Zásady ochrany soukromí aplikace Signi

Účinné od 1. 7. 2021

A.              Kdo je správcem vašich osobních údajů?

My v Digital factory s.r.o., IČO: 06988377, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „Digital Factory“ nebo jen „my“) provozujeme internetovou Aplikaci Signi dostupnou na internetových stránkách www.signi.com (dále jen „Aplikace“) a poskytujeme našim zákazníkům a uživatelům (dále jen „Vy“) služby v oblasti elektronického podepisování dokumentů (dále jen „Služby“).  V rámci této činnosti jako správce osobních údajů určujeme, za jakým účelem a jakými prostředky budou zpracovávány Vaše osobní údaje, tedy zejména jak budou shromážděny, zaznamenány, tříděny a popř. zpřístupněny. Také za řádné provádění takového zpracování Vašich osobních údajů odpovídáme.

Tyto zásady popisují zpracování osobních údajů, které provádíme jako správce. Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž v postavení zpracovatele, a to pro naše zákazníky v postavení správce, kteří v Aplikaci vytváří dokumenty, a které prostřednictvím Aplikace podepisujete. Pro informace o tom, jak Vaše osobní údaje zpracovávají naši zákazníci, prosím navštivte webové stránky těchto subjektů.

Tento dokument v celém rozsahu ruší a nahrazuje dokument „Zásady ochrany soukromí“, účinný od 26. 10. 2019.

B.              Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

a)     identifikační údaje, zejména Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo IČO;

b)     kontaktní údaje, zejména Vaše adresa, telefon nebo e-mail;

c)     přihlašovací údaje do Aplikace, zejména Vaše heslo;

d)     platební údaje, zejména číslo Vašeho bankovního účtu;

e)     údaje o Vašem zařízení, zejména IP adresa zařízení;

C.              Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:

a)     Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje přihlašovací údaje do Aplikace a platební údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy o poskytování Služeb za účelem založení, vedení a správy uživatelského profilu.

b)     Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy o poskytování Služeb za účelem servisní komunikace s Vámi.

c)     Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů za účelem doložení podpisu konkrétního dokumentu.

d)     Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, přihlašovací údaje do Aplikace, platební údaje a údaje o Vašem zařízení zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů za účelem vedení vnitřní evidence uživatelů a ochrany našich práv a nároků.

e)     Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a přihlašovací údaje do Aplikace zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů za účelem zajištění funkčnosti, bezpečnosti, stability a vývoje Aplikace.

f)      Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů za účelem informování o nových funkcích Aplikace; za tímto účelem nezpracováváme osobní údaje osob, které u nás nemají uživatelský účet.

g)     Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem informování o nabídkách třetích stran; za tímto účelem nezpracováváme osobní údaje osob, které u nás nemají uživatelský účet.

h)     Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a platební údaje zpracováváme na základě plnění právních povinností za účelem plnění našich zákonných povinností.

Proti zpracování na základě oprávněného zájmu máte právo kdykoli podat námitku, které je blíže popsáno v kapitole „Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám/sama poskytl/a a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování“.

D.              Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje zpracováváme v plném rozsahu:

a)     po dobu trvání smlouvy, na základě které jsou Vám Služby poskytovány, v případě účelů pod písm. a), b) a f) výše;

b)     po dobu 15 let od poskytnutí Služby v případě účelu pod písm. c) výše;

c)     po dobu trvání promlčecí doby nároků vyplývajících nebo souvisejících s poskytnutím Služby (typicky však ne déle než 15 let od ukončení Smlouvy) v případě účelu pod písm. d) výše;

d)     po dobu uděleného souhlasu, tedy od chvíle, kdy nám udělíte souhlas, do odvolání souhlasu nebo ukončení smluvního vztahu s Vámi v případě účelu pod písm. g) výše;

e)     po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy v případě účelu pod písm. h) výše;

E.               Využívání souborů cookies

Pokud navštívíte Aplikaci, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory, tzv. cookies. Cookie je malý soubor, který ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače či mobilního telefonu. Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení v Aplikaci od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

·       identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami v Aplikaci a při opětovných návštěvách;

·       zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;

·       se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil Vaše připojení k portálu Aplikaci a nejedná místo Vás;

·       evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti Aplikace;

·       sledovat návštěvnost Aplikace, jejích jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost jednotlivých nabídek;

·       zobrazovat Vám různé varianty aplikace, pokud testujeme nové funkcionality,

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování Aplikace. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, Aplikace nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopni poskytovat naše Služby.

F.               Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás samotných a vznikají zejména Vaší registrací v Aplikaci a Vaším využíváním Aplikace a Služeb. Další osobní údaje získáváme v rámci naší činnosti, přičemž se jedná zejména o odvozené údaje z Vámi poskytnutých údajů.

Další osobní údaje můžeme získávat od našich zákazníků, kteří nám pro účely využívání Služeb Vámi mohou jako správci osobních údajů předávat Vaše osobní údaje.

G.              Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Do zpracování osobních údajů dále zapojujeme zpracovatele, kteří prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření zajišťují ochranu osobních údajů a současně jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Mezi takové zpracovatele patří:

a)     dodavatelé IT technologií a nástrojů, jako jsou společnosti Google, Inc.; Survio s.r.o., IČ: 28300785; IMPER CZ, s.r.o, IČ: 28547888; Dáváme s.r.o, IČ: 07058497; Banzai International, Inc.; Atlassian Corporation PLC;

b)     dodavatelé mailingových a SMS služeb, jako jsou společnosti Mailgun Technologies, Inc.; Profi SMS s.r.o., IČ: 03676307; Mautic, Inc. (Acquia, Inc.);

c)     dodavatelé marketingových a konzultačních služeb, jako je Tomáš Musiol, IČ: 76093999; Ing. Eduard Hlava, IČ: 75230500; Martin Zeiler, IČ: 87945860;

d)     provozovatele serverů, jako je společnost Microsoft s.r.o., IČ: 47123737;

e)     poskytovatelé platební brány, jako jsou společnosti GOPAY s.r.o., IČ: 26046768; PayU S.A., DIČ: PL7792308495

f)      poskytovatelé externích fakturačních služeb, jako je společnost E-Consulting Czech s.r.o., IČ: 27145107, ABRA Software a.s., IČ: 25097563, Taxtorro s.r.o., IČ 06342671

V některých případech můžeme být povinni zpracovávané osobní údaje předat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají.

H.              Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

H.1           Odvolání souhlasu

Veškeré souhlasy, které získáváme jsou zcela dobrovolné a nejste povinni je poskytnout. Neudělení nebo odvolání souhlasu pro účel informování o nabídkách třetích stran však nebude mít vliv na zpracování osobních údajů prováděná na základě jiných právních základů, včetně zasílání našich obchodních / marketingových sdělení v souladu s naším oprávněným zájmem (viz. shora uvedený účel informování o nových funkcích Aplikace).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

H.2           Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděli v těchto Zásadách ochrany soukromí. Pokud si však nejste jisti, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

H.3           Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

H.4           Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

a)     Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,

b)     využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo na přenositelnost

c)     Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám/sama poskytl/a a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

d)     Právo vznést námitku proti zpracování“) a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo

e)     ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

a)     splnění naší právní povinnosti,

b)     účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,

c)     určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, nebo

d)     Vaše osobní údaje zpracováváme na základě jiného právního titulu.

H.5           Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

a)     popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,

b)     Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl),

c)     Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený účel zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

d)     vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo na přenositelnost

e)     Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám/sama poskytl/a a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

f)      Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

H.6           Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám/sama poskytl/a a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

H.7           Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vzhledem k tomu, že nejde o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

H.8           Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže v následující kapitole. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

I.                Jak u nás můžete uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet na e-mailové adrese: gdpr@signi.com. Obrátit se na nás můžete také korespondenčně na doručovací adrese: Digital factory s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.