CZ
  • EN
  • HU

Smluvní podmínky pro poskytování služeb Signi

1.          ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1        Tyto Podmínky upravují poskytování Služeb a souvisejících plnění ze strany Poskytovatele Zákazníkovi.

2.         VYMEZENÍ POJMŮ

2.1        Pojmy s velkým písmenem použité v těchto Podmínkách mají svůj význam stanovený v těchto Podmínkách, Smlouvě, nebo jiných dokumentech, na které tyto Podmínky výslovně odkazují.

2.2        Tyto Podmínky definují následující výrazy:

a) 2FA autentizace: autentizace založená na kombinaci e-mailové adresy Uživatele nebo Podepisující osoby, na kterou je zasílán jedinečný odkaz nebo která slouží k přihlášení ke Službě a jednorázově vygenerovaného čtyřmístného hesla (tzv. OTP), které je zasíláno na telefonní číslo Uživatele nebo Podepisující osoby.

b) Administrátor Zákazníka: Uživatel s rozšířenými právy podle odst. 4.3 těchto Podmínek.

c) AML identifikace: identifikace Podepisující osoby postupem podle AML zákona.

d) AML zákon: zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

e) Aplikace: cloudová aplikace Signi provozovaná Poskytovatelem na internetových stránkách www.signi.com, případně formou On premise na serveru nebo v Prostředí Zákazníka.

f) BankID autentizace: autentizace založená na ověření totožnosti Podepisující osoby s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného bankou nebo pobočkou zahraniční banky v rámci systému elektronické bankovní identity.

g)Cena za implementaci: jednorázová nevratná platba za přípravné práce směřující k zapojení Služeb do vnitřních procesů Zákazníka, jejíž výše je uvedena ve Smlouvě.

h) Ceník: příloha Smlouvy, která stanoví ceny Služeb a cenu Rozšířené podpory, uveřejněná na internetových stránkách https://signi.com/cenik/.

i) Centrum podpory: kontaktní bod Poskytovatele, kde mohou Uživatelé požadovat Základní podporu a Rozšířenou podporu.

j) Faktura: daňový doklad vyhovující příslušným daňovým a účetním právním předpisům České republiky.

k) Fakturační období: období, za které se vystavuje Faktura za poskytnuté Služby. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, je Fakturační období jeden kalendářní měsíc.

l) GDPR: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

m) On premise: Aplikace je instalována a následně provozována v Prostředí Zákazníka.

n) Osobní údaje: osobní údaje ve smyslu čl. 4 bod 1 GDPR.

o) OZ: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

p) Podepisující osoba: osoba, která prostřednictvím Aplikace uzavírá smlouvu či podepisuje jiný dokument, aniž by byla Zákazníkem nebo Uživatelem.

q) Podmínky: tyto Smluvní podmínky pro poskytování služeb Signi.

r) Poskytovatel: Digital factory, s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 06988377, DIČ: CZ06988377, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111647.

s) Pracovní den: jakýkoliv den od pondělí do pátku, mimo dny pracovního klidu v České republice.

t) Pracovní doba: doba mezi 8:00 – 18:00 SEČ/SELČ v Pracovní den.

u) Prostředí Zákazníka: serverová  infrastruktura ve vlastnictví a  správě Zákazníka, ve které je provozována Aplikace v režimu On  premise.

v) Rozšířená podpora: odborné poradenství spočívající ve vyřizování požadavků Zákazníka ve stanovené reakční době, jehož varianty a cena jsou vedeny v Ceníku.

w) Služby: služby vytváření, správy, uzavírání a ukládání smluv a ostatních dokumentů v elektronické podobě, poskytované prostřednictvím Aplikace a další plnění Poskytovatele vymezená v Ceníku.

x) Smlouva: smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, odkazující na tyto Podmínky.

y) Smluvní strany: jak Poskytovatel, tak Zákazník společně; výraz Smluvní strana odkazuje na Poskytovatele a Zákazníka, nebo na kohokoliv z těchto dvou dle kontextu daného ustanovení.

z) Uživatel: fyzická osoba určená Zákazníkem, která je oprávněna přistupovat do Aplikace.

aa) Vzor: vzor smlouvy či jiného dokumentu, který je možné v Aplikaci upravit a elektronicky podepsat.

bb) Zákazník: osoba, která uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem.

cc) Základní podpora: bezplatná podpora spočívající v zodpovídání dotazů Zákazníka a Uživatelů bez garance dostupnosti podpory a doby odpovědi.

dd) Zapsaná ochranná známka: označení zapsané v rejstříku ochranných známek, které naplňuje znaky ochranné známky podle § 1a zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách).

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Na základě Smlouvy je Poskytovatel povinen:

a) zpřístupnit Zákazníkovi Aplikaci;
b) poskytovat Zákazníkovi Služby sjednané prostřednictvím Aplikace nebo ve Smlouvě; a
c) poskytovat Zákazníkovi Rozšířenou podporu, pokud si ji Zákazník sjedná v Aplikaci nebo ve Smlouvě.

3.2 Zákazník je na základě Smlouvy povinen:

a) uhradit Cenu za implementaci, pokud je implementace Služeb sjednána; a
b) hradit sjednanou odměnu dle Smlouvy a Ceníku za Služby a Rozšířenou podporu poskytnuté ze strany Poskytovatele;

3.3 Smluvní strany se zavazují k poskytování vzájemné součinnosti nezbytné k řádnému plnění Smlouvy a souvisejících smluvních a zákonných závazků.

4. ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1 Smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem může být uzavřena:

a) jako samostatný dokument k těmto Podmínkám; nebo
b) registrací uživatele v Aplikaci a souhlasem s těmito Podmínkami.

4.2 Poskytovatel zpřístupní Zákazníkovi po uzavření Smlouvy Aplikaci tak, že:

a) založí v Aplikaci uživatelský účet pro jednoho Administrátora Zákazníka pod
e-mailovou adresou uvedenou ve Smlouvě, na kterou následně zašle přístupové údaje do Aplikace, pokud pod e-mailovou adresou uvedenou ve Smlouvě uživatelský účet v Aplikaci neexistuje; nebo

b) pro uživatelský účet pod e-mailovou adresou uvedenou ve Smlouvě nastaví práva Administrátora Zákazníka, pokud pod touto e-mailovou adresou uvedenou ve Smlouvě uživatelský účet v Aplikaci existuje.

c) V případě režimu On premise provede nejprve instalaci Aplikace do předem připraveného Prostředí Zákazníka, provede potřebná nastavení a integruje Aplikaci na interní systém Zákazníka.

4.3 Administrátor Zákazníka může v Aplikaci přidělovat oprávnění dalším Uživatelům. Zákazník odpovídá za veškeré úkony Uživatelů a Administrátorů Zákazníka v Aplikaci a je těmito úkony vázán.

4.4 Zákazník je povinen zajistit, aby Uživatelé, Administrátoři Zákazníka, jeho zaměstnanci a případné další osoby, které se budou podílet na využívání Služeb, tyto Služby a Aplikaci využívali v souladu se Smlouvou, těmito Podmínkami a instrukcemi, které Poskytovatel Zákazníkovi prokazatelně zpřístupní, a to včetně zpřístupnění prostřednictvím Aplikace.

5. SLUŽBY A PODPORA

5.1 Základní varianta Služby spočívá v umožnění elektronického podepsání dokumentu na základě 2FA autentizace.

5.2 Rozšířenými variantami Služby dle odst. 5.1 těchto Podmínek jsou Služby založené na:

a) BankID autentizaci; nebo
b) AML identifikaci.

5.3 Další Služby poskytované Poskytovatelem Zákazníkovi mohou spočívat v:

a) uchovávání podepsaných dokumentů a kopií dokladů totožnosti po prodlouženou dobu stanovenou v těchto Podmínkách;
b) zpřístupnění Vzorů poskytnutých advokátní kanceláří; nebo
c) dalších plněních vymezených v Ceníku nebo ve Smlouvě.

5.4 Poskytovatel poskytne Uživatelům prostřednictvím Centra podpory

a) Základní podporu a
b) Rozšířenou podporu, je-li sjednána.

5.5 Rozšířenou podporu, není-li sjednána ve Smlouvě, lze po uzavření Smlouvy sjednat na základě samostatného dodatku ke Smlouvě uzavřeného formou e-mailové komunikace.

5.6 Centrum podpory je přístupné prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na internetových stránkách www.signi.com.

6. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE

6.1 Zákazník a Uživatelé jsou povinni řídit se při používání Služby účinnými právními předpisy České republiky a těmito Podmínkami.

6.2 Při užívání Služby a Aplikace jsou Zákazník a Uživatelé povinni zejména:

a) neužívat Služby způsobem, který by jakkoli narušoval práva Poskytovatele, tyto Podmínky či jiná ujednání, na které tyto Podmínky odkazují, nebo který by byl v rozporu s právními předpisy či dobrým mravy;

b) neužívat Služby způsobem, který by mohl poskytování Služeb či Aplikaci jakkoli poškodit, znemožnit jejich provoz či je přetěžovat, stejně jako jinak poškozovat či omezovat další Zákazníky Poskytovatele;

c) prostřednictvím Aplikace nešířit jakýkoliv, byť pouze případně škodlivý nebo jinak protiprávní software či jiný kód obsahující počítačový virus, spyware či malware, ani jiným způsobem nebo pod odlišným označením nenahrávat soubory nebo další programy, které mohou poškodit, sledovat nebo změnit provoz sítě či zařízení v majetku Poskytovatele či v majetku třetí osoby;

d) nepokoušet se přerušit či narušit zabezpečení Služby a Aplikace, jejich vzhled, celistvost či dostupnost, nebo jiným způsobem poškodit Službu, Aplikaci, administrátorské účty Poskytovatele, hesla k přístupu, servery či síťové prvky;

e) nepokoušet se získat neoprávněný přístup ke Službě, Aplikaci a dalším počítačovým systémům, a to zejména prostřednictvím hackingu či phishingu;

f) informovat neprodleně Poskytovatele o technických, bezpečnostních, právních a jiných problémech souvisejících s poskytováním Služeb, pokud takové Zákazník či Uživatel zjistí a poskytnout přiměřenou součinnost Provozovateli při jejich analýze a nápravě.

6.3 Poskytovatel neodpovídá za neposkytnutí Služby ani za nedodržení parametrů či jinak sníženou kvalitu Služby v případě porušení povinnosti dle odst. 6.2 těchto Podmínek Zákazníkem nebo Uživatelem.

7. PODEPISOVÁNÍ DOKUMENTŮ

7.1 Podepisovaní dokumentů Zákazníkem, případně Podepisujícími osobami pomocí Aplikace probíhá tak, že:

a) Uživatel do aplikace vloží vlastní dokument ze svého počítače nebo úložiště nebo zvolí Vzor;

b) Uživatel upraví v Aplikaci vlastní dokument nebo Vzor, čímž vytvoří návrh dokumentu k podepsání;

c) po vložení vlastního dokumentu nebo výběru Vzoru zadá Uživatel název dokumentu, stanoví lhůtu k podpisu takto vytvořeného návrhu dokumentu, zadá další parametry dostupné v Aplikaci a postupem nabízeným v Aplikaci dokument podepíše;

d) Uživatel prostřednictvím Aplikace zašle ostatním Podepisujícím osobám návrh dokumentu k podpisu;

e) Podepisující osoby provedou autentizaci na základě 2FA autentizace, BankID autentizace nebo AML identifikace dle předchozího výběru způsobu autentizace Uživatelem;

f) Podepisující osoby podepíší smlouvu či dokument dle pokynů uvedených v obdrženém e-mailu nebo Aplikaci;

g) po podpisu všemi smluvními stranami se vytvoří unikátní PDF dokument opatřený elektronickými podpisy a uznávanou elektronickou pečetí Poskytovatele, který je zaslán smluvním stranám na e-mail nebo uložen v rámci účtu Zákazníka v Aplikaci.

7.2 Poskytovatel zajistí Zákazníkovi k podepsanému dokumentu uchování a přístup v Aplikaci po dobu 6 měsíců od jeho podpisu, a to za předpokladu trvání Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy není Poskytovatel povinen podepsaný dokument dále uchovávat.

7.3 Zákazník si může sjednat prodlouženou dobu uchování a přístupu k dokumentu dle odst. 5.3 písm. a) těchto Podmínek. V takovém případě Poskytovatel zajistí uchování dokumentu po dobu až 30 let od jeho podpisu, a to i v případě ukončení Smlouvy.

7.4 Poskytovatel dále zajistí uchování metadat podepsaného dokumentu po dobu až 15 let od jeho podpisu a poskytne Zákazníkovi na jeho písemnou žádost metadata podepsaného dokumentu do 15 dnů od podání žádosti.

7.5 V případě úhrady ceny Služeb formou jednorázového nákupu balíčku dokumentů dle odst. 10.3 těchto Podmínek dochází k snížení konta dokumentů Zákazníka o 1 dokument v okamžiku vytvoření návrhu dokumentu dle odst. 7.1 písm. b) těchto Podmínek. V případě, že nedojde k podpisu dokumentu všemi smluvními stranami, stav konta dokumentů zůstává snížen.

7.6 Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služeb v případě, že:

a) jsou porušeny podmínky poskytování Služby dle čl. 6 těchto Podmínek; nebo
b) Zákazník porušuje omezení stanovená v čl. 9 těchto Podmínek.

7.7 Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování všech Služeb a Rozšířené podpory v případě, že je Zákazník v prodlení s úhradou Faktury o více než 10 dnů, a tuto skutečnost nenapraví na základě písemné výzvy s dodatečnou lhůtou 15 dnů nebo je zjevné, že Zákazník není schopen dostát svým platebním povinnostem vůči Poskytovateli.

8. AML IDENTIFIKACE

8.1 Sjedná-li si to Zákazník, může Poskytovatel Zákazníkovi umožnit v Aplikaci provedení AML identifikace Podepisující osoby postupem podle § 11 odst. 7 AML zákona.

8.2 Poskytovatel tímto prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel není povinnou osobou podle § 2 AML zákona a neodpovídá za soulad provedené AML identifikace ze strany Zákazníka prostřednictvím Aplikace s AML zákonem, ale pouze za následující úkony:

a) přijetí 2 dokumentů, které podepisující označí za doklady totožnosti Podepisující osoby a přiměřené ověření, že se jedná o doklady totožnosti;

b) přiměřené ověření, že kamerou zařízení Podepisující osoby je snímána tvář člověka;

c) přiměřené ověření shody tváře snímané kamerou zařízení Podepisující osoby s fotografiemi na dokladech totožnosti předložených Podepisující osobou;

d) hodnověrné ověření existence platebního účtu vedeného na jméno u Podepisující osoby úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a přijetí platby provedené Podepisující osobou z tohoto platebního účtu.

8.3 Akceptace či odmítnutí AML identifikace provedené postupem dle odst. 8.2 těchto Podmínek ve vztahu k dané Podepisující osobě leží výhradně na Zákazníkovi. Poskytovatel neodpovídá za nesoulad AML identifikace s AML zákonem v případě, kdy Zákazník akceptuje AML identifikaci, ačkoliv byl v Aplikaci ze strany Poskytovatele informován, že nebyl některý z kroků uvedených v odst. 8.2 těchto Podmínek Podepisující osobou naplněn.

8.4 V případě provedení AML identifikace prostřednictvím Aplikace Zákazník odpovídá za splnění požadavků vyplývajících mu z AML zákona, zejména za:

a) ověření a zaznamenání údajů o Podepisující osobě a jejich uchování po dobou stanovenou zákonem;

b) uložení kopií dokladů totožnosti Podepisující osoby na vlastní datové úložiště Zákazníka a jejich uchování po dobou stanovenou zákonem, není-li sjednáno jejich uložení dle odst. 5.3 písm. a) těchto Podmínek;

c) vztažení první ověřovací platby Podepisující osoby jako platby z uzavřené smlouvy;

d) ověření informací podle § 11 odst. 7 písm. g) AML zákona;

e) učinění příslušných kroků a opatření v případě, že nejsou podmínky podle § 11 odst. 7 AML zákona splněny, zejména v případě, kdy má Zákazník pochybnosti ohledně totožnosti Podepisující osoby.

8.5 Poskytovatel uchová kopie dokladů totožnosti podepisující osoby po dobu 6 měsíců od provedení AML identifikace Podepisující osoby. Zákazník si může sjednat prodlouženou dobu uchování kopií dokladů totožnosti dle odst. 5.3 písm. a) těchto Podmínek. V takovém případě Poskytovatel zajistí uchování kopií dokladů totožnosti po dobu 10 let od provedení AML identifikace Podepisující osoby, a to i v případě ukončení Smlouvy.

8.6 Poskytovatel odpovídá pouze za zajištění technického řešení AML identifikace v Aplikaci v rozsah dle odst. 8.2 těchto Podmínek. Poskytovatel neodpovídá za vhodnost výběru metody AML identifikace pro konkrétní případ využití Služby ze strany Zákazníka, za neprovedení AML identifikace v případech, kdy je její provedení vyžadováno AML zákonem, ani za nesprávné vyhodnocení splnění požadavků AML zákona ze strany Zákazníka.

8.7 Poskytovatel zobrazí Zákazníkovi v Aplikaci ve vztahu k dané Podepisující osobě informaci o tom, že byla v posledních dvou letech provedena AML identifikace Podepisující osoby podle odst. 8.2 těchto Podmínek. Zákazník bere na vědomí, že informace o provedené AML identifikaci dle tohoto odst. 8.7 Podmínek má pouze informativní charakter a rozhodnutí o tom, zda má být provedena AML identifikace Podepisující osoby,  leží výhradně na Zákazníkovi.

9. OMEZENÍ

9.1 Zákazník není oprávněn poskytovat či přeprodávat Služby či jejich výstupy třetím osobám, ať již v původní či modifikované podobě, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

9.2 Zákazník není oprávněn poskytovat třetím osobám, na základě údajů získaných pomocí Služeb, plnění obdobná Službám dle těchto Podmínek, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Za třetí osoby se pro účely tohoto odstavce nepovažují Uživatelé ani Podepisující osoby.

10. CENA A FAKTURACE

10.1 Cena Služeb a Rozšířené podpory jsou stanoveny v Ceníku. Ceník uvádí ceny včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Výše Ceny za implementaci je uvedena ve Smlouvě.

10.2 Zákazník může zvolit úhradu za Služby formou jednorázového nákupu balíčku dokumentů nebo formou předplatného. Způsob úhrady určuje Zákazník sjednáním ve Smlouvě nebo nastavením v Aplikaci.

10.3 V případě úhrady formou jednorázového nákupu se cena Služeb určí dle ceny balíčku dokumentů stanovené v Ceníku.

10.4 V případě úhrady formou předplatného se cena Služeb za Fakturační období stanoví podle varianty zakoupeného předplatného dle ceny stanovené v Ceníku.

10.5 Cena za poskytování Rozšířené podpory se za Fakturační období stanoví podle varianty zakoupené Rozšířené podpory dle ceny stanovené v Ceníku.

10.6 Smlouva může stanovit odlišnou cenu za balíček dokumentů, výši předplatného a cenu Rozšířené podpory.

10.7 V případě ukončení této Smlouvy v době trvání předplatného dle odst. 10.4 těchto Podmínek nebo trvání Rozšířené podpory dle odst. 10.5 těchto Podmínek se cena za toto předplatné nebo Rozšířenou podporu za dané Fakturační období nevrací.

10.8 Nárok na úhradu Ceny za implementaci vzniká Poskytovateli okamžikem uzavření Smlouvy.
Do uhrazení Ceny za implementaci nemá Poskytovatel povinnost zpřístupnit a poskytovat Zákazníkovi Služby.

10.9 Cena za poskytování Služby bude účtována ode dne, kdy bude Služba Zákazníkem objednána.

10.10 Cena za Rozšířenou podporu se stanoví jako paušální za Fakturační období.

10.11 Faktury za poskytování Služeb hrazených formou jednorázového nákupu se vystavují v okamžiku objednání Služeb v Aplikaci. Faktury za poskytování Služeb hrazených formou předplatného a Rozšířené podpory se vystavují dopředu za Služby a Rozšířenou podporu poskytnutou v nadcházejícím Fakturačním období zpravidla do 15. dne předcházejícího Fakturačního období.

10.12 Veškeré Faktury jsou splatné do 14 dnů po jejich vystavení ze strany Poskytovatele.

10.13 Fakturace se provádí elektronicky a vystavené Faktury Poskytovatel Zákazníkovi neprodleně zpřístupňuje prostřednictvím Aplikace a současně zasílá e-mailem prostřednictvím adres Smluvních stran uvedených ve Smlouvě.

10.14 Veškeré platby dle Smlouvy budou hrazeny bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený na Faktuře.

10.15 Částky se považují za uhrazené od momentu jejich připsání na bankovní účet uvedený na Faktuře.

10.16 V případě, že po vystavení Faktury dojde na straně Zákazníka ke zjištění nesouladu mezi hodnotou objemu poskytnutých Služeb a hodnotou uvedenou ve Faktuře, je Zákazník oprávněn vytknout takovou skutečnost bez zbytečného odkladu Poskytovateli prostřednictvím Aplikace.

10.17 V případě, že je Zákazník s úhradou Faktury v prodlení, má Poskytovatel právo na smluvní úrok z prodlení v sazbě 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

10.18 Cena Služeb a Rozšířené podpory může být změněna na základě změny Ceníku podle čl. 17 těchto Podmínek. Poskytovatel je oprávněn změnit Ceník na základě oznámení daného nejméně 1 měsíc předem.

11. OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Poskytovatel zpracovává pro Zákazníka v rámci plnění Smlouvy níže uvedené kategorie Osobních údajů (včetně automatizovaného zpracování), a to pouze v nezbytně nutném rozsahu pro dosažení následujících účelů:

a) identifikace Uživatelů a umožnění užívání Aplikace; pro tento účel jsou zpracovávány Osobní údaje dle odst. 11.2 písm. a) a b) těchto Podmínek;

b) doplňování hlaviček vytvářených a uzavíraných dokumentů; pro tento účel jsou zpracovávány Osobní údaje dle odst. 11.2 písm. b) těchto Podmínek;

c) autentizace Uživatelů a Podepisujících osob a podepisování dokumentů; pro tento účel jsou zpracovávány Osobní údaje dle odst. 11.2 písm. písm. a), b), c) a d) těchto Podmínek;

d) archivace dokumentů a dalších údajů pro Zákazníka; pro tento účel jsou zpracovávány Osobní údaje dle odst. písm. a), b), c) a d) těchto Podmínek.

11.2 Kategorie Osobních údajů jsou:

a) identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo nebo IČO;
b) kontaktní údaje, zejména e-mailová či doručovací adresa;
c) údaje o bankovním spojení, zejména číslo účtu nebo informace o platební kartě; a
d) Osobní údaje obsažené v podepisovaných dokumentech.

a to vždy dle povahy čerpaných Služeb a v minimálním nezbytném rozsahu.

11.3 Subjekty údajů jsou Uživatelé, Podepisující osoby či další osoby, jejichž Osobní údaje jsou obsažené v podepisovaných dokumentech.

11.4 Zákazník vystupuje jako správce Osobních údajů a Poskytovatel jako jejich zpracovatel.

11.5 Poskytovatel zpracovává Osobní údaje výlučně na základě pokynů Zákazníka udělených v těchto Podmínkách a prostřednictvím Aplikace jejím používáním, a to včetně v otázkách předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu, které se na Poskytovatele vztahuje; v takovém případě Poskytovatel Zákazníka informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu; pro vyloučení pochybností, Zákazník tímto uděluje Poskytovateli pokyn, aby Poskytovatel zpracovával Osobní údaje v souladu s touto Smlouvou.

11.6 Poskytovatel zajistí, aby jeho zaměstnanci nebo jiné osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje byli proškoleni o povinnostech Poskytovatele a zaváže je k mlčenlivosti ve vztahu k Osobním údajům.

11.7 Poskytovatel se dále zavazuje:

a) zohledňujíce povahu zpracování, být Zákazníkovi nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Zákazníkovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;

b) být Zákazníkovi nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Zákazníka, zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s dozorovým úřadem, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici;

c) umožnit zákazníkovi vykonat audit technických a organizačních opatření zavedených Poskytovatelem k zabezpečení osobních údajů, a to nejvýše jednou za kalendářní rok v rozsahu 2 člověkodnů;

11.8 Za poskytnutí součinnosti dle odst. 11.7 má Poskytovatel nárok na úhradu za strávený čas v hodinové sazbě ve výši 2.500 Kč bez DPH.

11.9 Seznam dalších zpracovatelů využívaných Poskytovatelem ke zpracování osobních údajů pro Zákazníka je dostupný na webu Poskytovatele. Zákazník uděluje Poskytovateli obecný souhlas k zapojení jiných dalších zpracovatelů.

11.10 V případě podle odst. 11.9 těchto Podmínek se Poskytovatel zavazuje informovat Zákazníka o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů, a poskytne tak Zákazníkovi příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Zamýšlené změny nebo nahrazení dalších zpracovatelů Poskytovatel oznámí Zákazníkovi způsobem dle odst. 17.1 těchto Podmínek, přičemž Zákazník má stejná práva jako v případě změn Podmínek, jejichž prostřednictvím může uplatnit své právo na námitku proti zapojení těchto zpracovatelů. Případnému dalšímu zpracovateli budou uloženy stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou uvedeny v těchto Podmínkách, a to zejména k poskytnutí dostatečných záruk zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky použitelných právních předpisů

11.11 V případě ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen smazat veškeré Osobní údaje v elektronické podobě zpracovávané Poskytovatelem pro Zákazníka, v přiměřené době po ukončení Smlouvy, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak. K likvidaci Osobních údajů není Poskytovatel povinen přistoupit, pokud právo Unie nebo členského státu požaduje uložení daných Osobních údajů, o čemž je Poskytovatel povinen Zákazníka neprodleně informovat. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že povinnost likvidace Osobních údajů dle tohoto odstavce se neuplatní, pokud má ve vztahu k takovým Osobním údajům Poskytovatel jiný právní důvod pro zpracování.

11.12 Poskytovatel prohlašuje, že na základě svých povinností plynoucích z právních předpisů na ochranu osobních údajů přijal a bude udržovat přiměřená technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti Osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému zpřístupnění, a to dle svého uvážení a s přihlédnutím ke stavu techniky.

11.13 Poskytovatel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění úrovně zabezpečení:

a) zajištění toho, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování Osobních údajů měly přístup pouze k Osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě uživatelského oprávnění zřízeného výlučně pro tyto osoby;
b) provádění šifrování a/nebo anonymizace Osobních údajů;
c) schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
d) schopnost obnovit dostupnost Osobních údajů;
e) proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
f) schopnost zajištění ochrany integrity komunikačních sítí;
g) antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
h) zabezpečený přenos dat;
i) přístup k Osobním údajům mají pouze pověřené osoby Poskytovatele;
j) zajištěná fyzická bezpečnost zpracovávaných a uchovávaných Osobních údajů.

11.14 Zákazník prohlašuje, že se seznámil s opatřeními uvedenými v tomto článku a že s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody subjektů údajů, představují tato opatření dostatečné zabezpečení odpovídající danému riziku.

11.15 V případě, že Poskytovatel zjistí porušení zabezpečení Osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu, nejpozději do 36 hodin, Zákazníkovi. Poskytovatel je dále povinen vést evidence veškerých porušení zabezpečení Osobních údajů a přijatých nápravných opatření.

11.16 Poskytovatel může rovněž jako samostatný správce zpracovávat Osobní údaje Uživatelů, Podepisujících osob či dalších osob na straně Zákazníka pro vlastní účely. Jedná se zejména o vedení a správu uživatelského profilu, zajištění funkčnosti, stability a vývoje aplikace, vedení vnitřní evidence a správy databáze uživatelských profilů, zasílání servisní a marketingové komunikace a ochranu práv Poskytovatele. Poskytovatel Osobní údaje za těmito účely zpracovává jen na základě dostatečného právního důvodu a plní i další povinnosti plynoucí z obecně závazných právních předpisů.

12. MLČENLIVOST

12.1 Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že informace obsažené ve Smlouvě, těchto Podmínkách a jakékoli další technické a obchodní informace získané od druhé Smluvní strany nebo spolupracujících třetích osob v souvislosti s plněním Smlouvy, ať již během plnění Smlouvy, před uzavřením Smlouvy nebo po zániku Smlouvy, jsou důvěrné povahy, a proto jsou Smluvní strany povinny zachovávat o těchto informacích mlčenlivost a nesmějí je sdělovat ani takové informace zpřístupňovat žádné třetí osobě.

12.2 Bez ohledu na formu, jíž jsou informace vyjádřeny, zahrnují důvěrné informace veškeré informace poskytované Smluvními stranami, které se týkají Smlouvy a jejího plnění nebo kterékoli ze Smluvních stran, zejména:

a) informace o jejím podnikání, finanční situaci, produktech, službách a vyhlídkách, technických údajích, postupech a metodikách, zejména bezpečnostních postupech a metodikách nebo zaměstnancích;

b) informace, jež jsou chráněny obecně závaznými právními předpisy, zejména jako obchodní tajemství nebo jako předměty duševního vlastnictví;

c) informace, které za důvěrné Smluvní strana označí; a

d) informace, jež by v případě neoprávněného zveřejnění či jiného zpřístupnění třetím stranám mohly poškodit Smluvní stranu, která informace poskytla.

12.3 Smluvní strana může využít důvěrné informace druhé Smluvní strany a zpřístupnit je třetím osobám využívaným k plnění Smlouvy nebo právním zástupcům, zaměstnancům, orgánům společnosti nebo jejich členům za předpokladu, že osoba nebo subjekt, kterým mají být důvěrné informace sděleny, jsou vázány dostatečnou smluvní nebo zákonnou povinností zachovávat mlčenlivost o sdělovaných informacích, a to minimálně v rozsahu, v němž je Smluvní strana vázána těmito Podmínkami, a povinností využívat je pouze pro účely uvedené v těchto Podmínkách.

12.4 Každá ze Smluvních stran se ve vztahu k důvěrným informacím zavazuje zejména:

a) chránit všechny důvěrné informace druhé Smluvní strany, s nimiž byla seznámena;

b) nevyužít důvěrné informace ve svůj prospěch či ve prospěch třetí osoby;

c) nakládat s veškerými nosiči dat obsahujícími Důvěrné informace tak, aby bylo zabráněno úniku důvěrných informací na nich obsažených, a za tímto účelem přijmout přiměřená technická a organizační opatření;

d) upozornit druhou Smluvní stranu na skutečnosti, jež nasvědčují možnému úniku důvěrných informací, případně na nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti takových informací.

12.5 Ochrana informací se netýká případů, kdy:

a) Smluvní strana doloží, že tyto informace jsou veřejně přístupné, aniž by taková přístupnost byla způsobena Smluvní stranou samotnou;

b) Smluvní strana doloží, že měla k takovým důvěrným informacím přístup ještě před jejich obdržením od druhé Smluvní strany, i když to bylo před datem účinnosti Smlouvy, a že přístup k příslušným informacím nezískala s využitím nezákonných prostředků;

c) Smluvní strana získá písemný souhlas druhé Smluvní strany, jíž se příslušné informace týkají, aby dané informace zpřístupnila; nebo

d) se zpřístupnění takových důvěrných informací vyžaduje ze zákona nebo na základě závazného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci. Je-li tomu tak, zpřístupňující Smluvní strana je povinna informovat druhou Smluvní stranu,
že důvěrné informace mají být nebo byly zpřístupněny, nebrání-li tomu zákonná povinnost nebo závazné rozhodnutí oprávněného orgánu.

12.6 Závazek udržovat důvěrnost informací ve smyslu tohoto čl. 12 těchto Podmínek trvá i po skončení platnosti Smlouvy a trvá po dobu 5 let ode dne zániku Smlouvy.

12.7 Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto článku 12 Podmínek je Poskytovatel oprávněn uvádět poskytování Služeb Zákazníkovi jako svou referenci v rozsahu označení Zákazníka, jeho loga a rozsahu poskytovaných Služeb.

13. KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

13.1 Po uzavření Smlouvy a zpřístupnění Aplikace Zákazníkovi může komunikace mezi Smluvními stranami probíhat elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy Poskytovatele uvedené na internetových stránkách www.signi.com a e-mailové adresy Zákazníka uvedené ve Smlouvě nebo při registraci v Aplikaci.

13.2 Změnu kontaktních osob nebo jejich kontaktních údajů si Smluvní strany oznámí prostřednictvím těchto kontaktních osob nebo Centra podpory.

13.3 Smluvní strany budou komunikovat a Základní podpora, Rozšířená podpora a Služby budou poskytovány v českém a anglickém jazyce.

14. ODPOVĚDNOST A NÁHRADA ŠKODY

14.1 Každá ze Smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu druhé Smluvní straně, a to v rámci platných právních předpisů a Smlouvy.
Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

14.2 Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost Smluvní strany za jakoukoliv škodu vyplývající z každého porušení Smlouvy Smluvní stranou se omezuje výší odpovídající 100 % částek uhrazených Zákazníkem během předchozích 12 měsíců účinnosti Smlouvy (nebo 100 % částek uhrazených během účinnosti Smlouvy, byla-li Smlouva účinná kratší dobu než 12 měsíců), nejvýše však 200.000 Kč, a že souhrnná odpovědnost Smluvní strany za škodu vzniklou ze všech porušení Smlouvy Smluvní stranou se omezuje na 100 % částek uhrazených Zákazníkem po dobu účinnosti Smlouvy, nejvýše však 200.000 Kč.

14.3 Poskytovatel neodpovídá za řádný výběr Služeb ze svého portfolia ze strany Zákazníka, za vhodnost příslušných Služeb pro Zákazníka, výhodnost takových Služeb pro potřeby Zákazníka, za způsobilost Služeb pro účely zamýšlené Zákazníkem nebo za naplnění požadavků či očekávání Zákazníka.

14.4 Poskytovatel neodpovídá za:

a) obsah a obsahovou a formální správnost dokumentů, které Zákazník či Uživatel nahraje do Aplikace;

b) obsah Vzorů, který je zákazník povinen vždy samostatně přezkoumat a ověřit si jeho vhodnost;

c)adekvátnost a správnost Uživatelem provedené úpravy Vzorů, ani za to, že Uživatel použije Vzor adekvátní pro daný obchodní případ;

d )informace, které jsou obsaženy v importovaných dokumentech a dále za informace, které do Vzorů doplní Uživatel, případně za jakékoli změny, které Uživatel ve Vzorech provede;

e) správnost Vzorů integrovaných do Aplikace na výslovnou žádost Uživatele a Uživatelem Poskytovateli dodaných;

f) způsobilost Uživatelů uzavřít jakoukoli dohodu s protistranou či za způsobilost podepsat dokument a uživatel bere na vědomí, že před uzavřením smlouvy či podpisem dokumentu prověří dostatečným způsobem způsobilost druhé smluvní strany k uzavření takové smlouvy či podpisu dokumentu.

14.5 Poskytovatel neodpovídá za dosažení výkonových parametrů Služby, výstupů nebo výsledků jiných, než které jsou výslovně sjednané ve Smlouvě nebo těchto Podmínkách. Stejně tak Poskytovatel nemá žádné závazky vůči Zákazníkovi nebo jakékoli třetí osobě zapojené na straně Zákazníka, pokud nejsou výslovně uvedeny ve Smlouvě nebo těchto Podmínkách.

14.6 Smluvní strany si vzájemně neodpovídají za ušlý zisk, nemajetkovou újmu ani ztrátu příjmů.

14.7 Omezení dle odst. 14.2 až 14.6 těchto Podmínek se nevztahují na škodu způsobenou úmyslně a z hrubé nedbalosti, jakož i na újmu způsobenou na přirozených právech.

14.8 Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ.

14.9 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí přiměřeného úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody.

15. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

15.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.

15.2 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

15.3 Smluvní strany mohou Smlouvu vypovědět bez udání důvodu, s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce, která běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

15.4 Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy pouze v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Zákazníka, a to zejména v případě, že:

a) Poskytovatel pozastaví poskytování Služby dle odst. 7.6 těchto Podmínek a důvody pro toto pozastavení neodpadnou do 15 dnů;

b) Zákazník je v prodlení s úhradou svých nezaplacených závazků po dobu delší než 30 dnů; nebo

c) prohlášení Zákazníka učiněné podle odst. 18.6 těchto Podmínek bude nepravdivé nebo pokud závazek Zákazníka stanovený v odst. 18.7 těchto Podmínek bude porušen.

15.5 Zákazník může odstoupit od Smlouvy pouze v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele. Poskytovatel zašle výzvu k nápravě alespoň 30 dnů před třetím výskytem takového porušení.

15.6 Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 OZ, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění má za následek odstoupení od Smlouvy bez dalšího.

15.7 Ukončení Smlouvy nezbavuje žádnou ze Smluvních stran povinnosti vyrovnat své závazky vzniklé nedodržením povinností a závazky vzniklé za dobu účinnosti Smlouvy.

16. SANKCE

16.1 V případě porušení omezení stanovených v čl. 9 těchto Podmínek Zákazníkem vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti.

16.2 V případě porušení povinnosti mlčenlivosti jednou ze Smluvních stran podle čl. 12 těchto Podmínek vzniká druhé Smluvní straně nárok na smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti.

16.3 Smluvní pokuty anebo úroky z prodlení jsou splatné 15. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejich úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

16.4 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky vč. povinnosti k náhradě újmy.

17. ÚPRAVY ROZSAHU SLUŽEB A SMLOUVY

17.1 Poskytovatel má právo aktualizovat nebo upravovat tyto Podmínky a veškeré další přílohy Smlouvy. Poskytovatel je povinen oznámit tyto změny včetně dne účinnosti těchto změn písemně Zákazníkovi nejpozději 1 měsíc před nabytím účinnosti změny.

17.2 Pokud Zákazník nesouhlasí se změnou Podmínek nebo dokumentu, na nějž se tyto Podmínky odvolávají, která není opodstatněna odpovídající změnou legislativy, jež nastala během doby trvání Smlouvy, je Zákazník oprávněn Služby dotčené takovou změnou vypovědět; tato výpověď je účinná ke dni, kdy změna nabývá podle výše uvedeného odst. 17.1 účinnosti, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Nebude-li Zákazník řádně informovat Poskytovatel o svém nesouhlasu se změnou, která mu byla řádně oznámena, pak touto svou nečinností Zákazník provedenou změnu přijímá.

17.3 Poskytovatel je oprávněn měnit Aplikaci. O změnách Rozhraní Služeb informuje Poskytovatel Zákazníka.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1 Doba uchování podepsaného dokumentu v Aplikaci dle odst. 7.2 těchto Podmínek se uplatní od 1. 9. 2021. V případě Smluv uzavřených před účinností těchto Podmínek a podpisovaných transakcí realizovaných do 1. 9. 2021 se uplatní dvouletá doba archivace podepsaných dokumentů v Aplikaci.

18.2 Zákazník prohlašuje, že je-li fyzickou osobou, pak Smlouvu uzavírá v souvislosti se svým podnikáním.

18.3 Veškeré změny a doplňky Smlouvy nad rámec
čl. 17 těchto Podmínek mohou být provedeny pouze po dosažení úplné shody na obsahu změny či doplňku. Smluvní strany vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostech dle § 1726 OZ. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 OZ a ustanovení § 1757 odst. 2 OZ.

18.4 Smlouva a veškerá práva a závazky na základě Smlouvy či v souvislosti s ní se řídí právním řádem České republiky.

18.5 V případě, že Smlouva, tyto Podmínky a jakýkoli jiný dokument, na který se Smlouva či tyto Podmínky odkazují, jsou v určitém rozsahu rozporné, pak se použije tento sled priority dokumentů:

  1. Smlouva;
  2. tyto Podmínky;
  3. další dokumenty.

18.6 Zákazník prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy není v úpadku ani v likvidaci, ani není předmětem insolvenčního řízení.

18.7 Zákazník je povinen informovat Poskytovatele o svém úpadku nebo hrozícím úpadku, zahájení insolvenčního řízení proti němu nebo o exekuci či soudním výkonu rozhodnutí nařízeném ve vztahu k jeho majetku nebo ohledně hrozby takového stavu (vydání rozhodnutí, které s veškerou pravděpodobností nebude Zákazníkem splněno), a to do 5 dnů od okamžiku, kdy se Zákazník o této skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět.

18.8 Smlouva je závazná pro obě Smluvní strany i pro jejich právní nástupce.

18.9 Smluvní strany nemají právo postoupit své pohledávky ze Smlouvy ve prospěch třetích osob bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

18.10 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy, těchto Podmínek nebo kteréhokoli jiného dokumentu, na které se Smlouva nebo tyto Podmínky odkazují, v budoucnu neplatným, neúčinným, zdánlivým či nevymahatelným, nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy, těchto Podmínek nebo jiného dokumentu, Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení bez zbytečného odkladu ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Smlouvě, těmto Podmínkám nebo jinému dokumentu jako celku.

Vytvořit účet 3 dokumenty zdarma
CZ
  • EN
  • HU