Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti Digital factory s.r.o.
IČ: 06988377, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno,
pro používání aplikace sloužící k elektronickému uzavírání a uchovávání smluv a poskytování licencí ke smluvním vzorům


1. Definice

Pojmy uvozené velkými písmeny budou mít dle kontextu jednotlivě nebo v množném čísle následující význam:

Aplikace“ = veřejně dostupný online nástroj pro elektronické uzavírání a uchovávání dokumentů provozovaný společností Digital factory s.r.o. na webové adrese www.signi.com

Ceník“ = soupis cen za odemčení jednotlivých Vzorů k úpravám, vložení hotového dokumentu ze souboru a dále soupis cen a služeb v případě uzavření Smlouvy o spolupráci uveřejněný zde.

Signi“ = nástroj umožňující vytváření a elektronické uzavírání dokumentů a získávání licencí k užití Vzorů smluv

Klient“ = osoba, která Aplikaci využívá pro zajištění svojí obchodní, podnikatelské či obdobné činnosti prostřednictvím jednotlivých Uživatelů

Nařízení“ = nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Návštěvnický účet“ = jednorázově vytvořený účet v Aplikaci, který na pozvání Uživatele umožní pouze podpis dokumentu nebo jeho odmítnutí.

Návštěvník“ = osoba, která prostřednictvím Aplikace uzavírá smlouvu, aniž by měla vytvořen Uživatelský účet

Občanský zákoník“ = zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Podmínky“ = tyto obchodní podmínky vydané Provozovatelem

Provozovatel“ = obchodní společnost Digital factory s.r.o., IČO: 06988377, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

Role ve workspace“ = role Uživatele ve Workspace přidělená Uživatelem, který daný Workspace zřídil

Smlouva o spolupráci“ = smlouva uzavřená mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je závazek Provozovatele poskytnout k užívání aplikaci Signi za podmínek stanovených touto Smlouvu a těmito obchodními podmínkami.

Smlouva o zpracování osobních údajů“ = ustanovení těchto Podmínek v čl. 8 Podmínek, upravující v souladu s článkem 28 Nařízení vztahy mezi Uživatelem jako správcem osobních údajů a Provozovatelem, který je v postavení zpracovatele osobních údajů

Uživatel“ = osoba, která si zřídila Uživatelský účet v Aplikaci

Uživatelský účet“ = účet Uživatele založený v Aplikaci registrací dle těchto Podmínek

Vzor“ = vzor smlouvy či jiného dokumentu, který je možné v Aplikaci upravit a elektronicky podepsat

Webové stránky“ = internetové stránky www.signi.com

Workspace“ = funkcionalita Aplikace, která umožňuje zřídit virtuální pracovní plochu, v rámci které může Uživatel dalším Uživatelům přidělovat různá uživatelská práva, vytvářet a uzavírat dokumenty, ukládat rozpracované a uzavřené dokumenty.


2. Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti vznikající na základě nebo v souvislosti s užíváním Aplikace.

Kontaktní údaje na Provozovatele jsou: e-mail: info@signi.com, kontaktní adresa: Digital factory s.r.o., Kavčí Hory Office Park, budova B, Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4. Provozovatel prohlašuje, že veškeré aktuální údaje, zejména kontaktní, jsou zveřejněny na webových stránkách v sekci Kontakt.

Aplikace slouží k elektronickému uzavírání dokumentů, a to jak na dálku, tak i za současné přítomnosti dvou či více osob, které dokument prostřednictvím Aplikace uzavírají. Aplikace dále umožňuje import již hotových dokumentů z počítače Uživatele, případně cloudového úložiště, vyhledávání a používání Vzorů, a to ať již těch, které jsou integrovány do Aplikace ve výchozí verzi, případně ty, které byly do Aplikace nahrány na základě individuálních požadavků Uživatele.

Uživateli je umožněno si v Aplikaci vytvořit Uživatelský účet. Vyplněním údajů požadovaných k registraci, potvrzením souhlasu s těmito Podmínkami, potvrzením souhlasu s pravidly pro zpracování osobních údajů, kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ a následným kliknutím na tlačítko Ověřit e-mail, jež je zobrazeno v e-mailové zprávě, která byla odeslána na e-mail zadaný v registraci, je Uživateli zřízen Uživatelský účet. Následně je Uživateli dle informací zadaných v registraci vytvořen odpovídající Workspace. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn vytvořit pouze jedno Workspace jako fyzická osoba, jedno jako fyzická osoba podnikající a neomezený počet Workspace pro právnickou osobu. Zřízením Uživatelského účtu vzniká Uživateli povinnost se těmito Podmínkami řídit.

Uživateli jsou po vytvoření účtu a prvního Workspace vloženy na účet 3 kredity, které Uživatele opravňují k vytvoření a následnému uzavření 3 dokumentů.

V případě, že je některé ustanovení těchto Podmínek v rozporu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci či Smlouvou o zpracování osobních údajů, má přednost ujednání uvedené v příslušné smlouvě.

Provozovatel výslovně upozorňuje, že využívání Aplikace je zpoplatněno dle platného Ceníku. Provozovatel upozorňuje a Uživatel bere na vědomí, že ceny v Ceníku je Provozovatel oprávněn jednostranně měnit. Provozovatel uvádí, že Uživateli je umožněno využívat některé funkce Aplikace zdarma.

Uživatel bere na vědomí, že v rámci používání Aplikace jsou zpracovávány jeho osobní údaje, např. jméno a příjmení, e-mailová adresa, fotografie, telefonní číslo, adresa, datum narození apod. Veškeré informace o zpracování osobních údajů upravují Zásady ochrany soukromí.

Pokud Uživatel používá Signi pro svoji vlastní potřebu, je v postavení správce osobních údajů a Provozovatel je v zpracovatelem osobních údajů ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Práva a povinnosti související se zpracováním osobních údajů jsou upravena v čl. 8 Podmínek.

V případě využívání Aplikace Klientem pro zajištění jeho obchodní, podnikatelské či obdobné činnosti, je správcem osobních údajů, které jsou v souvislosti s využíváním Aplikace zpracovávány, Klient, zatímco Provozovatel je zpracovatelem osobních údajů ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Práva a povinnosti související se zpracováním osobních údajů se řídí Smlouvou o zpracování osobních údajů, tyto Podmínky se uplatní jen tehdy, pokud některá otázka není ve Smlouvě o zpracování upravena. Uživatel je v tomto případě v postavení subjektu údajů. Za řádné a zákonné zpracování jeho osobních údajů včetně plnění informační povinnosti a umožnění výkonu dalších práv je odpovědný Klient.

Úprava právního vztahu mezi Klientem a Uživatelem, který pro Klienta v rámci Aplikace vykonává některé činnosti či má přístup ke zde uchovávaným dokumentům a informacím, není předmětem těchto Podmínek. Uživatel je v takovém případě povinen řídit se při přístupu do Aplikace a práce v ní pokyny Klienta.

Uživatel dále bere na vědomí, že funkce Aplikace a služby prostřednictvím Aplikace poskytované nejsou prodejem zboží a není tudíž možné odstoupit od smlouvy uzavřené s Provozovatelem za podmínek uvedených v § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „Občanský zákoník“) (tj. do 14 dnů od uzavření smlouvy).
 

Provozovatel výslovně prohlašuje a Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah a obsahovou a formální správnost dokumentů, které Uživatel nahraje do Aplikace.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za adekvátnost a správnost Uživatelem provedené úpravy Vzorů, ani za to, že Uživatel použije Vzor adekvátní pro danou záležitost. Provozovatel nenese odpovědnost ani za to, že Vzory nepokryjí veškeré Uživatelem požadované situace. Provozovatel upozorňuje a Uživatel bere na vědomí, že každý případ je individuální a Vzory nemohou postihnout všechny do úvahy přicházející situace. Provozovatel proto doporučuje konkrétní případy a úpravy vždy konzultovat s advokátem.

Práva a povinnosti Uživatele se přiměřeným způsobem použijí rovněž na Návštěvníka.


3. Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel se zavazuje dodržovat tyto Podmínky a rovněž zajišťovat:

 • nutná povolení a splnění příslušných náležitostí pro umožnění elektronického podepisování dokumentů Uživateli;
 • průběžnou aktualizaci technologií nutných pro funkčnost a zabezpečení Aplikace;
 • průběžnou optimalizaci relevantních částí Aplikace pro mobilní a desktopová zařízení, nové verze prohlížečů a pro zajištění správného fungování Aplikace;
 • pokud je tak mezi Smluvními stranami sjednáno, zavazuje se Provozovatel rovněž provádět vývoj Aplikace na základě individuálních požadavků Uživatele;
 • pokud je tak mezi Smluvními stranami sjednáno, zavazuje se Provozovatel pravidelně předávat data Uživatele na sjednaná úložiště;
 • pokud je tak mezi Smluvními stranami sjednáno, zavazuje se Provozovatel uchovávat data Uživatele po sjednanou dobu nad rámec obecné lhůty dle Podmínek, přičemž po tuto dobu zajistí důvěrnost, neporušenost a dostupnost dat a po uplynutí sjednané doby data vymaže nebo je na základě požadavku sjednanou formou druhé Smluvní straně předá;
 • v případě požadavků Uživatele za podmínek uvedených v Ceníku umožnit integraci Uživatelových Vzorů do Aplikace, zpřístupnění modulu pro branding aplikace a také zpřístupnění API pro integraci Aplikace se systémy a aplikacemi Uživatele;
 • monitoring Aplikace a jejích částí a monitoring serverů, na kterých je Aplikace umístěna, zejména s ohledem na zajištění dostupnosti a zvýšení zabezpečení Aplikace;
 • pokud je tak mezi Smluvními stranami sjednáno, zavazuje se Provozovatel provádět pro Uživatele školení ve sjednaném rozsahu;
 • zabezpečit data proti jakémukoliv možnému zneužití, zejména jejich šifrováním a dalšími vhodnými opatřeními.

 

Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či újmu, která Uživateli vznikne v důsledku toho, že bude Aplikace nedostupná nebo bude mít omezenou funkčnost. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli újmu, která Uživateli vznikne v důsledku zásahu vyšší moci.

Provozovatel je oprávněn i bez předchozího upozornění:

 • kdykoli zrušit či deaktivovat Uživatelský účet Uživatele nebo přístupové údaje k nim v případě, že Uživatel poruší tyto Podmínky;
 • kdykoli omezit, upravit či změnit způsob fungování Aplikace, případně po předchozím upozornění Uživatele učiněné alespoň s 90 denním předstihem Aplikaci zcela ukončit;
 • kdykoli smazat či omezit přístup k Uživatelskému účtu, který je fiktivní či duplicitní, případně který je neoprávněně vytvořený na jinou osobu;
 • kdykoli smazat či omezit přístup k Uživatelskému účtu, který obsahuje nepravdivé údaje;
 • kdykoli smazat či omezit přístup k Uživatelskému účtu v případě, že Uživateli byl v minulosti Uživatelský účet smazán v důsledku porušování těchto Podmínek a Uživatel se s Provozovatelem nedohodli na způsobu vyrovnání;
 • kdykoli smazat či omezit přístup k Uživatelskému účtu v případě, že Uživatel porušuje nebo navádí k porušování právních předpisů, dobrých mravů obchodní soutěže či v případě, že poškozuje dobré jméno Provozovatele nebo Aplikace nebo některého z dalších Uživatelů;
 • kdykoli smazat či omezit přístup k Uživatelskému účtu v případě, že Uživatel více než 2 roky nevyvinul v Aplikaci žádnou aktivitu ani neprovedl žádnou platbu. Uzavřené smlouvy nebudou tímto smazáním nijak dotčeny.


Využitím práv Provozovatele uvedených v tomto článku není dotčeno jeho právo na náhradu škody či nemajetkové újmy, které mu vůči Uživateli vzniklo v důsledku porušení povinností Uživatele dle těchto Podmínek nebo příslušných právních předpisů.


4. Obecné povinnosti Uživatele

Přijetím Podmínek se Uživatel zavazuje:

 • užívat Aplikaci v dobré víře a nezasahovat či nepoškozovat práva jiných Uživatelů a nezneužívat Aplikaci k činnostem příčícím se dobrým mravům či právním předpisům;
 • užívat Aplikaci pouze takovým způsobem, který neomezuje či neznemožňuje užívání Aplikace ostatním Uživatelům, tj. zejména užívat Aplikaci takovým způsobem, který nepřetěžuje Aplikaci;
 • zdržet se dekompilace kódu, pokusů narušení funkčnosti či dostupnosti Aplikace, získávání a zpracování informací z Aplikace v rozporu Obchodními podmínkami a platnými zákony, sdělování či předání informací zneužitelných pro výše uvedené dalším osobám či třetím stranám včetně jejich komunikace na veřejných fórech;  
 • informovat neprodleně Provozovatele o technických, bezpečnostních, právních a jiných problémech souvisejících s poskytováním Služeb, pokud takové Uživatel zjistí, a poskytnout přiměřenou součinnost Provozovateli při jejich analýze a nápravě do bezvadného stavu;
 • neužívat Aplikaci pro prezentaci a šíření myšlenek, které jsou v rozporu s dobrými mravy, případně jsou protiprávní nebo k takovému jednání podněcují;
 • pro užívání Aplikace si zřídit Uživatelský účet;
 • v případě, že je Uživatel fyzickou osobou, před zřízením Uživatelského účtu dovršit věk 18 let;
 • uvést při zřízení Uživatelského účtu pravdivé a přesné údaje a zároveň tyto údaje udržovat v rámci Uživatelského účtu neustále aktuální;
 • zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by mohl poškodit dobré jméno Provozovatele či Aplikace či jiného Uživatele;
 • nevyvíjet činnost vedoucí k jakémukoliv narušení bezpečnosti sítě, zejména obcházení systému bezpečného přihlašování, získávání či používání (Uživatelských účtů a) hesel jiných Uživatelů, sdělování či neochránění svých hesel před vyzrazením dalším osobám, sdělování informací zneužitelných pro narušení funkčnosti Aplikace či dat v Aplikaci obsažených dalším osobám;
 • počínat si tak, aby nezpůsobil jakoukoli újmu Provozovateli či jiným Uživatelům a v případě, že svým jednáním způsobí Provozovateli či jiným Uživatelům újmu, pak tuto újmu nahradit;
 • platit Provozovateli odměnu dle platného Ceníku, a to za podmínek uvedených níže.

 

Přijetím těchto Podmínek bere Uživatel na vědomí, že:

 • k využívání Aplikace je nutné, aby měl vytvořen Uživatelský účet;
 • součástí služeb poskytovaných prostřednictvím Aplikace není připojení k internetu a toto je Uživatel povinen si zajistit na vlastní náklady, přičemž Provozovatel neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou výpadky internetového připojení Uživatele;
 • v případě, že s tím Uživatel nevysloví výslovný nesouhlas, je Provozovatel oprávněn název Uživatele či jeho Workspace využívat pro referenční účely, tj. zejména pro informování třetích osob, že Uživatel využívá Aplikaci;
 • nemá v souvislosti s jakoukoli propagací Aplikace nárok na odměnu, nedohodne-li se s Provozovatelem jinak;
 • Provozovatel prostřednictvím Aplikace umožňuje elektronické vytváření a podepisování dokumentů, které si Uživatel sám vytvoří ze Vzorů, případně z dokumentu, který importuje do Aplikace. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za informace, které jsou obsaženy v importovaných dokumentech a dále za informace, které do Vzorů doplní Uživatel, případně za jakékoli změny, které Uživatel ve Vzorech provede. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost Vzorů integrovaných do Aplikace na výslovnou žádost Uživatele a Uživatelem Provozovateli dodaných;
 • Provozovatel jakkoli neručí za způsobilost Uživatelů uzavřít jakoukoli dohodu s protistranou či za způsobilost podepsat dokument a Uživatel bere na vědomí, že před uzavřením smlouvy či podpisem dokumentu prověří dostatečným způsobem způsobilost druhé smluvní strany k uzavření takové smlouvy či podpisu dokumentu;
 • není oprávněn Vzory komerčně využívat pro vlastní obohacení, tj. zejména poskytovat licence k užití Vzorů třetím osobám za úplatu, nesjednají-li Provozovatel s uživatelem jinak;
 • Uživatel je zodpovědný za zajištění souladu s Nařízením při sběru osobních údajů před jejich vložením do Aplikace, a to zejména za zajištění zákonnosti sběru osobních údajů, splnění informační povinnosti vůči subjektům osobních údajů zpracovávaných Uživatelem v Aplikaci.

 

Každý Uživatel plně odpovídá za to, kterým osobám umožní přístup k jeho Uživatelskému účtu, případně k Workspace, a za to, že veškeré osoby mající přístup a oprávnění užívat jeho Uživatelský účet, případně Uživatelé v rámci Workspace, jimž byly přiděleny jednotlivé Role ve Workspace, budou dodržovat tyto Podmínky.

Uživatel není oprávněn bez písemného souhlasu Provozovatele převádět práva či povinnosti vzniklé na základě těchto Podmínek na třetí osobu.

Uživatel se vzdává práva domáhat se po Provozovateli náhrady újmy, která mu bude způsobena při používání Aplikace. Provozovatel bere na vědomí, že se tímto způsobem nelze vzdát práva na náhradu újmy způsobené Uživateli na přirozených právech nebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Potvrzením Podmínek Uživatel souhlasí s používáním Aplikace podle pravidel uvedených v těchto Podmínkách.

Uživatel je oprávněn kdykoli ukončit používání Aplikace a zrušit svůj Uživatelský účet s výjimkami uvedenými níže. Uživatel bere na vědomí, že zrušení Uživatelského účtu nemá jakýkoli vliv na trvání smluv uzavřených prostřednictvím Aplikace či na platnost dokumentů prostřednictvím Aplikace podepsaných.


5. Druhy spolupráce a způsob placení

Spolupráce mezi Uživatelem a Provozovatelem může probíhat třemi způsoby, a to:

 • spolupráce formou kreditu;
 • pravidelná spolupráce formou předplatného;
 • individuální spolupráce.

 

Spolupráce formou kreditu probíhá tak, že:

 • Uživateli jsou po vytvoření účtu a prvního Workspace připsány do jeho Uživatelského účtu 3 kredity, které ho opravňují k vytvoření a uzavření 3 dokumentů.
 • Uživateli je umožněno vložit do Aplikace hotový dokument, který má uložený na svém počítači, telefonu nebo tabletu, případně na libovolném externím úložišti.
 • Uživatel potvrdí svůj záměr vytvořit dokument z nahraného souboru kliknutím na tlačítko „Vytvořit návrh“ a tím dojde k odečtení 1 kreditu.
 • V případě, že má Uživatel ve svém účtu dostatečný počet kreditů, může dokument upravovat, přidat ostatní podepisující, umístit do dokumentu místa, kde budou uloženy podpisy, podepsat a následně odeslat.
 • Uživatel má k takto vytvořenému dokumentu přístup po dobu 2 let od jeho uzavření.
 • V případě, že Uživatel nemá na svém účtu dostatek kreditu pro vytvoření dokumentu z nahraného souboru, je přesměrován na stránku, kde si z nabídky zvolí požadovaný počet kreditů, klikne na tlačítko „Koupit“ a poté je přesměrován na platební bránu, kde provede online platbu na základě Ceníku. Kredity jsou na účet Uživatele připsány okamžitě po úspěšném dokončení platby.

 

Pravidelná měsíční spolupráce probíhá následovně:

 • Uživatel má možnost kdykoliv po vytvoření účtu zvolit variantu pravidelné měsíční platby. Měsíční platba obsahuje služby uvedené v Ceníku a každých 30 dní je automaticky obnovována.
 • Kliknutím na tlačítko „Vybrat cenový balíček“ a potvrzením kliknutím na tlačítko „Koupit“ je Uživatel přesměrován na platební bránu a vyzván k úhradě částky za daný rozsah spolupráce stanovené na základě Ceníku. Měsíční platba je aktivováno okamžitě po úspěšném dokončení platby.
 • Po provedení platby je Uživateli umožněno vytvářet, upravovat a podepisovat předem stanovený počet dokumentů a zároveň mu budou poskytovány další služby patrné z Ceníku.
 • Uživatel bere na vědomí, že kliknutím na tlačítko „Koupit“ pro potvrzení vůle směřující k platbě na měsíční bázi je mezi Provozovatelem a Uživatelem uzavřena Smlouva o spolupráci, která je uzavírána vždy na 30 dní.
 • V případě vyčerpání předem daného počtu kreditů obsažených v měsíční platbě je Uživateli umožněno vytvářet a uzavírat dokumenty formou kreditu.
 • Uživatel bere na vědomí, že paušální částka plynoucí ze Smlouvy o spolupráci, resp. z Ceníku, je splatná vždy na měsíc dopředu a Uživatel nemá nárok na vrácení celé ani poměrné části zaplacené paušální části v případě zrušení Uživatelského účtu či přechodu na spolupráci formou kreditu;
 • Uživatel je oprávněn kdykoli neprodloužit Smlouvu o spolupráci a přejít zpět na spolupráci formou kreditu kliknutím na tlačítko „Zrušit předplatné“.
 • Uživatel má k takto vytvořenému dokumentu přístup po dobu 2 let od jeho uzavření.

 

Individuální spolupráce spočívá v úzké spolupráci Uživatele a Provozovatele dle individuálních podmínek sjednaných na základě Smlouvy o spolupráci.

V rámci Individuální spolupráce zpřístupní Provozovatel Uživateli jednu nebo více z následujících služeb Aplikace:

 • Možnost upravovat Vzory, které jsou integrovány do Aplikace ve výchozí verzi, případně ty, které byly do Aplikace nahrány na základě individuálních požadavků Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že nahrání vlastních vzorů je zpoplatněno dle Ceníku. Uživatel vybere Vzor, který má v úmyslu upravit, přičemž je mu umožněno zobrazit si náhled Vzoru ve formátu PDF.
 • Možnost individuální úpravy designu Návštěvnického účtu spočívající v nastavení loga, barev, vizuálu a dále možnosti úprav designu odesílaných e-mailových zpráv (dále jen „branding“). Uživatel bere na vědomí, že možnost brandingu je zpoplatněna dle Ceníku.
 • Možnost integrace Aplikace s ostatními aplikacemi Uživatele přes zabezpečení komunikační rozhraní (API). Provozovatel poskytne dokumentaci k API a potřebnou součinnost při integraci. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupnění API je zpoplatněno dle Ceníku.
 • Možnost archivace dat na dobu specifikovanou Uživatelem a delší než 2 roky v digitálním archivu Provozovatele. Provozovatel zajistí důvěrnost, neporušenost, dostupnost, neodmítnutelnost dat včetně metadat dokládajících zejména datum podepsání dokumentu v digitálním archivu Provozovatele. Nastavení archivace se vztahuje na celý konkrétní Workspace a všechna data v něm. Uživatel bere na vědomí, že služba není součástí standardních služeb, je zpoplatněna a že Uživatel může pro každý konkrétní Workspace vybrat jednu z nabízených délek uchování dat dle nabídky v Ceníku.


Uživatel bere na vědomí, že v případě vytvoření dokumentu ze Vzoru kliknutím na tlačítko „Vytvořit“ je mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena úplatná jednorázová licenční smlouva k užití a úpravě Vzoru. Uživatel není oprávněn udělovat licenci žádné další osobě kromě druhé smluvní strany, s níž hodlá uzavřít smlouvu vyhotovenou na základě Vzoru či podepsat dokument vytvořený ze Vzoru; Uživatel rovněž bere na vědomí, že licence k úpravě Vzoru mu bude udělena teprve zaplacením částky stanovené pro úpravu daného Vzoru.

Platby za služby poskytované Aplikací či Provozovatelem dle těchto Podmínek budou probíhat prostřednictvím platební brány GoPay.


6. Uzavírání smluv a podepisování dokumentů prostřednictvím Aplikace

Pro účely tohoto článku se rozumí:

 • uzavřením smlouvy prostřednictvím Aplikace rovněž podpis jakéhokoli dalšího dokumentu prostřednictvím Aplikace;
 • smlouvou též dokument, který má být prostřednictvím Aplikace podepsán
 • Smluvní stranou rovněž osoba, která má daný dokument v Aplikaci podepsat.

 

Uzavírání smluv mezi Uživatelem a jeho smluvní stranou či smluvními stranami probíhá tak, že:

 • Uživatel si do aplikace vloží vlastní dokument ze svého počítače nebo úložiště;
 • Uživatel upraví v Aplikaci Vzor, čímž vytvoří návrh příslušného dokumentu;
 • po vložení vlastního dokumentu nebo výběru Vzoru zadá název dokumentu, stanoví lhůtu k podpisu takto vytvořeného návrhu dokumentu či smlouvy; do dokumentu umístí místa pro podpisy nebo provede úpravy a doplnění Vzoru; klikne Uživatel na tlačítko „Podepsat“ a smlouvu nebo jakýkoliv dokument podepíše; prostřednictvím Aplikace zašle ostatním smluvním stranám, které jsou rovněž Uživateli, návrh smlouvy či dokumentu k podpisu; v případě, že smluvní strana není Uživatelem, pak Uživatel zašle na e-mail této osoby pozvánku k jednorázovému přihlášení do Aplikace, po jehož provedení bude této osobě vytvořen Návštěvnický účet a bude jí umožněno smlouvu nebo dokumentu podepsat;
 • po podpisu všemi smluvními stranami se vytvoří unikátní PDF dokument opatřený elektronickými podpisy, který je zaslán smluvním stranám na e-mail.

 

Uživatel bere na vědomí a upozorní též smluvní stranu či strany, že návrh na uzavření smlouvy je odvolatelný ve lhůtě stanovené pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy. Návrh na uzavření smlouvy však již nelze odvolat v případě, že smluvní strany návrh bezpodmínečně přijaly.

V případě, že některá smluvní strana či strany nepodepíší návrh smlouvy zaslaný Uživatelem ve lhůtě jím stanovené, není již možné návrh smlouvy přijmout, nedohodnou-li se smluvní strany mezi sebou jinak.

Jestliže Uživatel zruší svůj Uživatelský účet před tím, než uplyne lhůta k přijetí návrhu smlouvy druhou smluvní stranou, má se za to, že Uživatel vzal svůj návrh na uzavření smlouvy či podpis dokumentu zpět.

Uživatel bere na vědomí, že jakmile potvrdí výběr protistrany za účelem doplnění do hlavičky smlouvy, je protistraně automaticky odeslán e-mail s upozorněním, že její údaje byly doplněny do smlouvy, a to včetně názvu smlouvy, do níž byly údaje doplněny.


7. Licence a práva duševního vlastnictví k Aplikaci

Uživatel vytvořením Uživatelského účtu nabývají právo na využívání Aplikace v souladu s těmito Podmínkami. Jiná práva na duševní vlastnictví k Aplikaci nenabývají.

Uživatel bere na vědomí, že v případě stažení Aplikace do zařízení, se může Aplikace automaticky aktualizovat.

Potvrzením souhlasu s těmito Podmínkami Provozovatel uděluje Uživateli osobní, celosvětovou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k používání Aplikace, která je časově omezená na dobu, po kterou má Uživatel zřízen Uživatelský účet. Aplikaci, ani její části nejsou Uživatelé oprávněni kopírovat, pozměňovat, distribuovat, ani prodávat a pronajímat a nesmí provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu ani se jej pokoušet jakkoli získat.


8. Smlouva o zpracování

Při používání Aplikace dochází ke zpracování osobních údajů Uživatele a dalších osob, kterým Uživatel umožnil přístup k jeho Uživatelskému účtu, případně k Workspace, nebo jejichž osobní údaje z jiného důvodu zpracovává prostřednictvím Aplikace. V případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány za účelem využití Aplikace, je Uživatel správcem osobních údajů a Provozovatel zpracovatelem osobních údajů dle obecně závazných předpisů, především Nařízení. Tato část Obchodních podmínek tvoří pro tento případ smlouvu o zpracování osobních údajů dle čl. 28 Nařízení.

Provozovatel může rovněž jako samostatný správce zpracovávat osobní údaje uvedené v předchozím odstavci pro vlastní účely. Jedná se zejména o vedení a správu uživatelského profilu, zajištění funkčnosti, stability a vývoje aplikace, vedení vnitřní evidence a správy databáze uživatelských profilů, zasílání servisní a marketingové komunikace a ochranu práv Provozovatele. Provozovatel osobní údaje za těmito účely zpracovává jen na základě dostatečného právního důvodu a plní i další povinnosti plynoucí z obecně závazných právních předpisů. V takovém případě jsou související práva a povinnosti popsána v Zásadách ochrany soukromí.

V situacích, kdy je Provozovatel v pozici zpracovatele, zpracovává osobní údaje na základě pokynů Uživatele, a to osobní údaje Uživatele a Uživatelem určené druhé a případně dalších smluvních stran, které mohou být zpracovány v rozsahu: identifikačních údajů (např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, DIČ apod.), adresní údaje (adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon apod.), údaje o bankovním spojení (např. číslo účtu, informace o platební kartě), to vše  pouze za účelem řádného plnění povinností dle těchto Podmínek.

Případně zpracovávané osobní údaje budou zpracovávány po dobu 2 let od jejich uložení či vytvoření, poté budou tyto údaje vymazány, odstraněny nebo dohodě s Provozovatelem předány Uživateli nebo dalšímu zpracovateli.  Provozovatelovy povinnosti dle čl. 8 Podmínek týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů trvají až do okamžiku jejich úplné likvidace či předání jinému zpracovateli nebo Uživateli, které na pokyn Uživatele proběhne nejpozději do 14 dnů před uplynutím dvouleté doby uchování, v opačném případě je Provozovatel na své straně bez dalšího upozornění zlikviduje, přičemž v profilu Uživatele, existuje-li tento v době výmazu, a logu Aplikace vytvoří záznam o provedení výmazu. Tento záznam bude dostupný po celou dobu existence profilu Uživatele.

Pokud Uživatel pro předání osobních údajů využívá služeb dalšího subjektu, např. provozovatele úložiště, odpovídá za jeho výběr, zabezpečení přenosu a plnění dalších povinností právě Uživatel.

Uživatel je ve vztahu k osobním údajům dále povinen:

 • zajistit, že osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s platnou právní úpravou, zejména že budou zpracovávány za legitimními účely, na základě dostatečného právního důvodu, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování;
 • zajistit informování subjektů údajů o tom, že jejich osobní údaje budou zpracovány s využitím služeb Provozovatele;
 • přijmout vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná platnou právní úpravou ochrany osobních údajů.

 

Provozovatel se zavazuje:

 • zpracovávat osobní údaje pouze na základě pokynů Uživatele, a to v rozsahu plnění uvedených v těchto Podmínkách;
 • zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu odpovídajícím těmto Podmínkám, přičemž k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kterým bude uložena povinnost mlčenlivosti a kteří budou řádně poučení o svých povinnostech při zpracování osobních údajů;
 • zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
 • Uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel ke zpracování osobních údajů nezbytné pro fungování Aplikace využil služeb dalších zpracovatelů uvedených v seznamu dostupném na webových stránkách Provozovatele ke dni akceptace těchto Podmínek. Provozovatel se zavazuje s dalšími zpracovateli uzavřít příslušné smlouvy a přijmout další nezbytná opatření k tomu, aby byla zachována úroveň zabezpečení osobních údajů dle těchto Podmínek;
 • seznam dalších zpracovatelů je dostupný online na webových stránkách Provozovatele; Uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel do zpracování osobních údajů dle svého rozhodnutí zapojil i další zpracovatele. Provozovatel navrhne přidání či změnu dalšího dodavatele tak, že jej uvede na svých webových stránkách v seznamu dodavatelů a jasně ho označí jako budoucího dodavatele a vyznačí datum zamýšleného zahájení zpracování. Udělá to nejméně 2 měsíce před datem zapojení tohoto dalšího zpracovatele. Následně může Uživatel během 1 měsíce vyjádřit odůvodněné námitky proti zapojení konkrétního dalšího dodavatele;
 • nepředávat žádné osobní údaje do jakékoli třetí země nebo mezinárodní organizaci, aniž by existovalo rozhodnutí o odpovídající ochraně v souladu s článkem 45 Nařízení nebo bylo předání založeno na vhodných zárukách dle článku 46 Nařízení; 
 • informovat Uživatele o každém případu ztráty či úniku osobních údajů Uživatele, neoprávněné manipulace nebo jiném porušení zabezpečení osobních údajů Uživatele, které může představovat nikoliv zanedbatelné riziko pro práva a svobody Uživatele, a to bez zbytečného odkladu. Zpracovatel je i po poskytnutí informace Uživateli povinen být v odpovídajícím rozsahu nápomocen při řešení Porušení zabezpečení Osobních údajů;
 • poskytnout Uživateli veškeré informace nezbytné k doložení toho, že byly splněny povinnosti zpracování osobních údajů dle těchto Podmínek a dle obecně závazných právních předpisů;
 • v případě, kdy se kterýkoliv Subjekt údajů obrátí na Provozovatele s uplatněním práva dle čl. 15-22 Nařízení nebo s odvoláním souhlasu se zpracováním, které udělil uživateli, neprodleně předat tento podnět Uživateli a poskytnout mu další přiměřenou součinnost pro výkon práva daného subjektu údajů; 
 • pokud Uživatel pro využití Aplikace bude provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle čl. 35 Nařízení, případně provede předchozí konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, poskytnout mu k tomu odpovídající součinnost.  

 

Uživatel i Provozovatel se zavazují:

 • zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření, aby zajistili a byli schopni kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;
 • navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění povinností dle ustanovení čl. 8. Podmínek;
 • zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po zrušení Uživatelského účtu.

 

9. Závěrečná ustanovení

Provozovatel může znění těchto Podmínek jednostranně měnit či doplňovat. O takové změně bude Uživatel předem informován e-mailem nebo prostřednictvím oznámení v Aplikaci. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Používáním Aplikace poté, co došlo ke změně Podmínek, o níž byl Uživatel informován, vyjadřuje Uživatel souhlas s aktuálním zněním Podmínek.

Uživatel bere na vědomí, že tyto Podmínky nejsou neměnné. V případě nesouhlasu Uživatele s některým z ustanovení těchto Podmínek, má právo kontaktovat Provozovatele a uvést svůj protinávrh či připomínky k Podmínkám. Pokud Uživatel s Provozovatelem uzavřou samostatnou smlouvu, bude mít taková smlouva přednost před těmito Podmínkami.

Případné spory mezi Provozovatelem a Uživatelem lze řešit též mimosoudní cestou. V případě, že Uživatel má v úmyslu postupovat tímto způsobem, je Uživatel, který je spotřebitelem, oprávněn kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady v Aplikaci lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených Občanským zákoníkem.

Uživatel se zavazuje Podmínky pravidelně kontrolovat a seznamovat se s jejich zněním.

V případě neplatnosti či neúčinnosti některého ustanovení těchto Podmínek nemá taková skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Podmínek.

Pokud Uživatel nesouhlasí s těmito Podmínkami a nedohodne se s Provozovatelem na individuální smlouvě, není oprávněn Aplikaci využívat.

Pokud vztah související s užitím Aplikace obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Uživatel s Provozovatelem sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2020. Starší verze Podmínek jsou k dispozici v archivu.