CZ
  • EN
  • HU

Obchodní podmínky

společnost Digital factory s.r.o.
IČ: 06988377, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno,
pro používání aplikace sloužící k elektronickému uzavírání a uchovávání smluv a poskytování licencí ke smluvním vzorům

Podmínky aplikace Signi pro podepisující

1.          ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1        Tyto Podmínky upravují předpoklady a podmínky používání Aplikace Poskytovatele („my“) ze strany Podepisujícího („Vy“).

2.          VYMEZENÍ POJMŮ

2.1        Tyto Podmínky definují následující výrazy:

a)      2FA autentizace: autentizace založená na kombinaci Vaší e-mailové adresy, na kterou je zasílán jedinečný odkaz a jednorázově vygenerovaného čtyřmístného hesla (tzv. OTP), které je zasíláno na Vaše telefonní číslo.

b)      AML autentizace: autentizace založená na identifikaci Vaší osoby postupem podle AML zákona.

c)      AML zákon: zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

d)      Aplikace: cloudová aplikace Signi provozovaná námi na internetových stránkách www.signi.com, prostřednictvím  které je umožněno podepisování Dokumentů prostřednictvím Aplikace.

e)      Banka: banka nebo pobočka zahraniční banky poskytující identifikační služby ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

f)      BankID: Bankovní identita, a.s., se sídlem Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 09513817, DIČ: CZ09513817, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25672.

g)      BankID autentizace: autentizace založená na ověření Vaší totožnosti s využitím PEI vydaného Vám Bankou v rámci systému elektronické bankovní identity.

h)      Dokument: dokument nebo prohlášení, které vytváří v Aplikaci Zákazník na základě předchozího jednání s Vámi.

i)      PEI: prostředek pro elektronickou identifikaci, který Vám banka vydává.

j)      Podepisující: osoba, která prostřednictvím Aplikace uzavírá smlouvu či podepisuje jiný dokument, aniž by byla Zákazníkem.

k)      Podmínky: tyto podmínky aplikace Signi pro podepisující.

l)      Podpis: Váš elektronický podpis vytvořený prostřednictvím Aplikace.

m)      Poskytovatel: Digital factory, s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 06988377, DIČ: CZ06988377, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 292620.

n)      Smlouva: smlouva uzavřená mezi námi a Vámi vyjádřením Vašeho souhlasu s těmito Podmínkami.

o)      Smluvní strany: jak my, tak Vy společně; výraz Smluvní strana odkazuje na nás a Vás, nebo na kohokoliv z těchto dvou dle kontextu daného ustanovení.

p)      Zákazník: osoba, která s námi uzavírá smlouvu o poskytování služeb.

3.          UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1        K uzavření Smlouvy mezi námi a Vámi dochází vyjádřením Vašeho souhlasu s těmito Podmínkami v Aplikaci.

4.          PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE

4.1        Aplikace je určena k vytváření Podpisů na Dokumentech vytvořených ze strany Zákazníka.

4.2        Užívání Aplikace je z naší strany omezeno pro Podepisující, kteří dosáhli věku 18 let. Použitím Aplikace prohlašujete, že tuto podmínku splňujete.

4.3        Při užívání Aplikace jste povinni zejména:

a)      neužívat Aplikaci způsobem, který by jakkoli narušoval naše práva, tyto Podmínky či jiná ujednání, na které tyto Podmínky odkazují, nebo který by byl v rozporu s právními předpisy či dobrým mravy;

b)      neužívat Aplikaci způsobem, který by mohl provozování Aplikace jakkoli poškodit, znemožnit její provoz či ji přetěžovat, stejně jako jinak poškozovat či omezovat další uživatele;

c)      prostřednictvím Aplikace nešířit jakýkoliv, byť pouze případně škodlivý nebo jinak protiprávní software či jiný kód obsahující počítačový virus, spyware či malware, jakož i jiným způsobem nebo pod odlišným označením nenahrávat soubory nebo další programy, které mohou poškodit, sledovat nebo změnit provoz sítě či zařízení v našem majetku či v majetku třetí osoby;

d)      nepokoušet se přerušit či narušit zabezpečení Aplikace, její vzhled, celistvost či dostupnost, nebo jiným způsobem poškodit Aplikaci, naše administrátorské účty, hesla k přístupu, servery či síťové prvky; a

e)      nepokoušet se získat či použít neoprávněný přístup k Aplikaci a dalším počítačovým systémům, a to zejména překonáním bezpečnostních opatření Aplikace

5.          PODEPISOVÁNÍ DOKUMENTŮ V APLIKACI

5.1        Podepisování dokumentů z Vaší strany probíhá způsobem a v krocích závisejících na způsobu autentizace zvolené Zákazníkem.

5.2        V případě 2FA autentizace:

a)      Zákazník vytvoří Dokument;

b)      e-mailem je Vám zaslán odkaz na Dokument v Aplikaci;

c)      po otevření odkazu zadáte své telefonní číslo, na které je zasláno čtyřmístné heslo (OTP), které zadáte do Aplikace;

d)      zobrazí se Vám podpisové okno, do kterého zadáte datum a místo podpisu a nakreslíte Podpis pomocí kurzoru nebo dotykem na obrazovce (podle toho, zda má Vaše zařízení dotykovou obrazovku);

e)      kliknutím na tlačítko potvrdíte svůj podpis; potvrzením Vašeho Podpisu v Aplikaci projevujete vůli Dokument podepsat;

f)      Dokument opatřený Podpisem je Vám zaslán e-mailem a současně zpřístupněn Zákazníkovi v Aplikaci.

5.3        V případě BankID autentizace:

a)      Zákazník vytvoří Dokument;

b)      e-mailem je Vám zaslán odkaz na Dokument v Aplikaci;

c)      po otevření odkazu vyberete v aplikaci Signi možnost BankID autentizace;

d)      jste přesměrováni do rozhraní BankID, kde jste kliknutím na logo své Banky přesměrováni na přihlašovací stránku Banky;

e)      na přihlašovací stránce Banky provedete BankID autentizaci;

f)      udělíte souhlas s poskytnutím svých údajů nám;

g)      zobrazí se Vám podpisové okno, do kterého zadáte datum a místo podpisu a nakreslíte Podpis pomocí kurzoru nebo dotykem na obrazovce (podle toho, zda má Vaše zařízení dotykovou obrazovku);

h)      kliknutím na tlačítko potvrdíte svůj Podpis; potvrzením Vašeho Podpisu v Aplikaci projevujete vůli Dokument podepsat;

i)      Dokument opatřený Podpisem je Vám zaslán e-mailem a současně zpřístupněn Zákazníkovi v Aplikaci.

5.4        V případě AML identifikace:

a)      Zákazník vytvoří Dokument;

b)      e-mailem je Vám zaslán odkaz na Dokument v Aplikaci;

c)      v Aplikaci nahrajete kopie dvou průkazů totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz);

d)      na základě Vašeho souhlasu Aplikace automaticky vytvoří Vaši fotografii;

e)      jste vyzváni k provedení mikroplatby ve výši 10 Kč, kterou můžete provést buď okamžitým bankovním převodem prostřednictvím platební brány, nebo (běžným) bankovním převodem;

f)      potvrdíte, zda jste či nejste politicky exponovanou osobou;

g)      zadáte své telefonní číslo, na které je zasláno čtyřmístné heslo (OTP), které zadáte do Aplikace;

h)      zobrazí se Vám podpisové okno, do kterého zadáte datum a místo podpisu a nakreslíte Podpis pomocí kurzoru nebo dotykem na obrazovce (podle toho, zda má Vaše zařízení dotykovou obrazovku);

i)      kliknutím na tlačítko potvrdíte svůj Podpis; potvrzením Vašeho Podpisu v Aplikaci projevujete vůli Dokument podepsat;

j)      Dokument opatřený Podpisem je Vám zaslán e-mailem a současně zpřístupněn Zákazníkovi v Aplikaci.

5.5        Prostředky v rámci mikroplatby podle odst. 5.4 písm. e) výše jsou z Vašeho účtu odepsány dle nastavení Vaší banky. V případě okamžitého bankovního převodu jsou prostředky odepsány zpravidla bezprostředně po autorizaci převodu, v případě (běžného) bankovního převodu zpravidla následující pracovní den.

5.6        Používání Aplikace je Vám z naší strany umožněno bezplatně.

6.          ODPOVĚDNOST

6.1        Každá ze Smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu druhé Smluvní straně, a to v rámci platných právních předpisů a Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

6.2        Neodpovídáme za obsah Dokumentu, zejména za soulad Dokumentu s právními předpisy či Vaším ujednáním se třetí osobou. Dále neodpovídáme za škodu, ušlý zisk ani nemajetkovou újmu, pokud k jejich vzniku došlo porušením Vašich povinností dle těchto Podmínek.

6.3        Neposkytujeme záruku za jakost a funkčnost Aplikace. I přes snahu nás a našich dodavatelů může dojít k výpadkům připojení, a tudíž nebude zajištěno bezchybné fungování Aplikace. V takových výjimečných situacích nejsme my ani třetí strany povinni hradit jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení se k Aplikaci.

7.          REKLAMACE

7.1        V případě, že Vám bude z naší strany poskytnuto plnění, které vykazuje vady, jste oprávněni uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, a to elektronicky prostřednictvím e-mailu: info@signi.com, v listinné podobě nebo osobně na naší adrese uvedené v těchto Podmínkách.

7.2        Za vady plnění se nepovažují nemožnost přístupu k Aplikaci z důvodu výpadku Vašeho internetového připojení či Vašeho technického zařízení, ani nesoulad Aplikace a jejích funkcí s Vaším očekáváním.

7.3        Jste povinni uplatnit práva z vad bezodkladně po zjištění vady, či bezodkladně po tom, co jste vadu při vynaložení obvyklé pozornosti zjistit mohli. Uplatnění reklamace musí mít vždy písemnou podobu. Do písemného zdůvodnění reklamace uvedete všechny údaje, které jsou nezbytné pro přezkoumání Vašeho odůvodnění, zejména však:

a)      jméno, příjmení a kontaktní údaje (telefon, e-mail);

b)      popis skutečností opravňujících k uplatnění reklamace; a

c)      doklady a dokumenty týkající se tvrzených skutečností.

7.4        Na základě obdržených informací rozhodneme o oprávněnosti reklamace, přičemž máme povinnost uplatněnou reklamaci přezkoumat a vyřídit bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamačního řízení nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace informovat. V případě uznání reklamace Vám bude poskytnuto náhradní plnění bez vad, pokud výslovně neuplatníte jiný nárok vyplývající ze zákona

8.          DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

8.1        Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku dokončení podpisové transakce potvrzením Vašeho Podpisu v Aplikaci.

8.2        Výslovně souhlasíte s tím, že Smlouva začne být plněna a užívání Aplikace Vám umožníme před uplynutím obecné lhůty pro odstoupení od Smlouvy. S ohledem na uvedené nemáte právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy.

8.3        My od Smlouvy můžeme odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy z Vaší strany, a to zejména v případě, že porušíte podmínky stanovené v odst. 4.2 a 4.3 těchto Podmínek.

8.4        Právní účinky odstoupení nastávají ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé straně.

8.5        Ukončení Smlouvy nezbavuje žádnou ze Smluvních stran povinnosti vyrovnat své závazky vzniklé nedodržením povinností, včetně závazků vzniklých za dobu účinnosti Smlouvy.

9.          INFORMACE O POVAZE UZAVÍRANÝCH SMLUV

9.1        Z naší strany Vám nevznikají žádné zvýšené náklady na použití prostředků komunikace na dálku, prostřednictvím kterých s námi jednáte. Za komunikaci s námi prostřednictvím internetu nebo za telefonickou komunikaci Vám současně nebudeme účtovat žádné poplatky. Stále však budete povinni hradit standardní poplatky za užití těchto způsobů komunikace svému poskytovateli telekomunikačních služeb.

9.2        V souvislosti s Vaším používáním Aplikace po Vás nevyžadujeme uhrazení zálohy či jiné obdobné platby.

9.3        Dozorovými orgány, které vykonávají dohled nad naší činností a na které se můžete obracet jako na subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě stížností, jsou:

a)      v oblasti ochrany spotřebitele Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs;

b)      v oblasti ochrany spotřebitele na úrovni EU Evropské spotřebitelské centrum České republiky, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/mimosoudni-reseni-sporu-adr/.

9.4        Nad naší činností v oblasti služeb vytvářejících důvěru dále vykonává dohled Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, internetová adresa: https://www.mvcr.cz/.

9.5        Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je námi uchovávána ve formě elektronického záznamu pro naše interní účely. Přístup k ní tedy nebude možný.

9.6        Aplikace umožňuje uzavření Smlouvy prostřednictvím interaktivního webového rozhraní. Jelikož nám před uzavřením Smlouvy žádné údaje neposkytujete, nelze údaje kontrolovat, měnit a opravovat.

9.7        Při provozování Aplikace jednáme v souladu s účinnými právními předpisy a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů dostupnými na https://signi.com/zasady-ochrany-soukromi/. Nejsme však ve vztahu k Vám vázáni žádným kodexem chování.

10.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1     V případě, že jste Zákazníkem, uživatelem Zákazníka nebo jste se registroval v Aplikaci, se tyto podmínky neuplatní a smluvní vztah mezi Vámi a námi se řídí smluvními podmínkami pro poskytování služeb Signi dostupnými na internetové adrese: https://signi.com/obchodni-podminky/.

10.2     Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 1. 7. 2021.

Rozšiřující funkce: 0

Měsíční poplatky: 0

Rozšířená podpora: 0

Vytvořit účet 3 dokumenty zdarma
CZ
  • EN
  • HU