodávatelia marketingových a poradenských služieb, ako napríklad Tomáš Musiol, IČO: 76093999; Ing. Eduard Hlava, IČO: 75230500; Martin Zeiler, IČO: 87945860;

d) prevádzkovatelia serverov, ako napríklad Microsoft s.r.o., IČO: 47123737;

e) prevádzkovatelia platobných brán, ako napríklad GOPAY s.r.o., IČO: 26046768; PayU S.A., DIČ: PL7792308495

f) poskytovatelia externých fakturačných služieb, ako napríklad E-Consulting Czech s.r.o., IČO: 27145107, ABRA Software a.s., IČO: 25097563, Taxtorro s.r.o., IČO: 06342671

V niektorých prípadoch môžeme byť povinní odovzdať spracúvané osobné údaje štátnym orgánom, súdom, orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom dozoru, ak nás o to požiadajú.

H. Aké práva máte pri spracúvaní osobných údajov?

Rovnako ako my máme práva a povinnosti pri spracúvaní vašich osobných údajov, aj vy máte určité práva pri spracúvaní vašich osobných údajov. Medzi tieto práva patria:

H.1 Odvolanie súhlasu

Každý súhlas, ktorý získame, je úplne dobrovoľný a nie ste povinní ho poskytnúť. Neposkytnutie alebo odvolanie súhlasu na účely informovania o ponukách tretích strán však neovplyvní spracúvanie vašich osobných údajov vykonávané na iných právnych základoch vrátane zasielania našich obchodných/marketingových oznámení v súlade s naším oprávneným záujmom (pozri vyššie uvedený účel informovania o nových funkciách aplikácie).

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred takýmto odvolaním.

H.2 Právo na prístup

Zjednodušene povedané, máte právo vedieť, aké údaje o vás spracúvame, na aký účel, ako dlho, odkiaľ vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich spracúva mimo nás a aké ďalšie práva máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov. Toto všetko nájdete v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracúvame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvame, a ak áno, máte právo na prístup k týmto osobným údajom. V rámci svojho práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame, a my vám poskytneme prvú kópiu bezplatne a ďalšie kópie po zaplatení poplatku.

H.3 Právo na opravu

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na ich opravu, prípadne doplnenie bez zbytočného odkladu.

H.4 Právo na vymazanie

V niektorých prípadoch máte právo na vymazanie vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje vymažeme bez zbytočného odkladu, ak je splnený jeden z nasledujúcich dôvodov:

(a) Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracúvali,

b) uplatníte svoje právo namietať proti spracúvaniu (pozri nižšie v časti „Právo na prenosnosť

c) máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám sami poskytli a ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu a na účely plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli údaje na vašu žiadosť ľahko preniesť, môže ísť len o údaje, ktoré spracúvame automaticky v našich elektronických databázach.

(d) Právo namietať proti spracúvaniu“) a zistíme, že už nemáme žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by takéto spracúvanie odôvodňovali, alebo

e) vyjde najavo, že nami vykonávané spracúvanie osobných údajov už nie je v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Toto právo sa však neuplatňuje, ak je spracúvanie vašich osobných údajov naďalej nevyhnutné na:

(a) na splnenie našej zákonnej povinnosti,

b) na účely archivácie, vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely,

(c) preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo

d) vaše osobné údaje spracúvame na základe iného právneho titulu.

H.5 Právo na obmedzenie spracúvania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie uplatniť aj právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Toto právo vám v určitých prípadoch umožňuje požiadať, aby vaše osobné údaje boli označené a neboli predmetom žiadnych ďalších spracovateľských operácií – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale na obmedzený čas. Spracúvanie osobných údajov musíme obmedziť, ak:

(a) spochybníte správnosť osobných údajov skôr, ako sa dohodneme, ktoré údaje sú správne,

b) spracúvame vaše osobné údaje bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo potrebujeme spracúvať), ale vy by ste uprednostnili obmedzenie týchto údajov pred ich vymazaním (napr. ak očakávate, že nám tieto údaje v budúcnosti aj tak poskytnete),

(c) vaše osobné údaje už nepotrebujeme na vyššie uvedený účel spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo

d) namietate proti spracúvaniu. Právo namietať je podrobnejšie opísané nižšie v časti „Právo na prenosnosť“.

e) Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám sami poskytli a ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu a na účely plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli údaje na vašu žiadosť ľahko preniesť, môže ísť len o údaje, ktoré spracúvame automaticky v našich elektronických databázach.

f) Právo namietať proti spracovaniu“. Sme povinní obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov na obdobie, počas ktorého skúmame, či je vaša námietka oprávnená.

H.6 Právo na prenosnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám sami poskytli a ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu a na účely plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli údaje na vašu žiadosť ľahko preniesť, môže ísť len o údaje, ktoré spracúvame automaticky v našich elektronických databázach.

H.7 Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu. Keďže nejde o marketingové činnosti, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nebudeme mať presvedčivé oprávnené dôvody na pokračovanie takéhoto spracúvania.

H.8 Právo podať sťažnosť

Uplatnením vašich práv uvedených vyššie nie je dotknuté vaše právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov spôsobom uvedeným nižšie v nasledujúcej časti. Toto právo môžete uplatniť najmä vtedy, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Sťažnosť proti nášmu spracúvaniu osobných údajov môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

I.                Ako si u nás môžete uplatniť jednotlivé práva?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenie práva, podanie sťažnosti alebo čokoľvek iné, nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: gdpr@signi.com. Môžete nás tiež kontaktovať korešpondenčne na tejto adrese: Digital factory s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno.

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej žiadosti, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O každom takomto predĺžení a jeho dôvodoch vás samozrejme budeme informovať.