Smluvní podmínky pro poskytování služeb Signi

Podmínky aplikace Signi pro podepisující

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto Podmínky upravují předpoklady a podmínky používání Aplikace Poskytovatele („my“) ze strany Podepisujícího („Vy“).
VYMEZENÍ POJMŮ
2.1 Tyto Podmínky definují následující výrazy:

2FA identifikace: identifikace založená na kombinaci Vaší e-mailové adresy, na kterou je zasílán unikátní odkaz a jednorázově vygenerovaného čtyřmístného hesla (tzv. OTP), které je zasíláno na Vaše telefonní číslo.
AML zákon: zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
Aplikace: cloudová aplikace Signi provozovaná námi na internetových stránkách www.signi.com, prostřednictvím  které je umožněno vytváření a elektronické podepisování Dokumentů.
Podepisovací nástroj Signi: desktopová nebo mobilní aplikace Signi pro podpis pomocí certifikátu, která zajišťuje elektronický podpis Dokumentu certifikátem uloženým ve Vašem zařízení, nebo prostředkem pro vytváření elektronických podpisů připojeným k Vašemu zařízení.
Banka: banka nebo pobočka zahraniční banky poskytující identifikační služby ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
BankID: Bankovní identita, a.s., se sídlem Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 09513817, DIČ: CZ09513817, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25672.
BankID identifikace: identifikace založená na ověření Vaší totožnosti s využitím PEI vydaného Vám Bankou v rámci systému elektronické bankovní identity.
BankID SIGN: služba BankID umožňující zaručený elektronický podpis dokumentu prostřednictvím elektronické bankovní identity.
Dokument: Smlouva, dokument nebo jiné prohlášení, které vytváří v Aplikaci Zákazník na základě předchozího jednání s Vámi.
PEI: prostředek pro elektronickou identifikaci, který Vám banka nebo jiná autorita vydává.
Podepisující: osoba, která prostřednictvím Aplikace uzavírá smlouvu či podepisuje jiný dokument, aniž by byla Zákazníkem.
Podmínky: tyto podmínky aplikace Signi pro podepisující.
Podpis: Váš elektronický podpis vytvořený prostřednictvím Aplikace, BankID SIGN, Podepisovacího nástroje Signi nebo jiného nástroje pro vytvoření elektronického podpisu založeného na certifikátu.
Poskytovatel: Digital factory, s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 06988377, DIČ: CZ06988377, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111647.
Aplikovatelné právní předpisy: právní předpisy České republiky a Evropské Unie. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů se dále jedná o právní předpisy členského státu EU, v nichž došlo ke sběru osobních údajů nebo v nichž dochází ke zpracování osobních údajů.
Signi identifikace: identifikace Vaší osoby s využitím vybraných postupů dostupných v Aplikaci..
Smlouva: smlouva uzavřená mezi námi a Vámi vyjádřením Vašeho souhlasu s těmito Podmínkami.
Smluvní strany: jak my, tak Vy společně; výraz Smluvní strana odkazuje na nás a Vás, nebo na kohokoliv z těchto dvou dle kontextu daného ustanovení.
Zákazník: osoba, která s námi uzavírá smlouvu o poskytování služeb.
UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1 K uzavření Smlouvy mezi námi a Vámi dochází vyjádřením Vašeho souhlasu s těmito Podmínkami v Aplikaci.

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE
4.1 Aplikace je určena k vytváření a úpravě dokumentů a následně provádění Podpisů na Dokumentech vytvořených ze strany Zákazníka.

4.2 Užívání Aplikace je z naší strany omezeno pro Podepisující, kteří dosáhli dospělosti (v ČR je za dosažení dospělosti považován věk 18 let). Použitím Aplikace prohlašujete, že tuto podmínku splňujete.

4.3 Při užívání Aplikace jste povinni zejména:

a) neužívat Aplikaci způsobem, který by jakkoli narušoval naše práva, tyto Podmínky či jiná ujednání, na které tyto Podmínky odkazují, nebo který by byl v rozporu s Aplikovatelnými právními předpisy či dobrým mravy;

b) neužívat Aplikaci způsobem, který by mohl provozování Aplikace jakkoli poškodit, znemožnit její provoz či ji přetěžovat, stejně jako jinak poškozovat či omezovat další uživatele nebo zájmy Poskytovatele;

c) prostřednictvím Aplikace nešířit jakýkoliv, byť pouze případně škodlivý nebo jinak protiprávní software či jiný kód obsahující počítačový virus, spyware či malware, jakož i jiným způsobem nebo pod odlišným označením nenahrávat soubory nebo další programy, které mohou poškodit, sledovat nebo změnit provoz sítě či zařízení v našem majetku či v majetku třetí osoby;

d) nepokoušet se přerušit či narušit zabezpečení Aplikace, její vzhled, celistvost či dostupnost, nebo jiným způsobem poškodit Aplikaci, naše administrátorské účty, hesla k přístupu, servery či síťové prvky; a

e) nepokoušet se získat či použít neoprávněný přístup k Aplikaci a dalším počítačovým systémům, a to zejména překonáním bezpečnostních opatření Aplikace.

5. PODEPISOVÁNÍ DOKUMENTŮ V APLIKACI

5.1 Podepsání Dokumentů v Aplikaci zahrnuje proces identifikace a následné projevení vůle k vlastnímu podpisu Dokumentů.

5.2 Proces identifikace probíhá způsobem a v krocích závisejících na způsobu identifikace zvolené Zákazníkem. Zákazník si může zvolit jeden z těchto 3 způsobů: 1. 2FA identifikace; 2. BankID identifikace; nebo 3. Signi identifikace.

5.3 V případě 2FA identifikace:

a) Zákazník vytvoří Dokument a současně může také zadat telefonní číslo, na které má být zasláno čtyřmístné heslo (OTP);

b) e-mailem nebo SMS zprávou je Vám zaslán odkaz na Dokument v Aplikaci;

c) pokud Zákazník při tvorbě Dokumentu nezadal telefonní číslo, na které má být zasláno čtyřmístné heslo (OTP), tak po otevření odkazu zadáte své telefonní číslo, na které je zasláno čtyřmístné heslo (OTP) / pokud Zákazník při tvorbě Dokumentu zadal telefonní číslo, na které má být zasláno čtyřmístné heslo (OTP), tak je heslo zasláno na telefonní číslo uvedené Zákazníkem, a toto heslo zadáte do Aplikace.

5.4 V případě BankID identifikace:

a) Zákazník vytvoří Dokument;

b) e-mailem nebo SMS zprávou je Vám zaslán odkaz na Dokument v Aplikaci;

c) po otevření odkazu vyberete v aplikaci Signi možnost BankID identifikace;

d) jste přesměrováni do rozhraní BankID, kde jste kliknutím na logo své Banky přesměrováni na přihlašovací stránku Banky;

e) na přihlašovací stránce Banky provedete BankID identifikaci;

f) udělíte souhlas s poskytnutím svých údajů nám.

5.5 V případě Signi identifikace:

a) Zákazník vytvoří Dokument a současně může také zadat telefonní číslo, na které má být zasláno čtyřmístné heslo (OTP);

b) e-mailem nebo SMS zprávou je Vám zaslán odkaz na Dokument v Aplikaci;

c) dle předchozí volby Zákazníka provedete ověření prostřednictvím kombinace některých z těchto kroků:

i) v Aplikaci nahrajete kopie jednoho nebo dvou průkazů totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz);

ii) na základě Vašeho souhlasu Aplikace automaticky vytvoří Vaši fotografii a ověří pomocí technologie živé fotografie, zda identifikaci provádí živá osoba;

iii) jste vyzváni k provedení mikroplatby ve výši 10 Kč, kterou můžete provést buď okamžitým bankovním převodem prostřednictvím platební brány, nebo (běžným) bankovním převodem;

iv) pokud Zákazník při tvorbě Dokumentu nezadal telefonní číslo, na které má být zasláno čtyřmístné heslo (OTP), tak zadáte své telefonní číslo, na které je zasláno čtyřmístné heslo (OTP)/ pokud Zákazník při tvorbě Dokumentu zadal telefonní číslo, na které má být zasláno čtyřmístné heslo (OTP), tak je heslo zasláno na telefonní číslo uvedené Zákazníkem; a heslo zadáte do Aplikace.

5.6 Prostředky v rámci mikroplatby podle odst. 5.5 písm. d) výše jsou z Vašeho účtu odepsány dle nastavení Vaší banky. V případě okamžitého bankovního převodu jsou prostředky odepsány zpravidla bezprostředně po autorizaci převodu, v případě (běžného) bankovního převodu zpravidla následující pracovní den.

5.7 Projevení vůle k vlastnímu podpisu Dokumentu probíhá způsobem a v krocích závisejících na způsobu podpisu zvoleném Zákazníkem. Zákazník si může zvolit jeden z těchto 4 způsobů: 1. vytvoření podpisu v rámci Aplikace; 2. podpis certifikátem v Podepisovacím nástroji Signi 3. podpis v jiném nástroji pro vytvoření elektronického podpisu založeného na certifikátu; nebo 4. podpis prostřednictvím BankID SIGN. V případě podpisu přes BankID SIGN nese veškerou odpovědnost za validitu a závaznost podpisu BankID.

5.8 V případě vytvoření podpisu graficky v rámci Aplikace:

a) v Aplikaci se Vám zobrazí podpisové okno, do kterého zadáte datum a místo podpisu; a

b) nakreslíte Podpis pomocí kurzoru nebo dotykem na obrazovce (podle toho, zda má Vaše zařízení dotykovou obrazovku); nebo

c) do textového pole napíšete vaše jméno a příjmení; nebo

d) nahrajete obrázek vašeho podpisu, který máte uložený ve vašem počítači nebo mobilním zařízení; a

e) kliknutím na tlačítko potvrdíte svůj Podpis; potvrzením Vašeho Podpisu v Aplikaci projevujete vůli Dokument podepsat.

5.9 V případě vytvoření podpisu certifikátem v rámci Aplikace:

a) v mobilní aplikaci Signi potvrdíte svůj Podpis; tím projevujete vůli Dokument podepsat;

b) Poskytovatel pro Vás vytvoří jednorázový certifikát pro elektronický podpis a opatří Dokument elektronickým podpisem založeným na tomto certifikátu.

5.10 V případě podpisu certifikátem v Podepisovacím nástroji Signi nebo jiném nástroji pro vytvoření elektronického podpisu založeného na certifikátu:

a) zvolíte, zda si přejete Dokument podepsat v Podepisovacím nástroji Signi nebo v jiném nástroji pro vytvoření elektronického podpisu založeného na certifikátu;

b) v případě volby Podepisovacího nástroje Signi potvrdíte ve svém webovém prohlížeči spuštění Podepisovacího nástroje Signi a zvolíte certifikát nebo prostředek pro vytváření elektronických podpisů, kterým chcete Dokument podepsat; potvrzení výběru certifikátu či prostředku pro vytváření elektronických podpisů projevujete svou vůli podepsat Dokument; Podepisovací nástroj Signi musí být nainstalován na Vašem zařízení;

c) v případě volby jiného nástroje pro vytvoření elektronického podpisu založeného na certifikátu dojde ke stažení Dokumentu; po podpisu ve Vámi zvoleném nástroji pro vytvoření elektronického podpisu; následně podepsaný Dokument nahrajete zpět do Aplikace.

5.11 V případě podpisu prostřednictvím BankID SIGN:

a) zvolíte, že si přejete Dokument podepsat prostřednictvím BankID SIGN; a

b) budete přesměrováni do rozhraní BankID, kde Dokument podepíšete; vytvoření podpisu se řídí Podmínkami služby BankID SIGN společnosti Bankovní identita, a.s., přístupnými v rozhraní BankID.

5.12 Pro provedení vlastního podpisu je Vám Dokument opatřený Podpisem zaslán e-mailem a současně zpřístupněn Zákazníkovi v Aplikaci.

5.13 Používání Aplikace je Vám z naší strany umožněno bezplatně.

6. ODPOVĚDNOST

6.1 Každá ze Smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu druhé Smluvní straně, a to v rámci platných právních předpisů a Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

6.2 My jako Poskytovatel neodpovídáme za obsah Dokumentu, zejména za soulad Dokumentu s právními předpisy či Vaším ujednáním se třetí osobou. Dále neodpovídáme za škodu, ušlý zisk ani nemajetkovou újmu, pokud k jejich vzniku došlo porušením Vašich povinností dle těchto Podmínek.

6.3 Neposkytujeme záruku za jakost a funkčnost Aplikace. I přes snahu nás a našich dodavatelů může dojít k výpadkům připojení, a tudíž nebude zajištěno bezchybné fungování Aplikace. V takových výjimečných situacích nejsme my ani třetí strany povinni hradit jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení se k Aplikaci.

7. REKLAMACE

7.1 V případě, že Vám bude z naší strany poskytnuto plnění, které vykazuje vady, jste oprávněni uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, a to elektronicky prostřednictvím e-mailu: help@signi.com.

7.2 Za vady plnění se nepovažují nemožnost přístupu k Aplikaci z důvodu výpadku Vašeho internetového připojení či Vašeho technického zařízení, ani nesoulad Aplikace a jejích funkcí s Vaším očekáváním.

7.3 Jste povinni uplatnit práva z vad bezodkladně po zjištění vady, či bezodkladně po tom, co jste vadu při vynaložení obvyklé pozornosti zjistit mohli. Uplatnění reklamace musí mít vždy písemnou podobu. Do písemného odůvodnění reklamace uvedete všechny údaje, které jsou nezbytné pro přezkoumání Vašeho odůvodnění, zejména však:

a) jméno, příjmení a kontaktní údaje (telefon, e-mail);

b) popis skutečností opravňujících k uplatnění reklamace; a

c) doklady a dokumenty týkající se tvrzených skutečností.

7.4 Na základě obdržených informací rozhodneme o oprávněnosti reklamace, přičemž máme povinnost uplatněnou reklamaci přezkoumat a vyřídit bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamačního řízení nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace Vás informovat. V případě uznání reklamace Vám bude poskytnuto náhradní plnění bez vad, pokud výslovně neuplatníte jiný nárok vyplývající ze zákona

8. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

8.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku dokončení podpisové transakce potvrzením Vašeho Podpisu v Aplikaci.

8.2 Výslovně souhlasíte s tím, že Smlouva začne být plněna a užívání Aplikace Vám umožníme před uplynutím obecné lhůty pro odstoupení od Smlouvy. S ohledem na uvedené nemáte právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy.

8.3 My od Smlouvy můžeme odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy z Vaší strany, a to zejména v případě, že porušíte podmínky stanovené v odst. 4.2 a 4.3 těchto Podmínek.

8.4 Právní účinky odstoupení nastávají ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé straně.

8.5 Ukončení Smlouvy nezbavuje žádnou ze Smluvních stran povinnosti vyrovnat své závazky vzniklé nedodržením povinností, včetně závazků vzniklých za dobu účinnosti Smlouvy.

9. INFORMACE O POVAZE UZAVÍRANÝCH SMLUV

9.1 Z naší strany Vám nevznikají žádné zvýšené náklady na použití prostředků komunikace na dálku, prostřednictvím kterých s námi jednáte. Za komunikaci s námi prostřednictvím internetu nebo za telefonickou komunikaci Vám současně nebudeme účtovat žádné poplatky. Stále však budete povinni hradit standardní poplatky za užití těchto způsobů komunikace svému poskytovateli telekomunikačních služeb.

9.2 V souvislosti s Vaším používáním Aplikace po Vás nevyžadujeme uhrazení zálohy či jiné obdobné platby.

9.3 Dozorovými orgány, které vykonávají dohled nad naší činností a na které se můžete obracet jako na subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě stížností, jsou:

a) v oblasti ochrany spotřebitele Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs;

b) v oblasti ochrany spotřebitele na úrovni EU Evropské spotřebitelské centrum České republiky, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/mimosoudni-reseni-sporu-adr/.

9.4 Nad naší činností v oblasti služeb vytvářejících důvěru dále vykonává dohled Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, internetová adresa: https://www.mvcr.cz/.

9.5 Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je námi uchovávána ve formě elektronického záznamu pro naše interní účely. Přístup k ní tedy bude možný jen na základě požadavku vzneseného  vůči Zákazníkovi.

9.6 Aplikace umožňuje uzavření Smlouvy prostřednictvím interaktivního webového rozhraní. Jelikož nám před uzavřením Smlouvy žádné údaje neposkytujete, nelze údaje kontrolovat, měnit a opravovat. Osobou, která údaje poskytuje a vkládá, je zákazník a ten je v případě vložení osobních údajů vůči podepisujícímu Správcem jeho osobních údajů.

9.7 Při provozování Aplikace jednáme v souladu s účinnými právními předpisy a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů dostupnými na https://signi.com/zasady-ochrany-soukromi/. Nejsme však ve vztahu k Vám vázáni žádným kodexem chování.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 V případě, že jste Zákazníkem, uživatelem Zákazníka nebo jste se registroval v Aplikaci, se tyto podmínky neuplatní a smluvní vztah mezi Vámi a námi se řídí smluvními podmínkami pro poskytování služeb Signi dostupnými na internetové adrese: https://signi.com/obchodni-podminky/.

10.2 Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 1. 4. 2022.