Právo & legalita
Slovenská republika

Slovenská republika a elektronické právní jednání. Jak k němu přistupuje zdejší legislativa?

Právo & legalita elektronického podpisu ve Slovenské republice

Podle slovenského práva není pro platnost smlouvy nezbytně nutný písemný podpis – smlouvy jsou obecně platné, pokud se právně způsobilé strany dohodnou, ať už ústně, elektronicky nebo ve fyzické listinné podobě (§ 559 a 574 občanského zákoníku). K prokázání platné smlouvy musí strany někdy předložit důkazy u soudu. Přední řešení pro správu digitálních transakcí mohou poskytnout elektronické záznamy, které jsou přípustné jako důkaz podle § 125 občanského soudního řádu, a podpořit tak existenci, pravost a platné přijetí smlouvy.

eIDAS

Díky nařízení Evropské unie 910/2014, které je známo pod zkratkou eIDAS, jsou nejen ve Slovenské republice, ale na území celé Unie elektronicky podepsané dokumenty právně závazné a vymahatelné. Tato certifikace (jíž jsme držitelem) specifikuje právní závaznost elektronické identifikace a podpisů na celém území Evropské unie. Všechny běžné smluvní dokumenty podepsané pomocí aplikace Signi jsou tak na území EU zcela legitimní a závazné. Navíc byl v podobných případech už zaznamenán rovněž velký počet soudních precedensů, které potvrdily závaznost a platnost elektronicky uzavřených dokumentů.

Typy elektronického podpisu

  • Prostý podpis pro většinu firemních dokumentů úplně stačí. Kombinujeme v něm SMS ověření a biometrický podpis. Podpis doplňuje vzdálená identifikace.
  • Zaručený podpis se váže k certifikátu, který se vydává po identifikaci prostřednictvím bankovní identity. Vše probíhá pohodlně v rámci Signi.
  • Kvalifikovaný podpis se používá při podepisování rozsáhlých smluv nebo při komunikaci se státní správou. Nejvyšší úroveň. I tento podpis Signi umí.